Актуальні проблеми сучасної науки і правоохоронної діяльності: Матеріали підсумкової наукової конференції курсантів та студентів.

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Анохіна юлія володимирівна, курсант групи Ікм-07-9 хнувс науковий керівник: викладач кафедри теорії та історії держави і права мураховська т.Є.
Читать: Виникнення держав: теоретико-правовий аналІз
Читать: Ковальчук тетяна володимирівна, курсант хюІ хнувс науковий керівник: доцент сєдова а.п.
Читать: Про державний устрІй украЇни
Читать: Кравченко наталія станіславівна, курсант групи Ісд-06-2 хнувс науковий керівник: начальник кафедри теорії та історії держави і права хнувс, канд.юрид.наук, доцент погрібний І. м.
Читать: Правова культура працІвникІв овс украЇни: фактори впливу
Читать: Лесь Ірина олександрівна, курсант групи Іпт-06-1 хнувс науковий керівник: доцент кафедри теорії та історії держави і права хнувс, канд.юрид.наук, доцент волошенюк о.в.
Читать: ІсторичнІ та сучаснІ пІдходи до визначення поняття правосвІдомостІ
Читать: Перепелиця тетяна сергіївна, курсант групи Ісд-07-2 хнувс  науковий керівник: заступник начальника кафедри теорії та історії держави і права хнувс, канд.юрид.наук холод ю.а.
Читать: Теоретична конструкцІя правовоЇ держави: Історичний аспект
Читать: Фомін олександр миколайович, курсант групи Ігб-07-01 хнувс  науковий керівник: викладач кафедри теорії держави та права хнувс загуменна ю.о.
Читать: ІсторІя мІлІцІЇ у першІ роки становлення радянськоЇ влади
Читать: Черкасов микола миколайович курсант групи Ігб-07-4 хнувс
Читать: Проблеми республІканськоЇ влади в украЇнІ
Читать: Шинкаренко ганна миколаївна, студент групи пздср-07-1 хнувс науковий керівник: доцент кафедри теорії і історії права ннІпес хнувс, канд.іст.наук, доцент головко б.г.
Читать: НацІональне та соцІалІстичне в науковІй  спадщинІ Івана франка
Читать: Якимовський леонід леонідович, курсант групи Ісд-06-1 хнувс науковий керівник: начальник кафедри теорії та історії держави і права хнувс, канд.юрид.наук, доцент погрібний І.м.
Читать: КласифІкацІя юридичних фактІв
Читать: Абламський сергій Євгенійович, курсант групи Ікм-05-12 хнувс науковий керівник: викладач кафедри цивільного права та процесу хнувс степаненко т.в.
Читать: Проблеми виконання судових рІшень у цивІльних справах
Читать: Андронова Ірина Іванівна, студент групи пздср-05-6 хнувс науковий керівник: викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ннІпес хнувс головко в.в.
Читать: Влаштування дІтей, позбавлених батькІвського пІклування
Читать: Божко юлія миколаївна, курсант групи Ісд-5-1 хнувс науковий керівник: доцент кафедри господарського та фінансового права хнувс, канд.юрид.наук, доцент чапічадзе я.о.
Читать: Припинення участІ в товариствІ з обмеженою вІдповІдальнІстю шляхом виходу з товариства: теоретичнІ та практичнІ проблеми
Читать: Борозенний Іван олександрович, курсант групи Ісд-06-2 хнувс  науковий керівник: викладач кафедри цивільного права та процесу хнувс канд.юрид.наук москалюк в.ю.
Читать: Охорона особистих немайнових прав фІзичних осІб в мережІ Інтернет
Читать: Панова Інна вікторівна, студент групи пздср-06-3 хнувс науковий керівник: викладач кафедри трудового, земельного та екологічного права хнувс бригадир І.в.
Читать: Щодо правомІрностІ обмежень на здІйснення пІдприЄмницькоЇ дІяльностІ в зонах надзвичайних екологІчних ситуацІй
Читать: Гущин руслан олегович, курсант групи Іпт-06-4 хнувс науковий керівник: провідний науковий співробітник ндл з проблем кадрового забезпечення ннІпмІт хнувс, канд.юрид.наук музичук о.м.
Читать: Роль наставництва у системІ професІйноЇ пІдготовки молодого фахІвця
Читать: Сидоренко сергій сергійович, курсант групи Ігб-06-4 хнувс науковий керівник: доцент кафедри адміністративного права та процесу ннІпфмгб хнувс, канд.юрид.наук небрат о.о.
Читать: Авторитет працІвника мІлІцІЇ як головна передумова покращення правового становища в суспІльствІ
Читать: Шихієва сєвда магірівна, курсант групи Ікм-05-2 хнувс науковий керівник: доцент кафедри кримінального права та кримінології ннІпфпсд хнувс канд.юрид.наук лантінов я.о.
Читать: ДеякІ проблеми правового регулювання кримІнальноЇ вІдповІдальностІ та покарання вагІтних жІнок та жІнок, якІ мають дІтей у вІцІ вІд 3 до 14 рокІв у кримІнальному правІ украЇни
Читать: Андросович валентина володимирівна, курсант групи Ісд-05-3 хнувс  науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ннІпфпсд хнувс криводід о.І.
Читать: Роль ІнтуЇцІЇ у розслІдуваннІ злочинІв
Читать: Гарбазей дмитро олександрович, курсант групи Ікм-05-01 хнувс науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ннІпфпсд хнувс, канд.юрид.наук, доцент малярова в.о.
Читать: Допит потерпІлих як необхІдна передумова розкриття злочинІв, повязаних з торгІвлею людьми
Читать: Енцій катарина сергіївна, курсант групи Ісд-05-8 хнувс,  самсонова дар’я юріївна, курсант групи Ісд-05-6 хнувс науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ннІпфпсд хнувс захарченко с.о.
Читать: ДослІдження почерку – доказ у кримІнальнІй справІ
Читать: Коломієць юлія олегівна, курсант групи Ікм-05-11 хнувс науковий керівник: начальник ндл з проблем розкриття злочинів ннІпфкм хнувс литвинов о.м.
Читать: ДеякІ питання пред’явлення для впІзнання трупа та його реставрацІІ
Читать: Погребняк оксана сергіївна, курсант групи Ісд-05-9 хнувс  науковий керівник: викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ннІпфпсд хнувс лещук к.б.
Читать:   особливостІ предмету доказування при розслІдуваннІ хабарництв
Читать: І трофімова юлія сергіївна, курсант групи Ісд-05-7 хнувс науковий керівник: доцент кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії ннІпфпсд хнувс, канд.психол.наук лозова с.м
Читать: СучаснІ способи та прийоми виявлення, фІксацІЇ дослІдження слІдІв рук
Читать: Волошина вікторія василівна, колесник людмила володимирівна курсанти групи Ісд-05-7 хнувс науковий керівник: доцент кафедри орд ннІпфкм хнувс, канд.юрид.наук, доцент перепелиця м.м.
Читать: Розкриття та розслІдування злочинІв у паливно-енергетичному комплексІ
Читать: Скляр олександр сергійович, курсант групи Ісд-06-7 хнувс науковий керівник: доцент кафедри тсп ннІпфмгб хнувс, канд.техн.наук власенко І.в.
Читать: ПосттравматичнІ стресовІ розлади працІвникІв овс
Читать: Внуков сергій олександрович, курсант групи Ісд-06-1 хнувс науковий керівник: професор кафедри економічної теорії ннІпфкм хнувс, канд.екон.наук, професор петрова к.я.
Читать: Стан та перспективи розвитку малого бІзнесу в украЇнІ
Читать: Поляков станіслав Ігоревич, курсант групи Ісд-06-5 хнувс науковий керівник: доцент кафедри економічної теорії ннІпфкм хнувс, канд.екон.наук ларіна т.ф.
Читать: Розвиток кредитних вІдносин в украЇнІ
Читать: Бордєєва ганна петрівна, студент 2 курсу сф хнувс науковий керівник: доцент кафедри соціально-економічних дисциплін сф хнувс, канд.екон.наук байдала в.в.
Читать: Визначення, реалІзацІя та захист нацІональних економІчних ІнтересІв
Читать: Махмудов артур разікович, студент групи 503 сф хнувс науковий керівник: завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін сф хнувс, канд.екон.наук, доцент сапич в.І.
Читать: ПозитивнІ та негативнІ наслІдки приЄднання украЇни до свІтовоЇ органІзацІЇ торгІвлІ
Читать: Тріус руслан олегович, студент хюІ хнувс науковий керівник: доцент кафедри економіко-правових дисциплін хюІ хнувс, канд.пед.наук кузьменко ю.в.
Читать: ЕкономІчна безпека украЇни: проблеми  кримІногенного впливу
Читать: Довгань Ірина володимирівна, курсант групи Іпт-03-5 хнувс  науковий керівник: доцент кафедри прикладної психології ннІпмсІт хнувс, канд.психол.наук жданова І.в.
Читать: ОсобливостІ професІйноЇ мотивацІЇ курсантІв та працІвникІв мІлІцІЇ
Читать: Яблонська Інна олексіївна, курсант групи Іпт-03-4 хнувс науковий керівник: доцент кафедри соціології та соціальної роботи ннІпмІт хнувс, канд.соц.наук гузьман о.а.
Читать: СоцІальний захист працІвникІв органІв внутрІшнІх справ украЇни
Читать: Кривенчук марія Євгенівна, студент 3 курсу, факультету № 4 національної юридичної академії україни імені ярослава мудрого  науковий керівник: професор кафедри філософії національної юридичної академії україни імені ярослава мудрого шефель с.в.
Читать: ДихотомІя права на життя І смерть у християнськІй традицІЇ
Читать: Пахалюк олеся миколаївна, курсант групи Ікм 06-16 хнувс  науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. філос. наук артеменко я.І.
Читать: Етичний антропологІзм в украЇнськІй та китайськІй фІлософІЇ: компаративний ракурс
Читать: Пінська олена сергіївна, семенова людмила сергіївна  курсанти групи Ікм-05-12 хнувс  науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. політ. наук, доцент шаповаленко м.в.
Читать: Проблеми пропорцІйноЇ виборчоЇ системи та мІсцевому рІвнІ
Читать: Процюк андрій павлович курсант групи Ісд-07-1 хнувс науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс канд. філос. наук, доцент артеменко а.п.
Читать: Право, закон І держава в фІлософськІй спадщинІ г.в.ф. гегеля
Читать: Роскошанська Ірина володимирівна курсант групи Ісд-07-1 хнувс науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс канд. філос. наук, доцент артеменко а.п.
Читать: ДемократІя як форма полІтичного устрою
Читать: Савенков олексій Євгенович, курсант групи Ісд-07-6 хнувс науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. філос. наук, доцент шаповал л.а.
Читать: Ідея народного суверенІтету як основа полІтико–правовоЇ концепцІЇ руссо
Читать: Савенок Інна миколаївна студентка групи пздср 05-4 хнувс  науковий керівник: ст. викладач кафедри філософії і політології ннІпес хнувс, канд. філософ. наук, доцент сошніков а.о.
Читать: ВзаЄмовІдносини нато – украЇна на фонІ сучасних геополІтичних суперечок
Читать: Сафронова юлія олександрівна курсант групи Ікм-05-12 хнувс  науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. політ. наук, доцент шаповаленко м.в.
Читать: СучаснІ украЇнськІ партІЇ: потреба у внутрІшнІй партІйнІй демократизацІЇ
Читать: Семочко Іванна олегівна, курсант групи Ікм-05-12 хнувс науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. політ. наук, доцент шаповаленко м.в.
Читать: Передумови демократизацІЇ суспІльства: основнІ пІдходи
Читать: Середа наталя миколаївна курсант групи Ісд-05-1 хнувс науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. політ. наук, доцент шаповаленко м.в.
Читать: Феномен полІтичного лІдерства в процесІ  полІтичного управлІння
Читать: Суворова римма володимирівна курсант групи Ісд-07-2 хнувс
Читать: Людина в полІтичному спІлкуваннІ за «полІтикою» аристотеля
Читать: Тріус руслан олегович, студент групи 28 хюІ хнувс науковий керівник: доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін хюІ хнувс кулик в.с.
Читать: Православ’я в украЇнІ: стан І проблеми
Читать: Черкасов микола миколайович, курсант групи Ігб-07-1 хнувс
Читать: Проблема формування особистостІ в ракурсІ фІлософського осмислення
Читать: Чубук олександра павлівна, студентка групи пздср-05-4 хнувс
Читать: ПолІтична культура
Читать: Якімчік дмитро олександрович, курсант групи Ікм 05-15 хнувс науковий керівник: доцент кафедри філософії і політології хнувс, канд. філос. наук артеменко я.І.
Читать: ТемпоральнІ аспекти людського Існування