Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених - Матеріали науково-практичної конференції

АнотацІя

 

МВС України

Харківських національний університет внутрішніх справ

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

СУЧАСНОЇ НАУКИ

В ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 

Матеріали

науково-практичної конференції

Харків, 24 травня 2008 р.

 

Видавництво

Харківського національного університету внутрішніх справ

Харків 2008

 

ББК 67.9(4УКР)я431

УДК 34(477)(063)

А 43

 

Друкується за рішенням оргкомітету відповідно до розпорядження ректора ХНУВС № 43 від 07.04.2008 р.

 

Оргкомітет конференції: проректор з наукової роботи д-р юрид. наук, професор Комзюк А. Т. (голова); начальник докторантури та ад’юнктури канд. юрид. наук, доцент Самолов М. О. (заст. голови); науковий співробітник відділу організації наукової роботи Пчолкіна О. В. (секретар); начальник кафедри іноземних мов канд. пед. наук, доцент Левашов О. С.; начальник кафедри філософії і політології д-р філос. наук, проф. Тягло О. В.; старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи канд. філос. наук Форостовець С. В.; начальник курсу навчально-наукового інституту підготовки фахівців міліції громадської безпеки Клімюк В. П.; начальник відділу ресурсного забезпечення Копаниця О. В.; начальник відділу фінансових ресурсів та економіки Потопальський В. С.; начальник редакційно-видавничого відділу Львова П. М.

 

А 43 Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених: Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 24 травня 2008 р.). – Харків: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – 192 с.

 

У збірці матеріалів конференції знайшли відображення наукові розвідки ад’юнктів, магістрів та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних ВНЗ України, присвячені розкриттю проблем правоохоронної та правозастосовчої діяльності, в першу чергу – ОВС України.

Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.

 

Матеріали подано в авторській редакції за рекомендаціями наукових керівників та кафедр

 

                                                                        ББК 67.9 (4УКР)я431

УДК 34(477)(063)

 

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008

Секція 1. Кримінальне ПРАВО. КРИМІНАЛЬНИЙ ПРЦЕС. ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ