Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих вчених - Матеріали науково-практичної конференції

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Волошин в.в., слухач магістратури харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: ОкремІ питання застосування примусових заходІв виховного характеру до неповнолІтнІх, при вчиненнІ злочинІв у сферІ обІгу наркотичних засобІв, психотропних речовин, Їх аналогІв або прекурсорІв
Читать: Гаврилов І.о., слухач магістратури хнувс
Читать: Визначення предмету провокацІЇ хабара
Читать: ОсновнІ проблеми пошуковоЇ дІяльностІ слІдчого
Читать: Герасименко с.в., слухач магістратури
Читать: СоцІальна обумовленІсть кримІналІзацІЇ дІяння, передбаченого ст. 227 кк украЇни: «випуск або реалІзацІя недоброякІсноЇ продукцІЇ»
Читать: Захарченко о.в., викладач кафедри кримінального процесу навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: ДеякІ наслІдки ухилення обвинуваченого вІд слІдства
Читать: Захарченко с.о., викладач кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії хнувс
Читать: НедолІки в пІдготовцІ матерІалІв для проведення автотехнІчних експертиз (за матеріалами полтавського науково-дослідного інституту судових експертиз)
Читать: Кучеренко м.с., ад’юнкт хнувс
Читать: Історичний аспект вІдповІдальностІ за злочини, що вчиненІ у сферІ надання медичних послуг
Читать: Логачова т.в., слухач магістратури
Читать: ОсобливостІ методики розслІдування зҐвалтувань
Читать: Олішевський о.в., ад’юнкт хнувс
Читать: Прогнозування у структурІ органІзацІЇ розслІдування злочинІв
Читать: Плюшкін а.ю., слухач магістратури
Читать: Шантаж як спосІб вчинення злочину
Читать: Пчеліна о.в., ад’юнкт хнувс
Читать: Поняття та змІст предмета доказування у кримІнальних справах
Читать: Стащак м.в., ад’юнкт хнувс
Читать: Шевченко Є.о., аспірант хнувс
Читать: Бродовський в.в., здобувач кафедри адміністративної діяльності овс харківського національного університету внутрішніх справ
Читать: Леонідова о.о., ад’юнкт хнувс
Читать: Сирота д.І., здобувач хнувс
Читать: Кузьменко г.с., аспірант хнувс
Читать: Ясечко с.в., ад’юнкт хнувс
Читать: Гончарук в.в., ад’юнкт хнувс
Читать: Салівон г.І., студент національної юридичної академії україни ім. ярослава мудрого
Читать: Варунц л.д., викладач кафедри конституційного та міжнародного права хнувс
Читать: Янковський с. а., здобувач хнувс
Читать: Лаврик ю.в., ад’юнкт хнувс