Філософія - Навчальний посібник (Артеменко А. П.)

АнотацІя

 

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

А. П. АРТЕМЕНКО, Н. А. БУСОВА, Т. С. ВОРОПАЙ, О. М. КРИВУЛЯ, О. В. ТЯГЛО, Л. А. ШАПОВАЛ

 

Ф I Л О С О Ф I Я

 

Навчальний посібник

 

Харків

2008

УДК 1(075.8)

ББК 87я73

        Ф 56

Рекомендовано до друку Вченою радою

Харківського національного університету внутрішніх справ 03.10.2008 р., протокол № 7

 

Рецензенти:

К. І. Карпенко

– д-р філос. наук, проф. Харківського національного медичного університету;

Н. С. Корабльова

– д-р філос. наук, проф. Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна;

В. В. Прокопенко

– канд. філос. наук, доцент ННІ ПЕС Харківського національного університету внутрішніх справ.

 

Ф 56    Філософія: навч. посібник / Артеменко А. П., Бусова Н. А., Воропай Т. С., Кривуля О. М., Тягло О. В., Шаповал Л. А. / [за заг. ред. О. В. Тягла]. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2009. – 384 с.

ISBN 978-966-610-184-9

 

Навчальний посібник знайомить із класичною філософською думкою, починаючи з її зародження приблизно у шостому столітті до н. е. і дотепер. В основу подання матеріалу покладений оригінальний хронологічно-тематичний підхід. Він спрямований на висвітлення фундаментальних тем, що окреслюють основні проблемні поля і, відповідно,   змістовні складові філософії, характеризуючи усі періоди її розвитку. Розглянуто теми онтології, гносеології, соціальної філософії, філо­софської антропології, натурфілософії.

Для курсантів і студентів зі спеціалізацією у галузі права, а також студентів нефілософських факультетів університетів. Як допоміжний матеріал книга буде корисною у підготовці до складання іспитів кандидатського мінімуму з філософії.

 

ISBN 978-966-610-184-9

 

УДК 1(075.8)

ББК 87я73

 

© А. П. Артеменко, Н. А. Бусова, Т. С. Воропай, О. М. Кривуля, О. В. Тягло,  Л. А. Шаповал, 2009

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2009

© Р. І. Артеменко, А. С. Тяпкін, дизайн обкладинки, 2009