Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

1.   сучасне уявленя про поняття здоров’я

 Розуміння поняття здоров’я набагато ширше, ніж стан відсутності захворювання. За визначенням всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) – це стан цілковитого фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і немічності. Світова наука передбачає цілісний погляд на здоров’я як феномен, що інтегрує чотири сфери: фізичну, психічну, соціальну й духовну. Ці сфери невід’ємні одна від одної, вони тісно взаємопов’язані й у сукупності визначають стан здоров’я людини.

Фізичне здоров’я визначають такі чинники, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах спокою, руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров’я належать індивідуальні особливості психічних процесів і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уяв, почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язане з особливостями мислення, характеру, здібностей. Усі ці складові й чинники зумовлюють особливості індивідуальних реакцій на однакові життєві ситуації, вірогідність стресів.

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, його сприйняття складових духовної культури людства – освіти, науки, мистетства, релігії, моралі, етики. Свідомість людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – це означає стан духовного здоров’я індивіда.

Соціальне здоров’я індивіда залежить від економічних чинників, його стосунків зі структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, через які відбуваються соціальні зв‘язки –  праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування тощо. Крім того потрібно враховувати міжетнічні стосунки, різницю у доходах різних соціальних категорій суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки й технологій. Ці чинники створюють відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво впливає на здоров’я людини. Загалом соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку, що притаманне головним сферам суспільного життя в певному середовищі – економічній, політичній, соціальній і духовній.