Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

5.  біологічно активні добавки (бади) та оптимізація харчування

Зважаючи на це, у процесі оптимізації хар­чування населення на сучасному етапі повинні врахо­вуватися три можливі шляхи раціоналізації.

Перший шлях полягає в суворому підборі добово­го раціону з високоякісних продуктів харчування з яв­ною перевагою продуктів рослинного походження над продуктами тваринного походження. Це класичний і найбільш природний шлях, що використовується тисячо­літтями. Проте, зважаючи на виснаження грунтів унаслі­док їх безрозсудного використання, широке засто­сування гербіцидів і подальше їх нераціональне збері­гання, навіть не оброблені температурою продукти рослинного походження є незадовільним джерелом мікронутрієнтів, що відповідає добовій потребі лише на 60-70\%. Крім того, деякі необхідні живильні речо­вини останнім часом взагалі перестали надходити до раціону багатьох українців через звуження асортимен­ту використовуваних продуктів харчування, викликано­го їх різким подорожчанням.

Другий шлях –– створення продуктів харчування із заданим хімічним складом і властивостями, або так  зване збагачення харчових продуктів унікальними харчовими речовинами. На жаль, таких продуктів в СНД і Україні, порівняно з країнами Європи, Північ­ної Америки та Японії, випускається ще катастрофіч­но мало і за кількістю, і за асортиментом. Проблемою є ще й те, що частина мікронутрієнтів, що додаються в такі продукти харчування, може руйнуватися в про­цесі виробництва, що значно утруднює їх точне дозу­вання.

• Третій шлях полягає в широкому виробництві і впровадженні БАДів, які як доповнення до раціону міс­тять у малому об'ємі повний комплекс необхідних щод­ня пластичних і регуляторних речовин рослинного, мі­нерального і тваринного походження. На думку ба­гатьох учених і практиків, широке застосування БАДів є, мабуть, єдиним найбільш швидким, економіч­но прийнятним і науково обгрунтованим шляхом вирі­шення. З цієї причини особливої актуальності в наші дні набуває фармаконутріціологія –– наука про ліку­вання окремими мікронутрієнтами та їх збалансовани­ми комплексами, а не класичною їжею, як це характер­но для дієтотерапії.

       У даний час у розвинених країнах світу, що мають такі ж проблеми з незбалансованим раціоном харчу­вання, як і Україна, БАДи випускаються і споживаються у величезних кількостях (у США й Японії понад 80\% на­селення, в Європі понад 50\% регулярно використову­ють БАДи), що дозволило значною мірою вплинути на рівень здоров'я цілих націй.

        За визначенням, даним у Законі України «Про якість і безпеку харчових продуктів і продовольчої сирови­ни», до біологічно активних добавок до їжі «належать речовини та їх суміші, вживані для надання раціону харчування лікувальних або лікувально-профілактичних властивостей». БАДи - це концентрати природних біологічно активних речовин, виділених з харчової сировини рослин­ного, тваринного, морського або мінерального походження.

Використання БАДів дозволяє:

 досить легко і швидко заповнити дефіцит необхідних харчових речовин, у першу чергу, мікронутрієнтів:

 регулювати калорійність раціону харчування й апетит, впливаючи таким чином на масу тіла;

 цілеспрямовано змінювати метаболізм окремих речо­вин, зокрема ендогенних і екзогенних токсинів;

 підтримувати нормальний склад і функціональну активність кишкової мікрофлори;

 підвищити неспецифічну стійкість організму до дії несприятливих чинників навколишнього середовища;

 одержати механізм немедикаментозного й без­печного шляху регулювання й підтримки функції окре­мих органів і систем.