Grammar Resource Book - Посібник (Левашов О.С.)

АнотацІя

 

Ministry of Internal Affairs

Kharkiv National University of Internal Affairs

 

O. Levashov

 

Grammar Resource Book

 

Kharkiv 2008

 

ББК 81.2. Англ-2

 

Схвалено Вченою радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

07.07.2006 р., протокол № 6

Рекомендовано до друку

Методичною радою Харківського національного

університету внутрішніх справ

16.06.2006 р., протокол № 6

 

 

Рецензенти:   Стрілець Л. К. завідувач кафедри іноземних мов  Академії внутрішніх військ України;

Святовець В. В. – ст. викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету внутрішніх справ

 

Л34     Grammar Resource Book /Укладач: Левашов О. С. – Х.: Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. - 208 с.

 

Посібник є збіркою окремих речень, взятих з автентичних англомовних текстів юридичного та поліцейського спрямування. Речення розташовані за граматичними темами і містять ізольовані граматичні труднощі. Видання призначене для слухачів магістратури та ад’юнктів ХНУВС, а також може бути використано викладачами для створення різноманітних нав­чальних матеріалів.

 

ББК 81.2. Англ-2

 

© Левашов О. С., 2008

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008