Програми фахових диспиплін для вступного випробування - Підручник

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: 1. програма з дисциплІни  «онтологІя»
Читать: Тема 1.  філософія, її структура, методи та роль у суспільстві, світогляд, його структура та історичні типи
Читать: Тема 2.  метафізика як “перша” філософія та формування онтології: історико-філософський погляд
Читать: Тема 3. онтологія: буття, суще, єдність. людина та світ: категорії матерії та духу. час, простір та рух як виміри та абстрактні форми мислення.
Читать: Тема 4. феноменологія (проблема духу у філософії).
Читать: 2. програма з дисциплІни «метафІзика»
Читать: Тема 1. як можлива метафізика: історичний екскурс
Читать: Тема 2. предмет метафізики
Читать: Тема 3. запити про буття
Читать: Тема 4. буття і сутнє
Читать: Тема 5. буття і дія
Читать: Тема 6. Єдине, істинне і благо
Читать: Тема 7. буття і світ
Читать: Тема 8. абсолютне буття
Читать: 3. програма з дисциплІни «дІалектика»
Читать: Тема 1. поняття діалектики та її предмет.
Читать: Тема 2. діалектика як позитивний метод пізнання.
Читать: Тема 3. проблема всезагального у діалектиці.
Читать: Тема 4. перехід як форма діалектики в бутті.
Читать: Тема 5. рефлексія як сутність.
Читать: Тема 6. способи розв’язання логічних суперечностей.
Читать: Тема 7. розвиток як форма діалектики в дійсності. (частина перша)
Читать: Тема 8. розвиток як форма діалектики в дійсності. (частина друга)
Читать: Тема 9. діалектика як метод
Читать: Тема 10. діалектика і методи наукового пізнання.
Читать: Тема 11. альтернативи діалектики: історія та сучасність.
Читать: 4. програма з дисциплІни «гносеологІя, епІстемологІя І праксеологІя»
Читать:  тема 1 предмет та основна проблематика теорії пізнання
Читать: Тема 2  природа знання, його джерела та межі
Читать: Тема 3  гносеологічні проблеми в добу античності та середньовіччя.
Читать: Тема 4 проблеми пізнання в добу нового часу. раціоналізм
Читать: Тема 5 проблеми пізнання в добу нового часу. емпіризм
Читать: Тема 6 теоретико-пізнавальний трансценденталізм (кант, гегель)
Читать: Тема 7 проблеми пізнання в модерній філософії
Читать: Тема 8 проблеми пізнання в постмодерній філософії
Читать: Тема 9 проблема істини в теорії пізнання
Читать: Тема 10 проблеми розвитку пізнання
Читать: Тема 11 мова та пізнання
Читать: Тема 12 еволюція позитивістської епістемології
Читать: Тема 13 наукове знання: специфіка та структура
Читать: Тема 14.  еволюційна епістемологія
Читать: Тема 15.  філософські засади, ідеали та норми наукового пізнання та їх роль у розвитку науки
Читать: Тема 16.  проблема обґрунтування наукового знання
Читать: 5. програма з дисциплІни «фІлософІя свободи»
Читать: Тема 1. свобода як предмет філософської рефлексії.
Читать: Тема 2.  свобода волі у християнстві й філософії середньовіччя
Читать: Тема 3.  свобода і самоздійснення людини
Читать: Тема 4.  свобода, право і законодавство
Читать: Тема 5.  свобода і громадянсько-правовий поступ
Читать: 6. програма з дисциплІни
Читать: Тема 1. феномен науки і предмет філософії науки.
Читать: Тема 2. позитивістська концепція співвідношення філософії і науки.
Читать: Тема 3. неопозитивізм — третій позитивізм.
Читать: Тема 4. постпозитивізм: критичний раціоналізм к. поппера.
Читать: Тема 5. т. кун «структура наукових революцій»: концепція історичної динаміки науки.
Читать: Тема 6. проблема традицій в розвитку науки.
Читать: Тема 7. структура наукових досліджень.
Читать: Тема 8. методологія наукового дослідження.
Читать: Тема 9. особливості соціогуманітарного пізнання.
Читать: 7. програма з дисциплІни «соцІологІя»
Читать: Тема 1.  соціологія як наука.
Читать: Тема 2. соціологія о.конта та г.спенсера.
Читать: Тема 3 натуралістичні школи в соціології
Читать: Тема 4. соціологізм е.дюркгайма.
Читать: Тема 5. соціологія м.вебера.
Читать: Тема 6. німецька формальна соціологія.
Читать: Тема 7. структурно-функціональна соціологія.
Читать: Тема 8. конфліктна парадигма в західній соціології.
Читать: Тема 9. теорія соціального обміну.
Читать: Тема 10. символічний інтераціонізм
Читать: Тема 11. феноменологічна соціологія.
Читать: Тема 12. етнометодологія.
Читать: Тема 13. соціологія постмодерну.
Читать: Тема 14. становлення укр.соціолог.думки  (кінець xix ст.- початок xx ст.).
Читать: Тема 15. соціологічні пошуки м.драгоманова та І.франка.
Читать: Тема 16. Історична соціологія м.грушевського.
Читать: Тема 17. українська соціологічна думка в хх ст.
Читать: Тема 18. системне дослідження суспільства.
Читать: Тема 19. соціологія конфлікту
Читать: Тема 20. соціологія особи.
Читать: Тема 21. соціологія сім’ї
Читать: Тема 22. гендерна соціологія
Читать: Тема 23. соціологія девіантної поведінки.
Читать: Тема 24. етносоціологія.
Читать: Тема 25. соціологія політики.
Читать: Тема 26. соціологія релігії.
Читать: Тема 27. соціологія культури.
Читать: Тема 28. організація соціологічного дослідження.
Читать: 8. програма з дисциплІни «феноменологІя та герменевтика»
Читать: 9. програма з дисциплІни «семІотика»
Читать: 10. програма з дисциплІни «фІлософІя ІсторІЇ»
Читать: 11. програма з дисциплІни «соцІальна фІлософІя»
Читать: 12. програма з дисциплІни  «фІлософська пропедевтика»