Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

5.3 активні форми і методи бойової підготовки  та напрями їх удосконалення

 

У сучасних умовах підвищуються вимоги до офіцерського складу щодо якості навчання і виховання підлеглих. Офіцери повинні мати відмінну підготовку не лише зі спеціальності, а й мати глибокі знання з теорії військового навчання. Це вимагає від них досконалого володіння активними формами та методами бойової підготовки військ. Під активними методами навчання розуміють такі способи і прийоми педагогічного впливу, які спонукають слухачів до розумової активності, до проявлення творчого, дослідницького підходу і пошуку нових ідей для вирішення різноманітних завдань за спеціальністю. Активні методи повинні викликати у слухачів прагнення самостійно розібратися в складних військово-професійних питаннях і на основі глибокого системного аналізу наявних факторів і подій виробити оптимальне рішення з дослідницької проблеми для реалізації його в практичній діяльності.

Активні форми і методи нерозривно пов’язані між собою, їх сукупність створює  певний вид занять, на яких здійснюється активне навчання. Методи наповнюють форми конкретним змістом, а форми впливають на якість методів. Якщо на занятті певної форми використовуються активні методи, можна досягти значної активізації навчально-виховного процесу, зростання його ефективності. У цьому разі сама форма занять набуває активного характеру.

До активних методів навчання належать: проблемний, діалоговий, ігровий, дослідницький, модульний, опорних сигналів, критичних ситуацій, автоматизованого навчання, самостійної роботи, контролю, інші. Ці та інші методи активного навчання діляться на дві групи: імітаційні і неімітаційні, а імітаційні, у свою чергу, – на ігрові і неігрові.

 

Класифікація методів активного

навчання на заняттях

                       

ІМІТАЦІЙНИЙ

Вид заняття

Метод

Лекція

Проблемний, діалоговий, опорних сигналів, контролю

Семінар

Діалоговий, проблемний, контролю

Групові заняття та вправи

Проблемний, опорних сигналів, конкретних ситуацій, контролю

Самостійні заняття під керівництвом викладача

Самостійної роботи, проблемний, модульний, контролю, автоматизованого навчання

Самостійна робота

Автоматизованого навчання, самостійної роботи, контролю

Виконання завдань ВНР та НДР

Дослідницький, контролю

Військове стажування (практика)

Самостійної роботи, діалоговий, контролю

Участь у роботі конференцій

Проблемний, діалоговий

Активні форми і методи навчання дозволяють перевести навчальний процес на інтенсивний шлях розвитку, тобто, максимально його активізувати і надати більшої практичної спрямованості.

Активні методи навчання – це сукупність способів організації й управління навчально-пізнавальною діяльністю, які допомагають активізувати увагу і мислення слухачів на заняттях. Активні методи навчання покликані підтримувати інтерес слухачів до навчального процесу; створювати умови для оцінки й самооцінки засвоєння навчального матеріалу; розширювати їхні творчі можливості та ініціативу; сприяти формуванню потреби набувати нові знання та навички.

Активність слухачів, як відомо із військової психології, залежить від проходження основних психологічних процесів, а саме: відчуття, сприйняття, пам’яті та мислення.

Вплив керівника заняття на проходження перелічених психологічних процесів у бажаному напрямку є головною метою втілення активних методів навчання.

Заходи з активізації органів почуття мають бути такими:

1 Викладання навчального матеріалу повинно бути повним та зрозумілим.

2 У процесі навчання потрібно залучати всі органи почуттів. Технічні засоби навчання повинні впливати лише на основний канал донесення інформації.

3 Зовнішні умови (освітленість навчальних місць, колір та чистота приміщень, необхідна температура, шумозахищеність) мусять сприяти ефективній роботі органів почуття.

4 Щільність слухачів у приміщенні повинна відповідати діючим нормативам.

5 Режим навчального процесу (навчальна робота, праця та відпочинок) повинні сприяти якісному вивченню навчального матеріалу.

6 Розвивати відповідальність за якість та повноту засвоєного матеріалу і зацікавлювати слухачів під час викладення теми заняття.

7 Керівнику заняття потрібно постійно підтримувати увагу слухачів.

Заходи з активізації сприйняття дійсності мають бути такими:

створення необхідних умов, які викликають порухи органів чуття. Ці порухи безпосередньо відтворюють предмет, який вивчається;

під час підготовки до заняття керівник повинен уявляти, як навчальний матеріал буде сприйматися, і зробити все, щоб зміст заняття дійшов до кожного слухача;

активізація сприйняття може бути досягнута за рахунок усвідомлення важливості навчального матеріалу під час виконання завдань, які пов’язані з посадовими обов’язками;

підвищити сприйняття можна виділенням найважливішої частини навчального матеріалу;

для окремих видів занять (самостійна робота, консультація, виконання індивідуального завдання) підвищення сприйняття досягається за рахунок особистих якостей кожного зі слухачів. Це розвиває спостережливість, як найбільш результативну форму сприйняття;

з метою досягнення сприйняття основного навчального матеріалу керівник заняття повинен використовувати важливі заходи психологічного механізму: зіставлення, порівняння виниклого в індивідуальній свідомості образу з реальним предметом навчання.

Кожна людина під час навчання вирішує триєдине завдання, а саме: запам’ятовування, зберігання в пам’яті, відтворення предмета навчання в потрібний момент. Відповідно до цього існують заходи з активізації пам’яті на цих трьох етапах.

Запам’ятовування навчального матеріалу:

1 Навчальний матеріал повинен викладатися переконливо і доступно.

2 Вивчення матеріалу здійснювати відповідно до схеми:

зрозуміти, про що йде мова;

усвідомити основний зміст;

з’ясувати логіку сприйняття матеріалу;

запам’ятати об’єкт навчання.

3 Для кращого запам’ятовування навчального матеріалу керівник може використовувати особисті якості слухачів, тобто:

почуття обов’язку,

відповідальність за результати навчання;

почуття важливості даного матеріалу для майбутньої професії офіцера.

4 Зосереджувати увагу на головній частині об’єкта навчання. Постійно контролювати рівень засвоєння матеріалу методом відтворення.

Зберігання навчального матеріалу в пам’яті.

1 Організація вивчення навчального матеріалу повинна забезпечити його глибоке запам’ятовування.

2 Елементи повторення матеріалу потрібно вклю-чати в усі подальші заняття і самостійну роботу.

3 Керівник постійно повинен вимагати від слухачів відповідального ставлення до одержання знань та пока-зувати їх. практичне значення для майбутньої професії.

4 Вимагати від слухачів застосування отриманих знань у щоденному житті, службі та на заняттях.

Відтворення навчального матеріалу:

1 Відтворення матеріалу – це теж дія, яка спрямована на закріплення знань у пам’яті. Вона реалізується в співбесідах з товаришами на тему отриманих знань: на семінарах, заліках, іспитах, консультаціях та інструктажах до наступних занять.

2 Керівник заняття мусить постійно звертатися до відтворення одержаних знань підлеглими з метою їх закріплення. Відтворення може бути усним, письмовим або змішаним.

3 Схема заняття повинна передбачати постійне навантаження, яке складається із запам’ятовування навчального матеріалу та відтворення отриманої інформації.

4 Для збереження знань потрібно повторювати матеріал з моменту одержання якомога частіше. Перше відтворення повинно здійснитися при сприйманні нового матеріалу, друге – не пізніше другої доби.

Заходи з активізації мислення:

1 Процес мислення можливий лише за наявності інформації, яка накопичується в пам’яті. Тому рівень активізації мислення залежить від рівня активізації "постачальника інформації", тобто відчуття, сприйняття і уявлення.

2 Аналіз, синтез, узагальнення можливі за наявності в пам’яті знань. Звідси випливає, що активізація мислення залежить від рівня активізації пам’яті.

3 Активізація мислення досягається постановкою посильних завдань, проблем, питань, які слухач вирішує сам. Такий підхід у навчанні формує у слухачів дійсне мислення, здатність засвоювати, пізнавати, розуміти і відкривати для себе щось нове.

4 Для підвищення активності мислення необхідно на занятті перевіряти рівень усвідомлення матеріалу, який сприймається слухачами. Це досягається втіленням різних форм мислення, а саме: понятійної форми обговорення, умовиводу та інші. Крім цього, активізація мислення досягається залученням слухачів до аналізу навчального матеріалу, порівняння окремих положень, узагальнень або навпаки – конкретизації викладених фактів.

Як бачимо, прагнення до підвищення ефективності бойової підготовки через активізацію пізнавальної діяльності слухачів вимагає всебічного урахування їх індивідуальних якостей, мотивів навчальної праці. Успіх вирішення цього складного завдання залежить від рівня професійної та педагогічної підготовленості керівника заняття, від його уміння організувати навчальний процес з урахуванням психологічного фактора слухачів.

 

5.3.1 Сутність активних форм і методів навчання.

 

Мета, сутність та шляхи реалізації

проблемного методу навчання

 

Вимоги, що ставляться до офіцерських кадрів Збройних Cил України, викликають необхідність переходу ВВНЗ та військ на інтенсивний шлях розвитку через впровадження активних методів навчання (АМН).

Активні методи навчання базуються на експериментально встановлених фактах про те, що в пам’яті людини відбивається до 90\% того, що він робить, до 50\% того, що він бачить, і лише 10\% того, що чує. Тому можна сказати, що на процес одержання знань, формування вмінь та навичок якнайкраще впливає проблемний метод навчання (проблемне навчання). Сутність даного методу полягає в тому, що знання не повідомляються в готовому вигляді, а перед слухачем ставиться проблема для самостійного вирішення, в ході якого він приходить до усвідомлених знань. Це один з методів активного навчання, який організує пошукову діяльність слухачів, формує в них навички продуктивного, творчого вивчення дисципліни.

Репродуктивні методи не реалізують завдання формування творчої самостійності. А метою проблемного навчання є не тільки засвоєння системи знань, а й формування пізнавальної самостійності, розвиток творчих здібностей.

Центральне місце в проблемному навчанні займають проблемна ситуація і проблема (завдання). З аналізу проблемної ситуації й починається процес мислення. Таким чином, проблемна ситуація – це така ситуація, в яку потрапляє слухач, якщо стикається з перешкодами, які потрібно долати. Виникле інтелектуальне навантаження є стимулом для появи бажання долати труднощі.

Проблемна ситуація складається з трьох головних компонентів:

потреби нового знання або способу дій;

невідомого знання, яке потрібно засвоїти;

досягнутих, засвоєних у ході навчання знань, вмінь і навичок.

Проблемна ситуація викликає у слухачів потребу звернутися до власного практичного досвіду, але з більш глибоким узагальненням та переоцінкою. Головними заходами щодо створення проблемних ситуацій є  посилення протиріч, показ їх у зіткненні і несумісності; включення питань, завдань і ситуацій з вибором відповідей; заохочення слухачів до дослідження реальних наукових проблем та інші.

Проблема – це результат аналізу слухачем проблемної ситуації, яка створена керівником заняття або життям. Повний цикл розумових дій мозку щодо вирішення проблеми складається з таких етапів: виникнення проблемної ситуації, усвідомлення сутності ускладнення та формування проблеми, знаходження способу вирішення проблеми, доказ і перевірка правильності вирішення. Вищий рівень активності самостійної пізнавальної діяльності слухачів досягається тоді, коли вони в ситуації, що виникла, самі формують проблему, висловлюють припущення, обґрунтовують гіпотезу, доводять її і перевіряють правильність вирішення проблеми, спираючись на досвід, який мають.

Проблемне навчання – це не лише активне засвоєння матеріалу в навчальному процесі шляхом вирішення проблемної ситуації, а й оволодіння методами одержання цих знань.

Головними формами проблемного навчання є:

проблемне викладання;

часткова пошукова діяльність;

самостійна дослідницька діяльність.

Проблемність створюється рядом методичних прийомів з метою викликати у слухачів інтерес і спонукати їх на роздуми над поставленими питаннями, розкрити перед ними весь процес виникнення і вирішення проблеми.

Проблемне викладання потребує цілеспрямованої методичної роботи щодо підготовки навчального матеріалу з метою виділення проблемних питань та завдань, які будуть вирішуватися під керівництвом керівника заняття.

При частково-пошуковій діяльності керівник спрямовує роботу за допомогою спеціальних питань, які потребують самостійних міркувань слухача та активного пошуку правильної відповіді (вирішення).

Дослідницька діяльність слухачів міститься в самостійному виконанні завдання і передбачає наявність проблеми та виконання всієї послідовності процесу дослідження. Вона здійснюється в різних формах: написання реферату та доповіді, розроблення курсових та дипломних завдань (робіт, проектів), дослідження окремих питань.

Проблемне навчання залежно від складу та якості підготовки слухачів може здійснюватися на різних рівнях складності й самостійності. Рівні та способи дій керівника заняття та слухачів наведені в табл.1.

Таблиця 1 – Рівні проблемного навчання і способи дій керівника та слухачів під час заняття

Номер рівня

Дії керівника

Дії слухачів

Перший

Проблемно викладає та пояснює навчальний матеріал

Засвоюють зміст та методику викладання проблемного матеріалу, запитують та відповідають на запитання

Другий

Створює проблемні ситуації в ході заняття

Разом із керівником аналізують проблемні ситуації, визначають проблеми та способи їх вирішення

Третій

Створює проблемну ситуацію та стимулює самостійність дій слухачів

Самостійно визначають та вирішують проблему

Четвертий

Доводить невпорядковані вихідні дані для прийняття рішення слухачами

Самостійно визначають, формують та вирішують проблеми

 

Наведена в таблиці 1 типологія рівнів проблемного навчання та особливостей проблемних ситуацій показує, чим вони обумовлені. Це потрібно враховувати керівникам під час підготовки та проведення занять з різними категоріями слухачів.

Проблемне навчання передбачає не тільки активне засвоєння знань, але і ставлення, а також вирішення нових, у тому числі нестандартних, оригінальних завдань. Таким чином, воно сприяє формуванню і проявленню творчих можливостей слухачів.

Проблемне викладання і проблемне навчання вимагають спеціальної методичної підготовки як викладача, так і слухачів.

Розглядаючи проблемне навчання і залежність формування навчально-пізнавальних мотивів від організації навчального процесу, потрібно враховувати, який із способів організації процесу вирішення проблемної ситуації використовується:

спосіб немотивованої вимоги;

спосіб цільової вимоги;

навчально-проблемний спосіб.

У ході вирішення завдання немотивованим способом умови доводяться без формування навчальної мети та обґрунтування необхідності вирішення. Потрібно лише якнайшвидше знайти спосіб вирішення та одержання результату.

Під час вирішення завдань способом цільової вимоги формулюється мета завдання, але не визначається порядок його вирішення.

Використовуючи навчально-проблемний спосіб (найбільш раціональний), у ході вирішення проблемної ситуації (завдання) визначається як мета, так і процес її досягнення.

Навчально-проблемний спосіб має три видозміни залежно від того, яка проблемна ситуація створюється поставленим завданням:

дослідницька;

пізнавальна;

навчальна.

Діяльність керівника заняття під час проблемного навчання передбачає:

знаходження проблеми і створення проблемної ситуації;

знання або знаходження найефективнішого способу її вирішення;

керівництво етапом визначення проблеми;

надання допомоги слухачам під час аналізу умов та вибору плану вирішення завдання;

уточнення формулювання проблеми;

допомогу в пошуках способів самоконтролю;

обговорювання припущених помилок та впливу їх на результат вирішення завдання;

організацію колективного обговорення вирішеної проблеми з поясненням можливих шляхів реалізації на практиці.

Головне завдання проблемного навчання – навчити слухача самостійно отримувати знання та вміти використовувати їх на практиці.

Проблемне навчання за умови правильної його організації стимулює розвиток розумових, здібностей, творчого мислення слухачів, їх самостійності.                      В.О. Сухомлинський у зв’язку з цим писав: "Мислення набуває характеру праці за умови, якщо воно цілеспрямоване".

Відомо, що мислення – це найвищий рівень пізнання, процес відображення об’єктивної дійсності. Процес мислення - це складна розумова діяльність, яка містить багато розумових операцій: аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, узагальнення, конкретизацію, класифікацію і систематизацію.

Необхідність у мисленні виникає тоді, коли з’являються мета, проблема, нові обставини, інакше кажучи – виникає проблемна ситуація. Залежно від змісту завдання розрізняють такі види мислення: практичне, наочно-образне, теоретичне.

Процес формування прийомів розумової діяльності повинен мати таку схему: засвоєння змісту прийому – його самостійне застосування – перенесення на нові ситуації.

Головним для творчого мислення є нешаблонність, вміння охопити завдання всебічно, з урахуванням реальних умов, інакше кажучи – системно.

Творчість – це найвищий рівень пізнання, складний психологічний процес. Він існує як синтез пізнавальної, емоційної та вольової сфер свідомості. Особливе місце в творчому мисленні займає уява.

Військова діяльність офіцера потребує від нього оперативно-тактичного мислення та уяви як основи передбачення майбутнього бою (операції). Передбачити свої майбутні дії та протидії ворога, вміло прогнозувати їх розвиток – одне з найважливіших завдань професійної підготовки офіцерів та їх підлеглих.

Розвиток уяви і творчості в практичній діяльності є найважливішими умовами формування особистості сучасного слухача.

Творчо мислити потрібно на всіх заняттях, тому що вони вимагають активності, вольових та емоційних якостей, тривалої підготовки і напруженої праці. Провідне місце в цьому належить проблемній лекції. Вона підвищує активність і піднімає науковий рівень навчального матеріалу. Найкращих результатів, як свідчить досвід, досягають тоді, коли проблемна лекція має таку структуру військової підготовки:

формування проблеми;

пошук шляху до її вирішення;

доказ правильності його вирішення;

вказівки щодо проблем, які будуть вирішені на наступних заняттях.

            Досягнення цього можливе за умови, якщо керівник заняття послідовно, протягом усієї лекції буде створювати проблемні ситуації, які слухачі разом із ним будуть вирішувати свідомо, творчо і до кінця.

Таким чином, керівник заняття, створюючи проблемні ситуації (проблеми), спонукає слухача до мислення, а разом з тим – до самостійної пізнавальної діяльності. Така лекція, на відміну від традиційної, вчить слухачів думати, бачити проблему самостійно з подальшим знаходженням способів її вирішення.

Втілення проблемного навчання на семінарах вимагає від керівника заняття ґрунтовної теоретичної та методичної підготовки. Керівник повинен прагнути створити на семінарському занятті творчу дискусію. Сама дискусія і є головним у проблемному семінарі.

Що таке дискусія? Дискусія – це колективне мислення. Вона підвищує активність кожного слухача, допомагає розвитку логічного мислення, перетворює знання в переконаність, вчить міркувати, критично оцінювати та творчо оволодівати навчальним матеріалом. Головною умовою для виникнення дискусії є:

добра підготовка усіх учасників семінару;

доведення до слухачів (заздалегідь) проблем та навчальних питань обговорення;

повідомлення можливих шляхів вирішення проблем, які будуть обговорюватися;

винесення на обговорювання таких питань, які б не мали готової відповіді та були тісно пов’язані з життям військ.

Керівник заняття повинен уважно стежити за ходом вирішення ним же створеної проблеми, спонукати групу до знаходження оптимального вирішення.

Результативність дискусії буде якнайкращою, якщо керівник заняття буде:

стежити слухачів на наукове розкриття своїх тезисів, логічне і послідовне обговорення доказів;

заохочувати учасників семінару до зацікавленого обговорення поставлених проблем;

слідкувати за тим, щоб обговорення не було перевантажене другорядними питаннями.

Таким чином, втілення проблемних семінарів дозволить значно підвищити якість вивчення матеріалу та навчить слухачів самостійно, творчо вирішувати завдання повсякденної діяльності.

Метод проблемного навчання використовують і під час проведення групових та практичних занять. Головним під час проведення занять цього виду є розвиток творчого підходу до вирішення отриманих завдань, а також для формування самостійного оволо­діння навчальним матеріалом.

Визначення питань (завдань), призначених для створення проблемної ситуації, є найскладнішим та творчим процесом під час розроблення навчально-методичних матеріалів, оскільки, практично неможливо спрогнозувати способи вирішення проблемної ситуації слухачами.

Під час проведення заняття від керівника вимагаються необхідна психолого-педагогічна підготовка, глибоке знання та розуміння сутності проблемного навчання та методів вирішення проблемних ситуацій.

Беручи до уваги все вищевикладене, можна навести один із варіантів роботи керівника щодо підготовки та проведення проблемного заняття. Послідовність його дій може бути такою:

1) уточнення вихідних даних, які є необхідними для розроблення навчально-методичних матеріалів до заняття;

2) вивчення теоретичних положень та рекомендацій щодо застосування проблемного методу під час проведення конкретного виду занять;

3) з’ясування готовності слухачів до роботи на даному занятті;

4) формування навчальної мети заняття;

5) розроблення питань для створення проблемних ситуацій на занятті;

6) формулювання навчальних проблем;

7) визначення можливих шляхів вирішення навчальних проблем;

8) надання допомоги слухачам у вирішенні проблем;

9) розроблення плану обговорення вирішених проблем;

10) підведення підсумків заняття та постановка завдань для самостійної роботи.

Таким чином, застосування проблемного методу навчання забезпечить високу ефективність проведення занять, сприятиме високій активності та творчості слухачів, відпрацюванню необхідних військово-професійних якостей.

 

Розуміння і сутність ігрових методів навчання

та їх вплив на якість навчання

 

Відомо, що активні методи навчання розподіляються на дві групи: імітаційні та неімітаційні, а ігрові, у свою чергу, – на ігрові і неігрові. До групи імітаційних ігрових методів входять: соціально-психологічний тренінг, стажування на визначеній посаді, рольовий тренінг, ділові ігри, військово-управлінські ігри таі різновиди інших ігор.

Ці форми є різновидами ігрового методу.

 

 

Ігрові форми військового навчання

Маневри, тактичні навчання, КШН, штабні тренування, групові вправи, тактичні летючки та ін.

Навчання управління повсякденною діяльністю підрозділів

Розроблені

У стадії розроблення

 

Ігрові методи навчання

 

 

Моделювання

 

 

Соціально-психологічний тренінг націлений на поглиблення досвіду спілкування за допомогою елементів дослідження, для чого використовують групову дискусію та рольові ігри.

Цей метод допомагає виробляти вміння оптимально мотивувати та стимулювати слухача до дії.

Рольовий тренінг, або розігрування ролей, – один із найефективніших активних методів навчання. Він дає гарні результати під час аналізу окремих багатоцільових управлінських завдань, які вирішуються шляхом компромісу між учасниками з різними рольовими цілями. Під час цього моделюються конфліктні ситуації, обумовлені незбіжністю інтересів учасників.

Цим методом можна імітувати, наприклад, службову нараду, призначивши слухачів на ролі учасників наради: керівництво військової частини, начальники служб, командири підрозділів та ін.

Ділові ігри забезпечують максимально емоційне сприйняття слухачами подій, що створює найоптимальніші умови для розвитку гнучкості мислення, творчості, цілеспрямованості, привчає до колективної праці, стимулює практичні навички.

Як правило, ділові ігри розподіляються на навчальні, військово-спеціальні і дослідницькі.

Головне призначення ділової гри – максимально наблизити умови навчання до конкретної практичної діяльності. Тому головну ознаку ділової гри можна сформулювати так: у грі, повинен бути змодельований процес дій особового складу щодо відпрацювання управлінських рішень, які відповідали б вимогам і основним положенням статутів, порадників.

У діловій грі йдеться про управління станом (пове-дінкою) об’єкта, який імітує службову діяльність. Кожний, хто бере участь у грі повинен мати свою роль. Виконуючи функціональні обов’язки, обумовлені посадою, він не повинен виходити за рамки правил гри. Роль кожного слухача у діловій грі набуває індивідуального забарвлення. Це дозволяє вирішувати три головних завдання:

набуття слухачем навичок прийняття управлінських рішень у конфліктних ситуаціях;

дослідження впливу особистих якостей командира на ефективність управлінських рішень;

вивчення ділових і моральних якостей слухачів як майбутніх учасників ділових відносин.

Поняття особистості в діловій грі передбачає моделювання діяльності особи, що визначається її посадою (місцем) в об’єкті ігрового моделювання. Тому введення тієї чи іншої ролі в діловій грі передбачає наявність у її учасників, що грають цю роль, спеціальних знань та навичок і їх використання в процесі гри для вирішення поставлених завдань. Таким чином, під час підготовки до ділової гри слухачі повинні вивчити навчальний матеріал, в якому викладені можливі варіанти управлінських рішень та довідкові дані до майбутньої ігрової діяльності.

Одним із головних понять у діловій грі є поняття конфліктної ситуації. Приймаючи рішення в конфліктній ситуації, учасники ділової гри емоційно напружені, завдяки чому забезпечується їх змушена активність.  Кожний слухач, який бере участь у грі, повинен мати рольову ціль, обумовлену специфікою функціональних обов’язків у грі.

Досягнення ж загальної мети забезпечується взаємодією учасників з вирішення конфліктних ситуацій.

Підготовка й проведення ділової гри – це трудомісткий та складний процес, який потребує значних затрат часу та залучення великої кількості тих, хто розробляє гру.

Цей процес містить:

створення колективу розробників;

визначення теми та навчальної мети гри;

розроблення проспекту та сценарію гри;

підготовку методичних матеріалів;

розроблення завдань, інструкцій для учасників гри;

розбір гри.

Розроблення ділової гри починається з визначення її теми та навчальної мети. В темі відбивається: характер діяльності, масштаб управління, склад імітацій та умови обставин. Щоб визначити навчальну мету, гру розбивають на етапи та фрагменти, для кожного з яких визначають свою мету. Загальна мета повинна якнайповніше відповідати на питання, для чого проводиться гра, яка категорія слухачів залучається, чого навчати і яких результатів необхідно чекати після завершення гри.

Важливе місце займає підготовка проспекту гри. В ньому відбиваються тема та загальна навчальна мета гри, вихідні обставини та їх можливі зміни, склад учасників та їх можливі ролі, система оцінки (стимулювання), план-календар розроблення матеріалів гри.

Одним із необхідних атрибутів будь-якої гри є система її оцінки. Практика показує, що завдання системи оцінки переслідують мету:

примусити учасників ділової гри інтенсивно працювати на всіх етапах;

забезпечити змагання між ігровими групами;

досягти певного порядку взаємодії учасників гри;

безпосередньо оцінювати якість відпрацьованих у ході ділової гри рішень.

            Основним документом для проведення ділової гри є сценарій. Його розроблення починається з визначення структури ділової гри. З цією метою гра розбивається на етапи. Після цього складаються тексти інформаційних повідомлень (увідних), за допомогою яких учасники дізнаються про обставини та час одержання ввідних. Гра проводиться в реальному часі, а ігровий час може охоплювати великі проміжки часу (тиждень, місяць та більше). Далі формулюються можливі дії слухачів: дається час на оцінку обставин, обговорення та вирішення поставлених завдань, ведення необхідних документів.

Для того щоб учасники мали змогу підготуватися до гри, їм заздалегідь дають завдання до ділової гри. Гра починається з оголошення теми та початкового моменту ігрового часу. Потім програється етап за етапом. Досвід проведення ділових ігор доводить, що отримані результати не завжди адекватні тим, які націлені на відпрацювання правильного рішення. Під час гри  важливо, щоб усі ввідні мали логічне завершення.

Заключною частиною ділової гри є її розбір. В результаті детального розбору та оцінки слухачів повинно скластися уявлення про правильні дії в тих чи інших обставинах, які були створені в діловій грі.

Ділові ігри є єдиною з найбільш прогресивних форм ігрового методу. Його застосування разом з іншими методами навчання дозволить значно підвищити якість підготовки слухачів.

Під час проведення тактичних навчань усі учасники, від солдата-спеціаліста до командира батареї (інші посадові особи), беруть участь у вирішенні одного спільного завдання. Практичні навички, в межах відпрацювання своїх функціональних обов’язків, отримують сто відсотків слухачів. У цьому полягає сутність заняття із застосуванням ділової гри.

Таким чином, заняття з утілення ділової гри забезпечують:

створення духу змагання, що значно активізує навчальний процес;

формування відповідальності кожного слухача за результати вирішеного завдання;

скорочення часу набуття практичних навичок виконання посадових обов’язків;

можливість об’єктивно оцінити кожного слухача щодо виконання ним посадових обов’язків.

 

Діалогові методи навчання

 

Одним із найважливіших засобів активізації процесу мислення та пізнавальної діяльності є діалогові методи навчання.

Майже всі методи навчання у своїй основі – діало-гові. Наприклад, індивідуальна бесіда, семінар-дискусія, ділова гра, індивідуальні й групові консультації та ін.

Даний метод навчання створює нове педагогічне середовище в навчальній системі, яке побудоване на засадах демократизму, рівноправних відносин між слухачем та командиром (викладачем). Глибокому засвоєнню знань тими, хто навчається, і сприяє створення таких обставин, в яких обговорення навчального питання, обмін думками, творчий диспут велися б вільно, без емоційного перевантаження як з боку викладача (командира), так і з боку слухачів.

Обговорення навчального матеріалу ведеться з урахуванням багатьох факторів: ступеня підготовленості слухачів, складності навчальних питань, чіткості постановки питань, від особистих якостей керівника занять та кожного слухача. Формами діалогового методу можна вважати індивідуальні чи колективні бесіди, семінари, диспути та ін.

Одним з найскладніших видів обговорення навчального матеріалу є семінар. У вищій школі розглядають три типи семінарських занять:

1) семінар, що має за головну мету поглиблення вивченого матеріалу та знаходиться у тісному зв’язку з навчальною програмою;

2) семінар, який має за мету відпрацювання окремих найскладніших питань навчальної програми;

3) семінар, який носить дослідницький характер, незалежний від лекційного курсу.

Особливо ефективно діє діалоговий метод у ході індивідуальних бесід керівника занять зі слухачами. Наприклад, може бути проведене таке заняття, на якому слухачі доповідають про складений ними розклад занять батареї. Під час дискусії з керівником слухач навчається відстоювати свою думку, глибоко розбиратися в навчальному матеріалі, висловлювати свої думки й формувати характер. Найчастіше діалоговий метод навчання використовується на заняттях з гуманітарної підготовки. Такі форми цього методу, як творча бесіда, диспут, дискусія та інші, дають найкращі результати під час вивчення цього предмета.

Таким чином, проведення занять у формі діалогу керівника з тими, хто навчається, дозволить, з одного боку, більш ефективно викладати, а з іншого – засвоювати навчальний матеріал будь-якого предмета навчання.

 

Метод самостійної роботи

 

Самостійна робота слухача – це цілеспрямована діяльність щодо творчого перероблення інформації, яка дозволить сформувати навички пізнання і відпрацювати здатність самостійно мислити, оцінювати факти та явища дійсності. Тільки при самостійній роботі отримана інформація переробляється в знання, а знання – в уміння і на­вички. Дійсними можуть вважатися лише такі знання, які стали об’єктом власної діяльності слухача.

Самостійна робота студентів (військовослужбовців) здійснюється протягом усього часу навчання, на заняттях будь-якого виду та на самостійній підготовці. Метод самостійної роботи є видом індивідуальної навчальної праці слухачів та однією з найважливіших частин навчально-виховного процесу.

Самостійна робота слухачів спрямовується на досягнення військово-освітньої та виховної мети й повинна плануватись, організовуватися, проводитись і контролюватися відповідно до загального навчально-виховного процесу. Керувати самостійною роботою слухачів повинен командир (викладач). Він повинен формувати у них потребу творчої праці, ставити конкретні завдання за терміном та обсягом їх виконання, забезпечувати необхідним навчально-методичним матеріалом, а за необхідності консультувати, здійснювати контроль за процесом і результатом вирішення завдань.

Ефективність та якість самостійної роботи слухачів значною мірою визначається тим, як реалізується навча-льна функція педагогічного керівництва цією роботою.

Самостійні заняття під керівництвом командира (викладача) становлять окремий вид занять. Вони проводяться за розкладом з метою активного засвоєння слухачами нових знань, їх розширення та поглиблення, написання рефератів, виконання інших завдань, що вимагають творчого підходу. Під час самостійної роботи можуть також проводитися тренування на озброєнні та військовій техніці, інші тренування під керівництвом командира (викладача). Крім того, за правильної організації самостійної роботи забезпечується формування у слухачів культури розумової праці, самостійності та ініціативи в пошуку та набутті нових знань.

Самостійні заняття мають великі можливості та потребують найретельнішого методичного та матеріально-технічного забезпечення. На ці заняття виносяться як теоретичні, так і практичні питання. Ці питання розміщуються у логічній послідовності, утворюючи закінчений цикл. Недоцільно виносити на самостійні заняття дуже складні питання та питання, що мають чисто інформаційний характер або складний взаємозв’язок з іншими питаннями.

Головним методом роботи слухачів на такому занятті є самостійне вивчення навчального матеріалу, а для деяких тем – вправи (тренування).

З боку керівника заняття повинні здійснюватися методичні рекомендації слухачам щодо теми, мети, переліку питань, літератури, послідовності та форм від-працювання питань, які виносяться на самостійну роботу, а також видаватися завдання для самоконтролю і само-оцінки. Навчально-методичні матеріали необхідно регу-лярно поновлювати відповідно до вимог керівних доку-ментів, накопиченого досвіду з проведення такого виду за-нять, останніх досягнень, педагогіки і психології.

Якість самостійного заняття буде залежати від рівня професіоналізму керівника та обраної ним найдоцільнішої методики.

Для проведення самостійних занять керівник по-винен забезпечити наявність та справність тренажерів (озб-роєння), технічних засобів навчання, наочних посібників.

Трудомісткість вивчення дисциплін, як правило, звичайно вираховується за допомогою коефіцієнта самостійної роботи. Він розраховується як відношення часу, відведеного на самостійну роботу, до часу вивчення цієї самої теми під керівництвом командира (викладача):

=

Ефективність самостійної роботи слухачів значною мірою залежить від планування ними своєї діяльності. Вихідними даними для планування є семестровий розклад занять, план-календар основних заходів на місяць та інше.

У ході планування самостійної роботи перші години відводяться на вивчення дисциплін, які є важкими для засвоєння.

Відпрацювання лекційного матеріалу доцільно проводити на перший, другий або третій дні після прослуховування лекції.

Підготовку до семінарів доцільно починати одразу після прослуховування лекції й отримання плану проведення семінару.

Підготовку до групових вправ з тактичних дисциплін і практичних занять рекомендовано починати за два-три дні.

Підготовку до іспитів рекомендовано починати за три-чотири тижні, до заліків – за кілька днів.

У ході самостійної роботи слухачі повинні вчитися самостійно оволодівати знаннями, вміннями і навичками, постійно їх нарощувати й удосконалювати.

Студентів (військовослужбовців) необхідно також ознайомлювати з особливостями самостійної роботи зі статутами, порадниками, інструкціями та ін.

Щоб самостійна робота слухачів під керівництвом командира (викладача) мала гарні результати, потрібно здійснювати чіткий і принциповий контроль за ходом і результатами цього виду навчальної діяльності слухачів. Методичне керівництво самостійною роботою слухачів виконується командирами (викладачами) під час проведення всіх видів навчальних занять.

Головний напрямок і зміст самостійної роботи з дисципліни визначає лекційний курс.

Для ефективності управління процесом самостійної роботи необхідно постійно мати інформацію про її хід та результати. Цю інформацію отримують за допомогою контролю, який є засобом зворотного зв’язку в навчальному процесі, стимулює самостійну роботу слухачів і дає можливість оцінити ступінь досягнення навчальних та виховних цілей.

З усього вищевикладеного можна зробити висновок, що самостійна робота є одним з активних методів навчання слухачів, яка розвиває у них самостійність мислення та творчість в оволодінні військовою професією.

 

Дослідницький, модульний та інші методи навчання

 

Принципи дидактики вищої школи реалізуються в навчальному процесі за допомогою методів навчання, які визначають засоби сумісної роботи викладача і слухача, через що здійснюється засвоєння слухачами знань, відпрацю-вання навичок та вмінь, розвиток їх пізнавальних здібностей.

До числа основних методів навчання відносять: лекційний метод; метод самостійної роботи; обговорення навчального матеріалу на семінарах, групових і практичних заняттях; показ (демонстрацію); вправи; метод практичних робіт і дослідницький метод.

Специфічним для вищої школи є те, що слухачів необхідно вчити не тільки правильно і в повному обсязі сприймати навчальний матеріал, але й самостійно здобувати нові знання, тобто пізнавати невідоме чи відоме частково. Цій цільовій настанові найбільше відповідає дослідницький метод навчання, розрахований на творчий підхід в отриманні знань та навичок.

Дослідницький метод – це цілеспрямована пошукова, творча діяльність студентів (курсантів) для вирішення нових, актуальних теоретичних завдань. Цей метод може застосовуватися на різних етапах вирішення навчальних проблем. По-перше, він дозволяє оволодіти методами наукового пізнання дійсності. По-друге, формує у слухачів творчий підхід під час вирішення різноманітних завдань. По-третє, цей метод стимулює інтерес, потребу в творчій діяльності. По-четверте, дослідницький метод дає повні, добре засвоєні знання, які можна використовувати оперативно та гнучко.

Дослідницький метод потрібно визначати, як спосіб організації пошукової, творчої діяльності слухачів з вирішення нових для них проблем.

Більшість дослідницьких завдань – це невеликі пошукові завдання, які вимагають проведення всіх етапів процесу дослідження.

Дослідницький метод застосовують у процесі виконання слухачами робіт навчально-дослідницького характеру: під час підготовки рефератів і доповідей для семінарських занять; проведення експериментальних досліджень у ході виконання лабораторних робіт; виконання курсових і дипломних робіт та інше.

Сьогодні підготовка військових фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів повинна відповідати вимогам державних стандартів освіти як нормативної бази функціонування системи вищої освіти.

Основою процедури встановлення відповідності фактичного рівня освітньої та професійної (фахової) підготовки слухачів відповідним вимогам державних стандартів вищої освіти є контроль якості підготовки спеціалістів.

Виконання наукових досліджень з удосконалення озброєння і військової техніки, пошук найбільш ефективних способів їх застосування на полі бою і таке інше дозволить слухачам на практиці засвоювати методологію теорії пізнання, основні закони і критерії, які визначають розвиток військової справи.

Одним із дидактичних принципів вищої школи є навчання з високим рівнем трудності, який обумовлюється закономірностями пізнавальної діяльності тих, хто навчається, їхніми розумовими і фізичними здібностями. Його суть полягає в тому, щоб ті, хто навчається, свідомо оволодівали необхідними знаннями, навичками і вміннями з високим рівнем напруги своїх розумових і фізичних сил.

Встановлено, що в процесі надбання певної суми знань у людини значно збільшується здатність до засвоєння потоку інформації. І навчання більш успішне не тоді, коли воно йде "легко", без напруги (в такому разі навчальний матеріал проходить поза увагою, губиться інтерес до нього, з’являється несерйозне ставлення, уповільнюється розвиток особистості тих, хто навчається), а тоді, коли навчання, враховуючи пізнавальні можливості студентів (курсантів), забезпечує високий рівень труднощів та примушує їх напружено працювати.

Новим напрямком розвитку методів активного нав-чання за різними спеціальностями є модульне навчання.

Модуль становить певний обсяг знань навчального матеріалу, а також перелік практичних навичок, які повинен одержати слухач для виконання своїх службових обов’язків. Модуль може складатися з однієї або багатьох модульних одиниць.

Модульна одиниця – це визначений обсяг знань і вмінь, необхідних для виконання однієї закінченої операції або якої-небудь логічно завершеної частини роботи, наприклад, теми навчальної дисципліни.

Основним джерелом навчальної інформації у модульному методі навчання є навчальний елемент, який має форму стандартизованого пакета з навчальними елементами з якої-небудь теми або з рекомендаціями (правилами) з відпрацювання практичних навичок.

Навчальний модуль – це інтеграція різних видів занять, підпорядкованих загальній темі навчального курсу або окремій актуальній проблемі. Мета розроблення навчальних модулів складається в розчленуванні змісту кожної теми на складові елементи відповідно до військово-професійних, педагогічних і дидактичних завдань.

Теорія модульного навчання базується на специфіч-них принципах, які тісно пов’язані із загальнодидактич-ними. Загальний напрямок модульного навчання, його цілі, зміст і методику організації визначають такі принципи: мо-дульність; виділення зі змісту навчання окремих навчаль-них елементів; динамічність; дієвість і оперативність знань і їх системи; гнучкість; зрозумілість перспективи; різнома-нітність методичного консультування; паритетність.

Модульне навчання, базуючись на перелічених принципах, цілеспрямовано інтегруючи навчальні елементи в модулі, більш ефективно забезпечує індивідуалізацію і активізацію навчання слухачів і якісну їх підготовку для роботи у військах за призначенням.

Для розроблення комплексу моделей (модульної програми) необхідні системний аналіз і глибокі методичні розроблення змісту і структури дисциплін, які б забезпечили вимоги кваліфікаційних характеристик з формування вміння слухачів на відповідних рівнях (репродуктивному, евристичному, творчому).

Основним ядром, що розкриває зміст окремої теми (розділу, дисципліни), є інформаційне забезпечення, яке реалізується в ході навчально-виховного процесу в формі лекцій, семінарів, практичних, лабораторних, групових і самостійних занять під керівництвом викладача, тактичних занять і навчань, а також під час самостійної роботи(слухачів) курсантів.

 

 

Схема 1 – Структура навчального модуля

 

Існують ще декілька методів активізації пізнавальної діяльності слухачів щодо засвоєння знань.

Метод аналізу критичних ситуацій. Він полягає в збиранні, систематизації, глибокому і всебічному аналізі умов, у яких розглядається питання або проблема, що цікавить, та у визначенні раціональних способів їх теоретичного або практичного вирішення.

Можна визначити декілька сфер діяльності командира:

управлінську;

військово-професійну;

військово-педагогічну.

Критичні ситуації можуть траплятися в будь-якій із цих сфер діяльності.

Заздалегідь підготовлений план вирішення критичної ситуації допомагає командиру на службі знаходити правильне вирішення. Так, наприклад, виконання бойового завдання на бойових артилерійських стрільбах – це сукупність умов, які повинні бути враховані в критичній ситуації. Тому доцільно розбирати можливі критичні ситуації для того, щоб полегшити майбутню діяльність.

Метод аналізу критичних ситуацій активізує насамперед мотивацію дій слухачів (військовослужбовців) на необхідність підготовки до грамотного вирішення можливих критичних ситуацій.

Існує ще метод інциденту. Цей метод полягає в умілій постановці керівником заняття питань, які вимагають оперативного вирішення на основі конфліктної ситуації та створення певних умов. Джерелом конфліктної ситуації є об’єктивні протиріччя реальної дійсності у військовій справі. Цей метод доцільно використовувати на заняттях будь-яких форм. Наприклад, іде тренування у виконанні вогневого завдання дивізіоном. Увідні в ході тренування повинні бути такими, щоб вони сприяли формуванню у слухачів професійних навичок на творчому рівні. Через те, що підготовка, а також реакція на ввідну у всіх посадових осіб різна, то це неминуче призведе до інциденту. Це формує у слухачів навички управління підрозділами.

Для активізації процесу мислення слухачів використовується метод опорних сигналів (метод Шаталова). Основу цього методу становлять відомі закони педагогіки та психології. Сутність цього методу полягає у викладенні навчального матеріалу за допомогою опорного конспекту (схем, слайдів, діафільмів та ін.). Розглянемо цей метод на прикладі читання лекцій з використанням опорних сигналів. Лекція прочитується (прослуховується) у досить швидкому темпі (без конспектування). Для закріплення вивчений матеріал повторюють за допомогою опорних конспектів, які видаються кожному слухачу перед заняттям (лекцією). Опорні конспекти – це аркуш паперу з набором головних слів, фраз, цифр, знаків, малюнків, графіків (тобто опорних сигналів даної лекції).

На наступному занятті слухачі (курсанти) відтворюють конспекти по пам’яті та ставлять запитання керівнику заняття (командиру, викладачу). Одночасно йде усне опитування деяких слухачів.

Оцінки за письмові та усні відповіді проставляються у „Відомості відкритого обліку знань”. Матеріал, який повторюється декілька разів відразу після викладання та контроль якого здійснено на наступному занятті в повному обсязі, має ймовірність запам’ятовування 90\%.

Для підвищення рівня сприйняття навчального матеріалу існує ще й метод мозков