Методика виховної роботи у військових підрозділах - Методичка (Петренко В.М.)

4.5 психологічна характеристика взаємовідносин у підрозділі

 

У процесі зміцнення й розвитку військового колективу досягається морально-політична й організаційна єдність особового складу підрозділу. Вона проявляється в чіткості й високій ефективності спільних дій зі зброєю й технікою, а також і в позаслужбовий час й у різноманітних формах колективного духовного життя, у свідомості кожного воїна, що відчуває свою близькість і прихильність до товаришів, і відповідальність перед ними.

Ця сторона єдності членів військового колективу відображається в його психології, що являє собою сукупність різних зв’язків та відносин. Від змісту, спрямованості й стійкості психології колективу залежить якість виконання поставлених перед ним завдань.

Стосовно колективної діяльності психологія колективу являє собою комплекс соціально-психологічних умов, які забезпечують процеси взаємодії, спілкування, надання допомоги й підтримки, узгодження спільних зусиль при вирішенні загальних завдань. Практика показує, що для успішних дій колективу в найбільш складній обстановці важливі насамперед такі умови:

а) загальні, погоджені позиції членів колективу з головних питань суспільного життя й військової служби, що формуються на основі політико-моральної єдності воїнів, спільності їхнього світогляду, переконань і життєвих принципів;

б)         навички взаємодії й спілкування як у процесі діяльності, так й у побуті, пов’язані із чіткою й гнучкою структурою розподілу обов’язків, керівництва й підпорядкування, а також нормами й способами регуляції спільного життя й діяльності;

в)         військове товариство й бойова дружба, тобто взаємини, обумовлені міжособистісними почуттями взаємної довіри, поваги й відповідальності один за одного.

Важливою умовою діяльності й розвитку колективу є традиції, бойові реліквії та військові ритуали.

Усе це в єдності й у взаємозв’язку окремих ланок утворює комплекс соціально-психологічних явищ, або психологію військового колективу. Соціально-психологічними явищами, на відміну від психічних явищ, називають, як правило, процеси спілкування людей і тих взаємозалежних змін у їхній свідомості, психіці, які є результатом спілкування. Отже, механізмом формування й функціонування системи соціально-психологічних явищ служить спілкування воїнів. Кожна ланка психології військового колективу так чи інакше проявляється в спілкуванні, впливає на нього й сама випробовує вплив з його боку.

Система внутрішнього колективного спілкування – це сукупність різноманітних контактів між воїнами:

службових й особистих, інформаційно-пізнавальних й емоційних, двосторонніх і багатосторонніх;

виховних і партнерських тощо.

Засобом спілкування служить взаємний обмін інформацією між воїнами (її повідомлення й сприйняття).

Спілкування характеризується:

предметом і змістом (про що говориться);

способом передачі інформації (усне мовлення, лист, використання немовних засобів – міміка, жести);

погодженою єдиною мовою, яку розуміють однаково (у тому числі й умовна, штучно – переговорна таблиця, список умовних найменувань і сигналів).

Спілкування, як і будь-яка інша форма активності людей, має свої мотиви. Мотиви спілкування – явища міжособистісного, взаємного порядку, тому що прагнення до спілкування з одного боку повинне зустріти аналогічне прагнення інших або хоча б доброзичливий відгук.

Акт спілкування є ефективним, якщо процес повідомлення, сприйняття й інтерпретації інформації привів до взаєморозуміння: не відбулося істотної втрати інформації, і вона надана в тому розумінні, в якому вона надана із самого початку, а також правильно були зрозумілі мотиви спілкування. Спілкування – явище складне, і не завжди ефективність його висока. Чим вище рівень розвитку колективу, тим ефективніше спілкування між його членами. У спілкуванні виробляються єдині погляди, формуються взаємини, навички взаємодії й спільної діяльності й інші елементи колективної психології.

Психологія колективу, тобто суспільна думка, настрій, традиції, взаємини, не має самостійного, відособленого існування. Вона проявляється в психології індивіда, що належить даній групі. Однак індивідуальне, властиве тільки даній людині, і те, у чому відображена психологія колективу, не завжди збігаються. Ступінь розбіжності залежить від міри приналежності даної людини колективу, від сили зв’язку з ним. Іноді, не вміючи виділити індивідуальне за вчинками окремих воїнів, роблять неправильне узагальнення про колектив у цілому.

Першорядними за значущістю й роллю в житті й діяльності колективу є ідеологічний за своєю сутністю, елемент політико-моральної єдності воїнів і звідси загальні позиції, що випливають, з конкретних актуальних питань. Ідейна єдність особового складу досягається в результаті зближення індивідуальних поглядів на основі наукового світогляду й моральності. У міру зміцнення колективу воїни у все більше стають свідомими, ідейними однодумцями, що і є головним джерелом спільних мотивів для колективної діяльності. Вирішальну роль в ідейному єднанні особового складу відіграє ідеологічна робота командирів.

Ідейна єдність воїнів підрозділу знаходить своє відображення в колективних думках з питань, що мають істотне значення в житті й службі особового складу. Предметом колективної думки можуть бути, наприклад, конкретна суспільно-політична подія, завдання бойової й гуманітарної підготовки, вчинки окремих членів колективу, умови служби. У зрілому колективі завжди існують і діють тверді колективні погляди й думки з таких питань, як необхідність постійної бойової готовності, зміцнення військової дисципліни. Зрілий військовий колектив характеризується активним ставленням до всіх вимог служби, повагою до командирів і начальників, відповідальною й зацікавленою участю у суспільній роботі. Все це – колективні думки.

Думка колективу з певного предмета або явища являє собою відомий ступінь згоди в поглядах й у відносинах воїнів. У згуртованому, дружньому колективі індивідуальні думки, як правило, швидко досягають високого ступеня згоди й перетворюються, власне кажучи, у єдину думку. Сукупність основних колективних думок, які чітко визначилися і є стійкими й активними, характеризує спрямованість військового колективу, його загальну позицію стосовно актуальних питань військової служби. Це – ядро морального стану колективу.