[*] Час проведення заняття визначається навчальним планом

[†] Час проведення заняття визначається навчальним планом

[‡] Час проведення заняття визначається навчальним планом.

[§] Час проведення заняття визначається навчальним планом

Спеціальна техніка в ОВС - Дидактичні матеріали до проведення практичних занять (В. В. Носов)

Рекомендована література

Губарєв Г. Г., Ємельянов С. Л., Логвиненко М. Ф., Носов В. В. Методичні рекомендації для організації проведення занять засобів зв’язку та спеціальної техніки з рядовим начальницьким складом органів внутрішніх справ України / За ред. Орлова П. І. – Х.: Вид-во: НУВС, 2003.

Хараберюш І. Ф. Спеціальна техніка в органах внутрішніх справ. Загальна частина: Навчальний посібник. – Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ при Донецькому державному університеті, 2002. – 167 с.

Закон України «Про радіочастотний ресурс України» від 01.06.2000 р. // Офіційний вісник України, 2000, № 26 (14.07.2000), Ст. 1079 (із змінами та доповненнями на 28.12.2007 р.).

Наказ Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 14 вересня 2001 р. № 134. «Про встановлення рівнів якості послуг телефонного зв’язку» // [Електронний ресурс] / Ліга: Еліт: Мережна версія.

Сайт салону «Спецтехніка» (Харків, Україна) www.spt.com.ua.

 

 

 

Навчальне видання

 

Спеціальна техніка в ОВС (загальна частина): дидактичні матеріали до проведення практичних занять

 

Укладачі:

Віталій Вікторович НОСОВ,

Олександр Володимирович МАНЖАЙ,

Віталій Анатолійович СВІТЛИЧНИЙ,

Олексій Михайлович РВАЧОВ

 

Відповідальний за випуск      М. Ф. Логвиненко

Редактор                         С. В. Гончарук

Комп’ютерна верстка    С. В. Гончарук, С. М. Гук,

 

Підп. до друку 07.10.2008. Формат 60×84 1/16 . Друк трафарет. Папір офсет. Ум. друк. арк. 6,74. Обл.-вид. арк. 6,27. Наклад 300 прим. Зам. №14.

 

Видавництво

Харківського національного університету внутрішніх справ

61080, Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27

 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 3087, серія ДК від 22.01.2008 р.