Програма фахових вступних випробувань - Навчальний посібник

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: ПерелІк дисциплІн,
Читать: Вступ до спецІальностІ
Читать: Огляд тем курсу
Читать: Питання до курсу
Читать: ІсторІя полІтичних вчень стародавнього свІту та середньовІччя
Читать: Огляд тем курсу
Читать: Список основної літератури та джерел з курсу «Історія зарубіжних політичних і правових вчень (стародавній світ та середньовіччя)»
Читать: Питання з історії зарубіжних політичних вчень
Читать: “ІсторІя зарубІжних полІтичних вчень
Читать: Питання з курсу «Історія зарубіжних політичних вчень (новий час)»
Читать: Рекомендована література
Читать: ІсторІя полІтичноЇ думки украЇни
Читать: Теми лекцій
Читать: Література
Читать: Курс "фІлософІя полІтики"
Читать: Література
Читать: Питання з курсу ,,філософія політики”
Читать: Курс "ІсторІя полІтичних вчень (зарубІжнІ полІтичнІ вчення хх столІття)"
Читать: ЛІтература
Читать: Орієнтовні питання до модульної форми контролю знань студентів
Читать: Курс "теорІя мІжнародних вІдносин "
Читать: Програма курсу
Читать: Основна література
Читать: Питання для підсумкового контролю:
Читать: Курс «ІсторІя та теорІя демократІЇ»
Читать: Список лІтератури
Читать: Перелік питань
Читать: Курс "порІвняльна полІтологІя"
Читать: Література
Читать: Питання для контролю
Читать: Курс "ІсторІя та теорІя полІтичних партІй"
Читать: Курс "вибори І виборчІ системи"
Читать:                    контрольнІ питання
Читать: Курс "полІтична соцІологІя"
Читать: Література
Читать: Підсумкові запитання
Читать: Курс "полІтичний аналІз"
Читать: Література:
Читать: Питання для контролю
Читать: Курс "мІсцеве самоврядування"
Читать: Література
Читать: Питання для контролю
Читать: Курс «полІтичнІ проблеми соцІального управлІння»
Читать: Література
Читать: Питання для контролю
Читать: Курс «технологІя полІтичного процесу»
Читать: ЛІтература
Читать: Курс «етнополІтика»
Читать: Питання з курсу
Читать: Література до курсу:
Читать: Курс «бюрократІя в системІ влади І управлІння»
Читать: Література:
Читать: Перелік питань для складання іспиту з курсу «бюрократія в системі влади та управління» (бакалаври)
Читать: Зразок