Фінансове посередництво - Конспект лекцій (Кобушко І.М.)

Список рекомендованоЇ лІтератури

1.         Биржевое дело: учеб./ под ред. В.А. Галанова,           А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1998.

2.         Біржова діяльність: навчальний посібник/ за ред.           д-ра екон. наук В.І. Крамаренко, д-ра екон. наук Б.І. Холод. –  К.: ЦУЛ, 2003. – 264 с.

3.         Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента/ И.А. Бланк. – К.: Эльга-Н; Ника-Центр, 2001. – Т.1. – 536 с.

4.         Бланк И.А. Торговый менеджмент/ И.А. Бланк. – К.: Украинско-финский институт менеджмента и бизнеса, 1997.

5.         Брейли Р. Принципы корпоративных финансов/             Р. Бейли, С. Майорс. – М.: Олимп-Бизнес, 1997.

6.         Венецкий И.Г. Основные математико-статистические понятия и формулы в экономическом анализе/ И. Г. Венецкий, В. И. Венецкая. – М.: Финансы и статистика, 1979.

7.         Гречаний О. Беремо правильний курс: ринок фінансового консалтингу в Україні/О. Гречаний // Консалтинг в Україні.– 2006 - №2.

8.         Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум: навчальний посібник/ Р.П. Дудяк,              С.Я. Бугіль. – 2-ге видання, доповнене. – Львів: Новий світ-2000, Магнолія плюс, 2003. – 360 с.

9.         Зимовець В.В. Фінансове посередництво: навч. посіб./ В.В. Зимовець, С.П. Зубик. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.

10.       Кандинская О. Стратегический маркетинг и финансовое планирование/О. Кандинская // Маркетинг. – 2001. – №2. – С. 34-46.

11.       Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии/ О.А. Кандинская. –                     М.: Консалтбанкир, 2000. – 272 с.

12. Конюховский П.В. Микроэкономическое моделирование банковской деятельности/ П.В. Конюховский. – СПб.: Питер, 2001. – 224 с.

13.       Крапивенко Д. Конкуренти Пентагону // Контракти. –2004. – №01. – 12.01.

14.       Кушнір Т.Б. Економіка і організація біржової торгівлі: навч. посіб./ Т.Б. Кушнір. – 2-ге вид., стереотипне. – Харків: Консул, 2004. – 216 с.

15.       Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. монографія / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с.

16.       Маккензі В. Посібник Financial Times з аналізу та використання фінансової звітності: пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2003. – 283 с.

17.       Матеріали CD-збірника «Урожай знань. Розвиток приватного бізнесу». – 2004.

18.       Новиков В. Бюро кредитних історій в Україні/               В. Новиков // Юр.газета. – №9. – 10 листопада 2003 р.

19.       Первозванский А.А. Финансовый рынок: Расчет и Риск/ А.А. Первозванский, Т.Н. Первозванская. – М.: Инфра-М, 1994.

20.       Рогальська Н.Г. Моделі оптимізації фінансової діяльності великих економічних систем з використанням кореляційного аналізу/ Н.Г. Рогальська// Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 2005. – №2(16). – С. 183-190.

21.       Рогальська Н.Г. Організація управління підприємством на основі комерційної концесії: дис. канд. екон. наук: 08.06.01./ Н.Г. Рогальська. – Херсон, 2006. – 220 с.

22.       Савлук М.І. Гроші та кредит: підруч./ М.І. Савлук,   А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2002. – 598с.

23.       Тренев Н.Н. Управление финансами/ Н.Н. Тренев – М.: Финансы и статистика, 1999. – 495 с.

24.       Уолш К. Ключові фінансові показники. Аналіз та управління розвитком підприємства: пер. з англ. – К.: Наукова думка, 2001. – 367 с.

25.       Фабоцци Ф. Управление инвестициями: пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 2000. – ХХVIII, 932 с.

26.       Хейвуд Дж.Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ.: пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. – 176 с.

27.       Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг: навчальний посібник/ В.П. Ходаківська, О.Д. Данілов. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 501 с.

28.       Четыркин Е.М. Финансовая математика: учебник. –      4-е изд. – М.: Дело, 2004. – 400 с.

29.       Шарп Х.Ф. Инвестиции/ Х.Ф. Шарп, Г. Дж. Александер, Дж. В. Бейли. – М.: Инфра-М, 1997. – Главы 5, 13.

30.       Cartledge P. Financial arithmetic. А practioners guide./ Cartledge P. – Euromoney Books, 1993.