Європейська та євроатлантична інтеграція України - Навчальний посібник (Кордон М. В.)

Анотація

 

М. В. Кордон

ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ

2-ге видання

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2010

УДК 327.7(075.8) ББК 65.9 (4укр)я73 К 66

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-419 від 14.02.2008 р.)

Видається за рішенням вченої ради Житомирського державного університету імені Івана Франка від 25 січня 2008 року (протокол №6)

Рецензенти:

Грабар І. Г. - доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Житомирського державного технологічного університету;

Щерба С. П. - доктор філософських наук, професор кафедри філософії, політології та історії Державного агроекологічного університету;

Ходаківський Є. І. - доктор економічних наук, професор кафедри економічної теорії Державного агроекологічного університету

Кордон М. В.

К 66 Європейська та євроатлантична інтеграція України. 2-ге видання. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 172 с.

ISBN 978-611-01-0016-8

У навчальному посібнику висвітлюється історія створення і розвитку таких організацій, як Європейський Союз і НАТО, розглядається питання співробітництва з ними України, шляхи її інтеграції в європейські та євроатлантичні структури, перспективи набуття членства в Європейському Союзі, світовій організації торгівлі та НАТО.

Для студентів вищих навчальних закладів.

УДК 327.7(075.8) ББК 65.9 (4укр)я73

 

ISBN 978-611-01-0016-8

© Кордон М.В., 2010

© Центр учбової літератури, 2010