Європейська та євроатлантична інтеграція України - Навчальний посібник (Кордон М. В.)

Питання до самоконтролю

Скільки країн входить до Європейського Союзу (ЄС)?

Які країни ЄС мають кордон з Україною?

Які європейські країни не належать до ЄС?

Яка з країн ЄС є найменшою за територією?

Яка з країн ЄС має найчисельніше населення?

Які з країн ЄС мають вихід до Балтійського моря?

Де знаходиться більшість європейських інституцій?

Коли громадяни Європейського Союзу почали використовувати євро у якості нової валюти?

Скільки країн використовують євро у своєму грошовому обігу?

Звідки походить мелодія гімну ЄС?

Які мови мають статус офіційних у Європейському Союзі?

Яку назву має одна з програм обміну, що надає студентам можливість навчатися в інших європейських країнах?

Які країни належали до „першої хвилі" розширення ЄС?

Які країни належали до „другої хвилі" розширення ЄС?

Як називаються вимоги до країн-кандидатів на вступ до

ЄС?

Яка країна є асоційованим членом ЄС із 1963 р., але досі не стала його повноправним членом?

Скільки триває президентство країни у Європейському Союзі?

Який Президент України підписав угоду про партнерство та співробітництво з ЄС?

Коли схвалено Спільну стратегію ЄС щодо України?

Коли було підписано Угоду про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС?

Де було підписано угоду про запровадження безвізового режиму?

Які країни утрималися від вступу до Європейського валютного союзу?

Яка країна ЄС посідає перше місце за густотою населення?

Коли євро остаточно замінив національну валюту країн-членів ЄС?

Де розташований Європейський центральний банк ?

Яка країна ЄС у 1955 р. прийняла закон про постійний нейтралітет?

Яка скандинавська країна подала заявку на членство в ЄС, але відмовилася від своїх намірів?

Чому день Європи відзначається 9 травня?

Німецький політик, який у другій половині XX ст. висунув ідею „Європи від Атлантики до Уралу".

Коли було ухвалено Копенгагенські критерії?

Британський прем'єр - міністр, активний опонент євро-інтеграції.

Яка країна ЄС вважається батьківщиною Кирила і Ме-фодія?

Автор музики гімну Європи?

Володінням якої країни ЄС є Гренландія?

Які причини прагнення України до ЄС?

На основі якої політики ЄС будує свої відносини з Україною?

Яка позиція Росії стосовно ЄС?

Де і коли відбувся ювілейний, 50-й конкурс „Євроба-чення"?

Якими мовами публікує свої рішення керівництво ЄС?

Теми рефератів

1.1дея європейської єдності.

Головні мотиви європейської єдності.

Етапи європейської інтеграції

Розширення ЄС та його переваги.

Критерії вступу до ЄС (Копенгагенські критерії).

Основні функції інституцій ЄС (Європейська Рада, Європейська Комісія, Рада Міністрів, Європейський Парламент, Суд).

Геополітичні та історичні аспекти розвитку європейських інтеграційних проектів.

8.         Історичні, геополітичні та політико-правові аспекти роз- витку європейської інтеграції і транскордонного співробітництва.

Соціально - економічні аспекти європейських інтеграційних процесів.

Проблеми європейської інтеграції і національна безпека України.

Економічні та соціальні аспекти європейських інтеграційних процесів та участі прикордонних територій у них.

Економічні і соціальні аспекти європейських процесів та входження України в загальноєвропейські та регіональні структури.

Історія та сучасний стан розвитку європейської інтеграції України.

Цивілізаційний вектор розвитку України в сфері європейського діалогу.

Актуальні проблеми співробітництва України та країн Європейського Союзу.

Геоекономічні орієнтири зовнішньої політики України.

Історія та сучасний стан розвитку європейської інтеграції України.

Регіональний вимір європейської та євроатлантичної інтеграції.

Реформування освіти: Болонський процес. Ключові позиції Болонського процесу, шість його цілей.

Проблеми вступу України в європейські і євроатлантичні структури.

Проблеми формування системи колективної безпеки в Європі.

Розширення ЄС: наслідки для країн постсоціалістичного і пострадянського простору.

Участь України у міжнародних інтеграційних проектах.

Нові кордони ЄС - нові межі безпеки.

Відносини стратегічного партнерства України з Росією.

Україна в Єдиному економічному просторі (ЄЕП): здобутки і проблеми.

Освіта, наука і культура в контексті інтеграції України в європейські структури.

Інтеграція України до європейської і світової спільноти в сфері культури і спорту.

Україна та Болонський процес: шлях вибору.

Політико-правові аспекти участі України в Болонському процесі.

Розвиток студентського самоврядування в контексті Болонського процесу.

Вища освіта перед викликами сьогодення. Досвід країн Європи.

Студент як суб'єкт Болонського процесу.

Проблеми впровадження кредитно-модульної системи в навчальний процес.

Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищу освіту України.

Національні освітні традиції в контексті євроінтеграції.

Розбудова національної культури українською світовою спільнотою.

Принципи, шляхи і засоби адаптації європейської системи вищої освіти у вищу школу України.

Україна і СОТ.

Наслідки вступу до СОТ для економіки України.

Членство України у Світовій організації торгівлі - один з етапів інтеграційного процесу.

Політика сусідства ЄС у відносинах з Україною.

Український експорт, його спрямованість.

44.       Адаптація законодавства України до законодавства ЄС. 45.Захист прав національних меншин - вимога до країн-

кандидатів на вступ до ЄС.

Тематика науково-практичних конференцій

Євроінтеграція: економічні та соціальні наслідки розширення Європейського Союзу.

Актуальні проблеми співробітництва України з Європейським Союзом.

Україна - Європейський Союз: перспективи поглиблення партнерства.

Європейський вимір України очима молоді.

Україна в євроінтеграційних процесах: проблеми і перспективи.

Україна на шляху до європейської інтеграції.

Стратегії розвитку України у глобальному середовищі.

Гармонізація законодавства України з міжнародним правом, законодавством Європейського Союзу.

Регіональні аспекти розвитку в умовах європейського вибору.

Європейські соціальні стандарти - сільським громадам.

Стан та перспективи розвитку вітчизняної системи вищої освіти в контексті Болонського процесу.

Україна - суб'єкт європейського освітнього простору.

Правові та економічні аспекти вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ).

Проблеми інтеграції економіки України до Європейського Союзу і СОТ.

Вступ України до СОТ: стан переговорного процесу та проблеми гармонізації національного законодавства.

Європейське покликання України: шляхи реалізації.

Тематика круглих столів

Європейський вибір України: реалії та перспективи.

Україна в контексті європейського розвитку.

Розширення ЄС: нові можливості для України.

Чому Україна обрала європейський шлях?

Роль Європейського Союзу в сприянні демократичним перетворенням в Україні.

Європейське покликання України: шляхи реалізації.

Реалізація в регіоні державної політики європейської інтеграції.

Євроінтеграція через культуру.

Проблеми гармонізації національного права України з правом Європейського Союзу.

Охорона навколишнього природного середовища: проблеми впровадження євростандартів в Україні.

Болонський процес і студентське самоврядування: досвід України.

Європа - наш спільний дім.

Питання для дискусій

Україна і європейський вибір: за і проти.

Що таке „Політика сусідства ЄС" та що вона дає Україні?

Яка твоя роль у виконанні Плану дій Україна - ЄС?

Якими є позитиви і негативи приєднання України до Болонського процесу?

Проблеми адміністративної та адміністративно-територіальної реформи в контексті євроінтеграції.

Вступ України до СОТ: нові проблеми чи нові можливості для економіки?

З'єднання громадянських суспільств Європейського Союзу та України: вирішення проблем та пошук можливостей в рамках виконання Плану дій Україна - ЄС.

Європейська та євроатлантична інтеграція України і вступ до СОТ: подолання стереотипів і міфів.

Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв'язків та залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект.

Питання для вікторин, олімпіад, конкурсів

Де побудовано Палац Європи?

Де знаходиться географічний центр Європи?

До складу якої країни ЄС входить понад тисячу островів?

Яка з країн-кандидатів на вступ до ЄС є найбільшою за територією та населенням?

Чому на прапорі ЄС завжди 12 зірок?

Чи є Україна кандидатом до ЄС?

Яка скорочена назва Європейського союзу футбольних асоціацій?

Хто і коли став першим чемпіоном Європи з футболу?

Коли відбулося останнє розширення ЄС?

Якого кольору прапор ЄС? Скільки на ньому зірок?

Який музичний твір був затверджений як гімн ЄС?

Коли святкується День Європи? Коли і ким було запроваджене це свято?

Коли відзначається європейський День мов?

Коли була введена спільна європейська валюта - євро?

Які головні керівні інституції ЄС? У яких країнах вони розташовані?

Яка країна Європи займає перше місце за кількістю й якістю культурних та мистецьких проектів в Україні?

З якого року Україна відзначає День Європи?

Які причини уваги міжнародної спільноти до України?

Хто є найбільшим торговельно-економічним партнером України в Європі?

Яким є інвестиційний клімат в Україні?

Що таке Болонський процес?

Які перспективи вступу України до СОТ?

Як іде процес гармонізації законодавства України з міжнародним правом, законодавством ЄС?

Які є європейські моделі місцевого самоврядування?

Про кого думка Дж. Сороса, що ця структура є „гігантським експериментом у соціальній інтеграції"?

Список використаної літератури

Бебик В. Політичний менеджмент глобальної інтелектуальної сфери // Політичний менеджмент. - 2006. - № 6.

Біла С. О. Досвід ліберального реформування української економіки (1991 - 2005 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. - № 6.

Біляцький С., Добровольська А. Чи потрібна партія для захисту вітчизняної науки? // Віче. - 2004. - № 5.

Борейко В. Про забезпечення прискореного розвитку економіки України // Економіка України. - 2005. - № 8.

Веклич О. Екологічний чинник формування конкурентоспроможності національної економіки // Економіка України. - 2005. - № 12.

Вербинський В. В., Земляний М. Г. Російський фактор в євроін-теграційних енергетичних відносинах України // Стратегічна панорама. -

2004. - № 1.

Віднянський С. В., Мартинов А. Ю. Еволюція зовнішньої політики України (1991 - 2006 рр.) // Український історичний журнал. - 2006. -

№ 4.

Вишняков О. Європейський Союз: дискримінаційний режим в торгівлі з Україною // Право України. - 2005. - № 9.

Вища освіта України і Болонський процес / За заг. ред. В.Г.Кременя - Тернопіль, 2004.

Вощевський В., Жмаєв Г. Вступ до СОТ: позитивні та негативні наслідки для України. Україна - НАТО, 2004.

Вступ до Світової організації торгівлі: нові можливості для України. - К., 2006.

Гнибіденко І. Трансформація зайнятості сільського населення в умовах аграрних перетворень // Економіка України. - 2005. - № 4.

Годун С. Д. Проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. - К., 1999.

Гончаров Ю., Петін Ю., Сальник О. Застосування системи рей-тингових оцінок як засіб ефективного управління процесом євроінтеграції // Економіка України. - 2005. - № 11.

Горенко О. Соціальні горизонти європейського єднання і Україна: концептуально-історичні підходи і політична практика. - К., 2007.

Грицяк І. А. Право та інституції Європейського Союзу. - К.,

2004.

Грицяк І. А., Немиря Г. М., Палій О. М. Європейська інтеграція. Опорний конспект дистанційного курсу. - К., 2004.

Дайнен Д. Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції. - К., 2006.

Данількевич М. Україна і Світова організація торгівлі // Право України. - 2005. - № 7.

Дзоз В. Гуманітарна політика держави, як відповідь на проблеми суспільного розвитку. Вища освіта України. - 2005. - № 3.

Дзьобко А. Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин. - К., 2000.

Євробюлетень, 2005. - № 1, № 7; 2006. - № 1, № 4, № 5.

Європейська інтеграція та Україна / За ред. І. Розпутенка. - К.,

2002.

Європейський вибір України. Дніпропетровськ, 2004.

Європейський Союз. Словник-довідник. Ред. М. Марченко, видання 2-ге. - К., 2005.

Європейський Союз та Україна. Стратегія відносин в контексті розширення. - К., 2003.

Зарубежные страны: 1988 - 2003 гг. Запорожье, 2003.

Захарченко В. І. Інтеграція промислового комплексу України у світову промислову систему // Стратегічна панорама. - 2004. - № 3.

Інститути та інструменти розвитку територій. На шляху до європейських принципів. За редакцією С.Максименка. - К., 2001.

Качинський А. Механізми покращення навколишнього середовища // Україна - НАТО, 2004. - № 2.

Кіш Є. За програмою сусідства. Транскордонне співробітництво України після східного розширення Європейського Союзу // Політика і

час. - 2004. - № 12.

Ковальова О. Україна - Європейський Союз: інтелектуальний потенціал і проблеми співробітництва // Людина і політика. - 2002. - № 6.

Кондратенко Ю. Право Європейського Союзу - особлива модель регулювання міжнародних відносин // Право України. - 2005. - № 7.

Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. - К., 2005.

Кормич Л. І., Багацький В. В. Культурологія. Історія і теорія світової культури ХХ століття. - Харків, 2002.

Кравчук І. Реформування інституційного механізму адаптації права України до права ЄС // Право України. - 2005. - № 1.

Кремень В., Табачник Д., Ткаченко В. Україна: проблеми самоорганізації. - К., 2003. - Т.2.

Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО. Інтеграційні перспективи України. Аналітичне дослідження. - К., 2007.

Круглашов А. Громадська позиція щодо перспектив євроінтег-рації України: регіональні виміри // По той бік розуміння: Україна та Європа після Помаранчевої революції / Збірник наукових статей. - К., 2006.

Кушніренко О. Нова валюта на європейському континенті // Вісник Української Академії державного управління. - 2003. - № 3.

Литвин В. Україна - СОТ: на терезах прагматизму // Віче. -2005. - № 6.

Малиновська О. Україна, Європа, міграція: міграція населення України в умовах розширення ЄС - К., 2004.

Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980 - 2000 роки. -

К., 2004.

На шляху до Європи. Український досвід єврорегіонів. - К.,

2000.

Науково-освітній потенціал нації: погляд у ХХІ століття. Книга 3. Модернізація освіти. - К., 2004.

Палій О. Українська євроатлантична перспектива в нових гео-політичних умовах // Політичний менеджмент. - 2003. - №2.

Парахонський Б. О. Перспективи України у системі європейської та євроатлантичної безпеки // Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.

Парламентський вимір європейської інтеграції. - К., 2005.

Пирожков С., Прейгер Д., Малярчук І. Проблеми реалізації транзитного потенціалу України у контексті розширення ЄС і формування ЄЕП. // Економіка України. - 2005. - № 3

Посельський В. Конституційний устрій Європейського Союзу. -

К., 2005.

Пріоритетні питання Плану дій Україна - ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - К., 2006.

Прийдак М. М. Поглиблення державного суверенітету та незалежності України шляхом європейської інтеграції. Дніпропетровськ, 2003.

Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України. За редакцією Максименка. - К., 2000.

Розширення Європейського Союзу: вплив на відносини України з центральноєвропейськими сусідами. Інститут регіональних та євроінтег-раційних досліджень "Єврорегіон Україна". - К., 2004.

Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України. Матеріали "круглого столу". - К., 2004.

Романо Проді. Задум об'єднаної Європи. - К., 2004.

Сандро Гоці. Урядування в об'єднаній Європі. - К., 2004.

Соскін О. Модель економічної безпеки держави: сучасні особливості формування та впровадження // Економічний часопис - ХХІ. -2005. - № 3 - 4.

Співробітництво України та Німеччини. Парламентські слухання. - К., 2006

Статівка М., Шуміло І. Проблеми гармонізації законодавства України про державну підтримку сільського господарства із законодавством ЄС // Право України. - 2005. - № 8.

Стратегія і тактика науково-технологічної політики: зарубіжний досвід, проблеми та перпективи України // Науково-інформаційний збірник. Випуск 34. - К., 2006.

Україна в Центрально-Східній Європі. (З найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Відповідальний редактор В.А.Смолій. Вип. 5. - К., 2005;

Вип. 6. - К., 2006.

Україна на шляху до Європи. Упорядники В.Шкляр, А.Юричко.

К., 2006.

Українська політична нація: генеза, стан, перспективи. - К.,

2003.

Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. - К., 1996.

Транскордонне та регіональне співробітництво між Україною та країнами Центрально-Східної Європи як важливий складник європейської стратегії України. Погляд молодих вчених. За редакцією Мінгазутдінова І.

К., 2004.

Харічков С., Губанова О., Загорін О. Інструменти фінансування у сфері поводження з твердими промисловими відходами // Економіка України. - 2005. - № 7.

Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи. - К.,

2001.

Чекаленко Л. Д., Дробишева С. О. Важлива віха співробітництва (до завершення року Росії в Україні) // Стратегічна панорама. - 2004. - №

1.

Чекаленко Л. Д. Україна і розширення ЄС: тенденції відносин // Стратегічна панорама. - 2004. - № 4.

Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи. - К., 2004.

Чухно А. Нова економічна політика // Економіка України. -2005. - № 7.

Шепєлєв М. А. Теорія міжнародних відносин. - К., 2004.

Шнипко О. Нагромадження основного капіталу як фактор конкурентоспроможності економіки // Економіка України. - 2005. - № 4.

Щербак В. М. Регуляторні механізми глобалізації: податковий, торговельний і фінансовий аспекти // Стратегічна панорама. - 2005. - № 2.