Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Дондик Н. Я., Дондик Г. П.)

1.2. ІсторІя розвитку судовоЇ бухгалтерІЇ

Судова бухгалтерія як наука та як навчальна дисципліна у своєму розвитку пройшла три основних етапа:

складання бази для судової бухгалтерії, зародження судової бухгалтерії (з 50-х років XX століття до 1975 року);

становлення судової бухгалтерії (з 1976 р. по 1990 р.);

3)         подальший розвиток судової бухгалтерії (з 1991 р. по сучасний час). І етап. До 50-х років XX століття форми застосування спеціальних

бухгалтерських знань в юридичній практиці, під час розкриття крадіжок та інших злочинів, таких як: судово-бухгалтерська експертиза, планово-економічна експертиза, документальна ревізія, інвентаризація — діяли та розвивались автономно один від одного, була відсутня єдина методологічна основа (база) їх використання.

В 50-х роках XX століття зусиллями великих радянських вчених — С.С.Остроумова, С.П.Фортинського, В.Г.Танасевича, Н.В.Кудрявцевої та інших — застосовуються енергічні заходи щодо створення методологічної бази судової бухгалтерії.

Виникнення та розвиток теорії застосування спеціальних бухгалтерських знань виконується довгий час у вигляді прикладної дисципліни, як «Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи». Але вузькі рамки цього предмету не відповідають змісту предмету «Судова бухгалтерія», і на його основі виникає нова комплексна навчальна дисципліна «Судова бухгалтерія». В 1975 році був створений перший підручник «Судова бухгалтерія» за редакцією С.С.Остроумова.

Таким чином, судова бухгалтерія стає методологічною основою використання економічних методів, спеціальних бухгалтерських та економічних пізнань в області права. Вона збагачує юридичну і експертну практику, розробляє нові методи використання та, в свою чергу, розвивається за рахунок цієї практики.

II         етап. В 1980 році виходить з друку другий підручник «Судова бухгалтерія» авторського колективу: Г.А.Атанесян, С.С.Остроумов, С.П.Фортинський, В.Г.Танасевич.

У становленні судової бухгалтерії як навчальної дисципліни велику участь прийняв професор, доктор юридичних наук С.П.Голубят-ніков (Горківська вища школа МВС СРСР). У 1989 році виходить з друку третій підручник по судовій бухгалтерії за редакцією С.П.Голу-бятнікова та Г.А.Атанесяна.

Значну участь у розвитку судової бухгалтерії на цьому етапі взяли роботи відомих радянських вчених: В.Г.Любшина, А.М.Ромашова, Л.І.Георгієва, Т.М.Арзуманяна, П.К.Пошюнаса, В.К.Степутенкової, Г.А.Шумака, А.М.Гольдмана, А.Р.Шляхова та інших. В ці роки становлення і розвитку судової бухгалтерії проходить у процесі подальшого розвитку (змагання) таких дисциплін, як «Основи бухгалтерського обліку та судово-бухгалтерської експертизи» (у 1976 р. та у 1980 р. виходять з друку підручники С.П.Голубятнікова, Н.В.Кудрявцевої та С.П.Голубятнікова, І.Я.Целіщева); «Судово-бухгалтерська експертиза» (у 1981 р. виходить з друку підручник А.І.Ромашова, у 1985 р. — навчальний посібник В.К.Степутенкової, А.Р.Шляхова).

Велике значення у розвитку судової бухгалтерії мали заходи комплексного розвитку апаратів БХСС, які приймалися Міністерством внутрішніх справ СРСР у 1985 році.

III        етап. Судова бухгалтерія представляє собою спеціальну при- кладну дисципліну, яка вивчає питання, зв'язані із застосуванням бух- галтерського та економічного аналізу в юридичній практиці. Ця на- вчальна дисципліна служить теоретичною базою використання спеціальних економічних та бухгалтерських знань у кримінальному, цивільному та господарському процесах. Цим визначається і зміст предмета «Судова бухгалтерія», який включає в себе питання як еко- номічного, так і правового характеру.

Третій етап розвитку судової бухгалтерії в Україні зв'язаний з діяльністю вченого М.І.Камлика (Національна академія внутрішніх справ України), який написав підручник «Судова бухгалтерія». Перше видання книги було здійснено у 1995 році. Радикальні зміни реформування бухгалтерського обліку в Україні, перехід його на національні стандарти та підготовка до переходу на міжнародні стандарти, а також суттєве оновлення законодавчої та нормативної бази зумовило підготовку і видання нових підручників вказаним автором-науковцем (у 2000 р. та у 2007 р.).

У 2004 р. видано з друку підручник «Судова бухгалтерія» науковцями Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого —

В.М.Глібко та О.П.Бущан. Автори цього підручника вказують, що судова бухгалтерія — це комплексна прикладна дисципліна, яка об'єднує в собі економічні та юридичні галузі знань, та поділяють її на дві частини — загальну та особливу. В загальній частині розглядаються питання бухгалтерського обліку, економічного та документального аналізу господарської діяльності підприємств. Особлива частина вивчає питання вдосконалення і порядку призначення та використання в процесі правочинної діяльності правоохоронних та інших органів, які здійснюють фукції управління та контролю, матеріалів інвентаризації, документальної ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

За період з 2004 р. по 2009 р. вийшли з друку кілька навчальних посібників «Судова бухгалтерія» різних авторів.

У сучасний час вчені намагаються вдосконалити теоретичну та практичну бази судової бухгалтерії, тому що вказана дисципліна надійно ввійшла у навчальне та наукове життя. Судова бухгалтерія, як навчальна дисципліна, повинна збагатити курсантів та студентів — майбутніх правознавців — необхідними знаннями в галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, документальної ревізії, судово-економічної (судово-бухгалтерської) експертизи та аудиторської діяльності. Ця дисципліна весь час знаходиться у пошуку та розвивається і удосконалюється.