Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Дондик Н. Я., Дондик Г. П.)

БІблІографІя

Нормативні акти

Кримінально-процесуальний кодекс України.

Господарський процесуальний кодекс України.

Цивільний процесуальний кодекс України.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями).

Закон Україні «Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» від 28 листопада 2002 року (зі змінами та доповненнями).

Закон України « Про міліцію « (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про систему оподаткування» (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про державну податкову службу в Україні» 1998. — 14 лютого (зі змінами та доповненнями).

Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 р.(зі змінами та доповненнями).

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.98 р. № 1706 «Про затвердження Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів.»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, від недостачі, знищення, (псування) матеріальних цінностей.» Від 22.01.96 р. № 116.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затв. Міністерством фінансів України; Наказ від 30 листопада 1999 р. № 291.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87.

Наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 «Про затвердження п'яти положень (стандартів) бухгалтерського обліку».

Наказ Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137 «Про затвердження ПБО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».

Накази Міністерства фінансів України від 18.10.99 № 242; від 20.10.99 № 246; від 8.10.99 № 237: ПБО 8 «Нематеріальні активи»; ПБО 9 «Запаси»; ПБО 10 «Дебіторська заборгованість»; ПБО 15 «Доход»; ПБО 16 «Витрати»; ПБО 19 «Об'єднання підприємств»; ПБО 20 «Консолідована фінансова звітність».

Наказ № 121 від 03.10.97. КРСУ Про порядок проведення ревізії перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні. із змінами та доповненнями .

«Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних, товарно-матеріальних цінностей, цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу». Наказ Мінфіну України від 11.08.94 р. № 69 (зі змінами та доповненнями).

20. Наказ МФ України № 88 от 24.05.95. «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку».

Наказ МВС України від 13 вересня 1994р. № 504 «Про заходи щодо вдосконалення організації роботи органів внутрішніх справ у розкритті і розслідуванні злочинів у сфері економіки».

Порядок оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — юридичними особами, їх філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами» Наказ ГНА України № 429 від 16.09.2002 р.

Постанова Пленуму Верховного суду України від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах».

«Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затверджену Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998р. N53/5, (зі змінами та доповненнями).

Спеціальна література

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України. — К.: А.С.К., 2000. — 784 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Н.Ф.Бутинця. — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 608 с.

Усач Б.Ф., Дячишин Я.В., Шмикова Л.М. Аудит і судово-бухгалтерська експертиза. — Львів: Каменяр, 1998. — 134 с.

Шарманська В.М. Бухгалтерський облік та судово-бухгалтерська експертиза. — Навч.-метод.посіб. — К.:Знання-Прес, 2006. — 254 с.

Жила ВТ. Ревизия и аудит. — К.: МАУП, 1998. — 96 с.

Білуха М. Т. Курс аудиту: Підручник,- К.: Вища школа, 1998,- 574 с.

Камлик M.L. Судова бухгалтерія. Підручник.-К.: Атіка, 2007. — 552 с.

Васюта-Беркут O.L. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. / Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. /За заг. ред. В.Б. Захожая. — К.: МАУП, 2001.

БілухаМ.Т. Теорія бухгалтерського обліку. — К., 2000.

Теоретичні основи бухгалтеського обліку: Підруч. для вузів/ М.С.Пушкар, Г.П.Журавель, Ю.Я.Литвин, В.Т.Мельник.-2-ге вид., перероб. і доп. — Тернопіль: Вид-во ТАНГ, 1998.

Бутинець Ф.Ф., Бардаш СВ., Малюга Н.М., Петренко H.L. Контроль і ревізія. Вид. — 2-е, доп. І перероб. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — Житомир: ЖІТІ, 2000. — 512с.

Отенко В1., Понікаров В.Д., Сєрікова Т.М Судова бухгалтерія для менеджерів підприємств: Навчальний посібник. — X.: ВД «ШЖЕК», 2005. — 560 с.

Глібко В.М., Бущан О.П. Судова бухгалтерія: Підручник. — К.: Юрін-

ком Інтер, 2004. — 224 с.

Бандурка А.М. та ін. Основи судової бухгалтерії: Підручник. — Харків: Вид-во Національного університету внутрішніх справ, 2001. — 336 с.

Судебная бухгалтерия. Общая часть: Учебное пособие Л.И.Бочкова, О.Э.Новак, С.В.Савинов. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Саратов: ООО «Бизнес Волга», 2008. — 320 с.

Судебная бухгалтерия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям (021100) «Юриспруденция», (060500) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [T/олкаченко A.A. и др.]; под ред. A.A. T/олкаченко, ВА.Бородина. — 2-е изд., перераб. И доп. — М.: ЮHИTИ-ДAHA, 2007. — 224 с.

^л^чєн^ A.A., Xapa6em K.B. Судебная бухгалтерия. — M.: Норма, 2005. — 288 с. — (Краткие учебные курсы юридических наук).

Aкiмoв B. B., Бaндypкa О. M., Бeляeвa Л. О., Лукін B. О. Судово-бухгалтерська експертиза в кримінальних справах про розкрадання грошових коштів: Mетодич. посібник. — X.: Вид-во. Ун-ту внутр. справ, 2000. — 80 с.

Бaндypкa A. M., Чepвякoв И. M., Пocылкuнa О. B. Финансово-экономический анализ.-Х.:Ун-т внутренних дел, 1999. 394 с.

БeлyxaH.T. Судебно-бухгалтерская экспертиза. — M.: Дело, 1993. — 269 с.

Бymuнeць Ф.Ф., Бapдaш C.B., Maлюгa H.M., ПempeнкoH. I. Контроль і ревізія. — Житомир: ЖГП, 2000. — 512 с.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч. посібник//За ред. С. Ф. Голова. — Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-клуб», 2000. — 768 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник// За ред. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир: ЖГП, 2000. — 608 с

Зaвгopoднuй B. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: A. С. К., 2000. — 639 с.

Kaлюгa Є. B. Фінансово-господарський контроль у системі управління: Mонографія. — К.: Ельга, Ніка-центр, 2002. — 360 с.

Komm M. І. Судова бухгалтерія: Підручник. — К.: Синтез, 2000. — 256 с.

Лукін B. О., Пoнiкapoв B. Д. Mетодика проведення судових експертиз у виявленні та розслідуванні правопорушень, пов'язаних з ухиленням від сплати податків // Вісник Ун-ту внутр. справ. — 1998. — № 3-4. — С. 53-58.

Зeлeнeцькuй B.C., Kpomюк B.Л., Фaйep Д.A. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму (економіко-правовий аналіз): Наук.-практ. посібник. — Харків: Вид-во «Кроссроуд», 2007. — 672с.

Жывт З.Б. Судова бухгалтерія: Навчально-методичний посібник. — К.: Aтіка, 2007. — 344 с.

Рудницький B.C., Бpyxaнcькuй Р.Ф., Xoмuн П.Я. Судово-бухгалтерська експертиза економічних правопорушень (опорний конспект). Навчальний посібник. — К: ВД «Професіонал», 2004. — 304 с.

Boлoбyeв A.Ф. Проблеми методики розслідування розкрадань майна в сфері підприємництва. — Харків: Вид-во Ун-ту внутр.справ, 2000. — 336 с.

Kyp^ M.B., Пoнiкapoв BД. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів. Навчальний посібник. Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. — 412 с.

Myмiнoвa-Caвiнa Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчально-методичний посібник для самост.вивч.дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с.

Шapмaнcькa B.M., Шapмaнcькa СО., Гoлoвкo І.В. Судова бухгалтерія. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 454 с.