Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Дондик Н. Я., Дондик Г. П.)

АнотацІя

Н. Я. Дондик, Г. П. Дондик

СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 343.148.5(075.8) ББК 67.408я73 Д 67

Гриф надано Міністерством освіти і науки України ((Лист № 1/11-7669 від 11.08.2010)

Рецензенти:

Лукашевич В. Г. - доктор юридичних наук, професор; Лобойко Л. М. - доктор юридичних наук, професор;

Водоп'ян Н. Ф. - директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Дондик Н. Я., Дондик Г. П. Д 67 Судова бухгалтерія. Навч. Посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 208 с.

ISBN 978-611-01-0135-6

Посібник є конспективним викладом навчальної і нормативно-правової літератури, наведеної у списку використаних джерел. В ньому висвітлюється предмет та методи, прийоми та способи судової бухгалтерії. Матеріал згруповано за розділами, визначеними програмою цього предмета, що полегшує його засвоєння, а тому може бути використаний як опорний конспект для самостійного вивчення дисципліни курсантами, студентами та магістрами, що навчаються за спеціальності «Правознавство».

Може бути корисним для працівників правоохоронних органів, контролюючих органів насамперед у плані профілактичних заходів щодо попередження правопорушень в економічній сфері та у боротьбі з економічною злочинністю.

УДК 343.148.5(075.8) ББК 67.408я73

ISBN 978-611-01-0135-6

© Дондик Н. Я., Дондик Г. П., 2010 © Центр учбової літератури, 2010