Судова бухгалтерія - Навчальний посібник (Дондик Н. Я., Дондик Г. П.)

4.4. основнІ способи фальсифІкацІЇ результатІв ІнвентаризацІЇ та методи Їх виявлення

Інвентаризація — це спосіб контролю за збереженням товарно-матеріальних цінностей, власного майна.

Однак інвентаризація може бути використана для приховання крадіжок товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів. її результати можуть бути навмисно фальсифіковані матеріально відповідальними особами без участі та з участю членів інвентаризаційної комісії, працівників бухгалтерії. Основні способи викривлення результатів інвентаризації та методи їх виявлення відображені у таблиці:

 

з/п

Способи викривлення результатів інвентаризації

Методи виявлення

1

Внесення не дійсних цінностей в інвентаризаційний опис

1)         проведення повторних інвентаризацій;

2)         відновлення облікових записів по доку- ментах;

2

Не внесення наявних товарно-матеріальних цінностей в інвентаризаційний опис

Те ж саме

3

Завідомо неправильне визначення вартості цінностей, вказаних в інвентаризаційному опису

1)         арифметична перевірка інвентаризацій- ного опису;

2)         нормативна перевірка інвентаризаційно- го опису;

4

Зумисне завищення цін на товари, вказані в інвентаризаційному опису

1)         формальна перевірка інвентаризаційного опису;

2)         перевірка цін, вказаних в інвентариза- ційних описах та первинних облікових до- кументах

5

Запозичення цінностей інших підприємств на період проведення інвентаризації

Проведення одночасних інвентаризацій — однієї на підприємстві, де перевіряються цінності, другої — де вони запозичені

6

Виписування безтоварних накладних на так-би мовити дійсні цінності

1)         встановлення таких безтоварних наклад- них;

2)         проведення одночасних інвентаризацій

7

Заниження залишків цінностей, що обліковуються у матеріально відповідальної особи

Перевірка книжних залишків цінностей

8

Виправлення, дописки в інвентаризаційних описах

1)         зустрічна перевірка екземплярів інвента- ризаційних описів;

2)         формальна перевірка інвентаризаційних описів;

3)         проведення графічних та почеркознавчих експертиз

9

Несвоечасне оприбуткування матеріальних цінностей (тобто не-відображення їх в обліку), ці товарно-матеріальні цінності включаються в інвентаризаційний опис.

1)         необхідно встановити, які первинні облі- кові документи прикладені до товарних зві- тів матеріально відповідальних осіб після інвентаризації та які товари згідно них оприбутковані; чи не включені деякі з них в інвентаризаційні описи. Якщо буде встано- влено, що включені, то це буде означати — цей спосіб використовувався для укриття нестачі;

2)         проведення експертиз документів, обшу- ків, допитів

Закінчення табл.

 

з/п

Способи викривлення результатів інвентаризації

Методи виявлення

10

Зумисне внесення неправильних записів у первинні документи та документи бухгалтерського обліку з метою заплутування кількісно-сортового обліку товарів

Використання   методів документального дослідження та аналізу

11

Нарахування природного убутку на товари, списані на псування

Взаємний контроль документів (порівняльних відомостей і актів списання товарів)

12

Неправильне нарахування природного убутку по товарно-матеріальним цінностям:

1)         збільшення залишку цінностей на початок інвентаризаційного періоду;

2)         збільшення оприбуткування цінностей по первинним обліко- вим документам;

3)         неправильно застосована нор- ма природного убутку;

4)         неправильні арифметичні роз- рахунки

1)         співставлення фактичних і книжних за- лишків товарно-матеріальних цінностей;

2)         дослідження первинних облікових доку- ментів;

3)         нормативна перевірка нарахування при- родного убутку;

4)         арифметична   перевірка нарахування природного убутку

13

Надлишкове списання цінностей на псування, розбиття та природний убуток

Взаємний контроль документів: інвентаризаційних описів, прибутково-видаткових документів, актів списання товарно-матеріальних цінностей тощо

14

Неповне оприбуткування цінностей, одержаних від постачальників

Взаємний контроль первинних облікових документів та інвентаризаційних описів

15

Необгрунтовані зарахування нестач одних цінностей надлишками других

1)         перевірка порівняльної відомості;

2)         допити осіб, причетних до складання не- обгрунтованих документів

16

Внесення матеріально відповідальними особами готівкових грошових коштів в касу перед початком або під час проведення інвентаризації

Перевірка таких фактів

17

Несвоєчасне проведення в обліку прибуткових накладних

1)         встановлення та виїмка таких документів;

2)         встановлення — чи не включені цінності, які надійшли, в процесі інвентаризації