Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

ПерелІк контрольних питань

Що таке господарська діяльність?

Хто є суб'єктами господарської діяльності?

Що таке бухгалтерський облік?

Що таке господарська операція? Дайте визначення її ознак та показників.

Що таке бухгалтерська звітність?

За якими принципами побудований План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій?

До чиєї компетенції належать питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві?

Які основні функції головного бухгалтера підприємства?

Що таке внутрішньогосподарський (управлінський) облік? Які його основні завдання?

Що таке облікова політика? Хто її встановлює?

Що таке документооборот? З якою метою та у якій формі здійснюється його організація?

Які встановлені вимоги до складання та зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітності?

Що таке фінансова звітність? З якою метою її складають?

Що таке стаття звітності? Яким критеріям вона повинна відповідати?

Що таке принцип бухгалтерського обліку?

Що являє собою каса підприємства?

Який порядок видачі та приймання готівки у касі?

Що таке ліміт залишку готівки у касі?

Як визначається ліміт залишку готівки у касі?

Хто встановлює ліміт залишку готівки у касі?

Що потрібно робити з готівкою, якщо ліміт залишку готівки у касі не встановлений взагалі?

На підставі яких первинних документів та регістрів здійснюється оформлення касових операцій?

У чому полягають обов'язки касира?

Які дії касира у разі видачі окремій особі грошей за розрахунковим документом?

Як можна отримати гроші за особу, яка не має можливості через хворобу або з інших поважних причин поставити особистий підпис?

Що зобов'язаний перевірити касир під час одержання прибуткових або видаткових касових ордерів?

Де обліковуються всі надходження та видача готівки в національній валюті?

Які вимоги висуваються до касової книги та яким чином здійснюються записи до неї?

Яким чином здійснюється інвентаризація каси та контроль за дотриманням касової дисципліни?

Які існують нормативні документи, що регулюють облік касових операцій?

Назвіть основні нормативні документи з обліку грошових коштів на рахунках у банках.

Які документи подають юридичні особи до установ банків для відкриття поточних рахунків?

Для чого призначений поточний рахунок?

Які первинні документи є підставою для виконання операцій на поточних рахунках?

Кому належить право першого підпису у картці зі зразками підписів та відтиском печатки, яку подають юридичні особи для відкриття рахунку?

Що таке поточний рахунок?

Яку кількість поточних рахунків може мати підприємство?

На підставі яких первинних документів та облікових реєстрів здійснюється облік грошових коштів на підприємстві?

Які існують форми безготівкових розрахунків. Дайте їм коротку характеристику.

Що таке виписка банку? Який порядок її обробки?

Яке призначення валютного рахунку?

Що таке фінансові інвестиції?

Як поділяються фінансові інвестиції?

Дайте визначення прямим та портфельним інвестиціям.

Розкрийте суть пайових та позикових інвестицій.

Що таке реінвестиція?

Які витрати формують собівартість придбаних фінансових інвестицій?

Які Ви знаєте методи обліку фінансових інвестицій?

За якою вартістю на дату балансу відображаються фінансові інвестиції?

Як відображаються на дату балансу фінансові інвестиції від провадження спільної діяльності зі створенням юридичної особи?

Як відображаються на дату балансу фінансові інвестиції, справедливу вартість яких визначити неможливо?

Що таке справедлива вартість фінансових інвестицій?

У яких випадках фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю?

Які рахунки бухгалтерського обліку призначені для обліку фінансових інвестицій?

Що є регістром аналітичного обліку фінансових інвестицій?

Що є регістром синтетичного обліку фінансових інвестицій?

Назвіть основні вимоги, які встановлюються при інвентаризації цінних паперів.

Що таке емісійна вартість?

Що таке курсова (ринкова) вартість?

Перерахуйте умови, за яких фінансові інвестиції визнаються активом.

Як оцінюються інвестиції при придбанні?

Як оцінюються інвестиції на дату балансу?

У чому сутність методу участі в капіталі?

Які методи оцінки цінних паперів використовують при їх вибутті (продажу, обміну)?

Назвіть методи оцінки цінних паперів, які застосовуються при складанні звітності?

За якими видами вкладень ведеться аналітичний облік фінансових інвестицій?

На підставі якого договору проводиться в обліку оприбуткування фінансових інвестицій, отриманих у результаті внеску засновників до статутного капіталу?

Від чого залежить облік переоцінки фінансових інвестицій?

Назвіть основні вимоги, які встановлюються при інвентаризації цінних паперів.

Розкрийте суть методу оцінки фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю.

Характеристика дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та особливості відображення її у фінансовій звітності.

Облік векселів отриманих, різниці між відсотковим і безвідсотко-вим векселем.

Методи створення резервів сумнівних боргів.

Облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків за претензіями.

Облік розрахунків за відшкодування завданих збитків.

Види довгострокової дебіторської заборгованості.

Облік витрат майбутніх періодів.

Яким документом регламентується видача під звіт грошових коштів?

Кого вважають підзвітною особою?

Назвіть граничний розмір підзвітних сум.

На підставі яких документів підзвітній особі видається аванс?

Назвіть терміни подання авансового звіту про витрачання підзвітних сум.

Що показує сальдо субрахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами»?

Назвіть, де у Балансі відображається сальдо за субрахунком 372.

Якими нормативними документами регламентуються службові відрядження?

Дайте визначення службового відрядження.

Назвіть максимальний термін відрядження в межах України та за кордон.

Що таке добові витрати?

Назвіть суму добових витрат в межах України.

Вкажіть суму добових витрат на відрядження за кордон.

Чи компенсуються працівникові дні відпочинку, не використані за час відрядження?

У який термін після повернення з відрядження працівник зобов'язаний подати звіт про використання коштів, наданих на відрядження та у підзвіт?

Які документи після повернення з відрядження зобов'язана подати підзвітна особа до бухгалтерії?

Назвіть фінансові санкції, які застосовують при недотриманні вимог Інструкції про службові відрядження.

За яких умов об'єкт основних засобів визнається активом?

З яких витрат складається собівартість об'єкта основних засобів?

Як оцінюються основні засоби, отримані як внесок до статутного капіталу?

Як оцінюються основні засоби, отримані безоплатно?

Як оцінюються основні засоби, придбані в результаті обміну на подібні та неподібні активи?

За якою вартістю включаються основні засоби у підсумок балансу?

Чи всі основні засоби є об'єктом нарахування амортизації?

Які фактори враховуються при визначенні терміну корисного використання активу?

У яких випадках термін корисного використання може змінюватись?

Які існують види оцінки основних засобів?

Які витрати відносять до капітальних інвестицій?

Які існують шляхи надходження та вибуття основних засобів?

Які методи нарахування амортизації основних засобів ви знаєте?

Що таке амортизація необоротних активів? З якою метою її нараховують?

Які є види ремонтів основних засобів?

У чому відмінність між фінансовою та оперативною орендою?

Яку інформацію про необоротні активи слід розкривати у примітках до фінансових звітів?

Які документи використовуються для обліку основних засбів?

Що таке необоротний матеріальний актив?

Які об'єкти входять до складу необоротних матеріальних активів?

Дайте загальну характеристику рахунку 11.

Які ви знаєте види оцінки інших необоротних матеріальних активів?

У якому випадку підприємство переоцінює інші необоротні матеріальні активи?

Як формується первісна вартість залежно від шляхів надходження інших необоротних матеріальних активів?

Що таке амортизація?

Що таке нематеріальні активи?

За яких умов нематеріальні активи визнаються в балансі підприємства?

На які класифікаційні групи поділяють нематеріальні активи з метою бухгалтерського обліку?

Що таке первісна вартість нематеріальних активів? З чого вона складається?

Як визначається первісна вартість безоплатно отриманих нематеріальних активів, придбаних шляхом обміну на інші активи?

Які методи застосовують для нарахування амортизації нематеріальних активів?

Як відображається в обліку сума нарахованої амортизації?

З якою метою здійснюється переоцінка нематеріальних активів?

Які є методи оцінки нематеріальних активів?

За яких умов об'єкт нематеріального активу визнається активом?

У яких випадках об'єкт нематеріального активу не визнається активом?

За якою вартістю нематеріальні активи зараховуються до валюти балансу?

Коли починається нарахування амортизації при введенні в експлуатацію об'єкта нематеріальних активів?

Коли припиняється нарахування амортизації при виведенні з експлуатації об'єкта нематеріальних активів?

Яким П(С)БО регламентується ведення обліку нематеріальних активів?

Яке Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про запаси та її розкриття у фінансовій звітності?

Дайте визначення поняття «запаси».

За яких умов запаси визнаються активом?

Яке значення мають запаси в господарській діяльності підприємства?

Що включають у себе запаси для цілей бухгалтерського обліку?

Які види запасів є найбільш поширеними?

У чому полягає відмінність між виробничими і товарними запасами?

Що ви розумієте під поняттям «сировина» і «матеріали»?

Які активи не включаються до складу запасів?

Який клас передбачений Планом рахунків для обліку запасів підприємства?

Які рахунки бухгалтерського обліку використовуються для обліку виробничих запасів, витрат на їх придбання та заготівлю?

Основні первинні документи, якими оформлюються операції з руху виробничих запасів.

Яким чином організовується аналітичний облік виробничих запасів?

У яких випадках, ким і в скількох примірниках виписується товарно-транспортна накладна? У яких випадках допускається оформлення однієї товарно-транспортної накладної?

Від яких факторів залежить порядок оцінки запасів?

Які способи надходження запасів на підприємство ви знаєте? Яким чином формується їх первісна вартість?

Які особливості методу ідентифікованої собівартості? Поясніть його недоліки і переваги.

Навести переваги методу середньозваженої собівартості.

У яких випадках застосовується метод оцінки за цінами продажу?

Дайте визначення малоцінних та швидкозношуваних предметів.

За якими критеріями малоцінні та швидкозношувані предмети відносяться до оборотних чи необоротних активів?

На якому рахунку ведеться облік МТТТП?

Опишіть порядок списання вартості малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Наведіть основні документи, якими оформлюється рух МТТТП.

Які особливості інвентаризації МТТТП, переданих робітникам в індивідуальне користування?

З яких елементів складається собівартість реалізованої продукції?

Які витрати відносяться до прямих матеріальних?

Що розуміють під прямими витратами на оплату праці?

Які витрати не включаються до виробничої собівартості?

З якою метою організовується облік виробництва?

Які етапи визначення собівартості промислової продукції?

У розрізі яких статей складається розрахунок собівартості?

Які методи обліку витрат та калькулювання вам відомі?

Яка організація виробництва передбачає застосування попереді-льного методу обліку витрат?

У чому полягають особливості позамовного методу?

Розкрийте суть нормативного методу.

З яких цехів складається виробнича структура підприємства?

Яке призначення основних цехів на підприємстві?

Що таке калькулювання собівартості?

Перелік статей калькуляції є стандартним для всіх підприємств чи залежить від специфіки діяльності підприємства?

Що таке напівфабрикати?

Що є первісною вартістю напівфабрикатів власного виробництва?

До якої групи витрат відносяться втрати від браку?

За якими ознаками класифікують брак у виробництві?

Які первинні документи засвідчують виникнення браку?

Які витрати включаються до статті калькуляції «Втрати від браку»?

Як оцінити невиправний брак?

Яким чином відшкодовуються втрати від браку?

Який брак відноситься до внутрішнього, який — до зовнішнього? Навести приклади.

Чим відрізняється остаточний і виправний брак? Якими бухгалтерськими проводками відображаються витрати по виправленню браку?

Який брак можна назвати технічно неминучим?

Які витрати, пов'язані з операційною діяльністю, не включаються до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)?

У яких формах звітності відображають витрати періоду, а в яких витрати на продукцію?

Які стандарти регламентують облік готової продукції?

Що є готовою продукцією згідно з П(С)БО 9?

У яких випадках готова продукція не визнається активом?

Які витрати включаються до собівартості готової продукції згідно з П(С)БО 16?

З чого складається собівартість реалізованої готової продукції?

Які відмінності між первісною вартістю, чистою вартістю реалізації, справедливою вартістю готової продукції?

У чому полягають відмінності між супутньою та побічною продукцією?

У яких вимірниках здійснюється облік готової продукції?

Який порядок оприбуткування готової продукції з виробництва на склад та документального оформлення цієї операції?

Як обліковується готова продукція на складах і в бухгалтерії?

Який порядок документального оформлення відпуску готової продукції покупцям?

Як організовується аналітичний облік готової продукції?

Що таке витрати майбутніх періодів?

Що відносять до витрат майбутніх періодів?

Який порядок списання витрат майбутніх періодів?

На підставі яких первинних документів відображаються в обліку витрати майбутніх періодів?

Який рахунок призначено для обліку витрат майбутніх періодів?

Що є регістром синтетичного обліку витрат майбутніх періодів?

В якій формі звітності відображається сума витрат майбутніх періодів?

Характеристика об'єктів, що обліковуються на рахунках 5-го класу «Довгострокові зобов'язання».

Характеристика П(С)БО 11 «Зобов'язання».

Організація банківського кредитування.

Характеристика рахунку 51 «Довгострокові векселі видані».

Які основні, супровідні та первинні документи необхідні для ведення вексельного обліку.

У яких облікових регістрах ведеться синтетичний та аналітичний облік довгострокових векселів виданих.

Що називається векселем?

Які умови придбання векселя?

Які особливості заповнення векселя?

Які є види векселів?

Що таке протест векселя?

Які документи векселеотримувач повинен надати нотаріусу для вчинення протесту векселя?

Як відображається в бухгалтерському обліку сплата векселів банку?

Які законодавчі акти регулюють обіг векселів в Україні?

Як у бухгалтерському обліку відображається нарахування відсотків за векселем за місяць?

Що таке пролонгація?

Які первинні документи використовують для документального оформлення операцій з довгострокових зобов'язань?

Перелічіть реквізити переказного векселя.

Чи може вексельна сума включати відсоток як додаткову плату за час обігу векселя?

Як ведеться аналітичний облік зобов'язань за довгостроковими позиками?

За якої умови НБУ зареєструє договір про отримання кредиту в іноземній валюті від нерезидента?

Назвіть шляхи погашення довгострокового кредиту, отриманого від нерезидента?

Який рахунок використовують для обліку операцій, пов'язаних з одержанням і погашенням довгострокових небанківських валютних кредитів?

Які субрахунки має рахунок 51 «Довгострокові векселі видані»?

Які субрахунки має рахунок 50 «Довгострокові позики»?

Яка вартість придбання бланка векселя?

Які основні характеристики облігацій ?

Яка природа знижок і премій по облігаціях ?

Як визначається продажна (ринкова) ціна облігацій ?

Яка різниця між номінальною і ринковою ставкою відсотків по облігаціях?

На якому рахунку та на яких субрахунках ведеться синтетичний та аналітичний облік довгострокових зобов'язань з оренди?

Що таке відстрочені податкові зобов'язання та відстрочені податкові активи ?

Що належить до інших довгострокових зобов'язань?

Дайте визначення облігації.

Які ви знаєте типи облігацій?

Які облігації менш ризикові: державні чи корпоративні?

Чи може підприємство випускати облігації для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю?

Як пов'язані рейтинг підприємства та його спроможність виступати емітентом облігацій?

Чому державні цінні папери вважаються практично безризиковими?

Що таке конвертація?

Назвіть способи довгострокового погашення облігацій.

Що таке оренда?

Хто є суб'єктами орендних відносин?

Дайте визначення поняттям фінансової та операційної оренди.

Що таке лізинг?

Як ви вважаєте, що є спільного та відмінного між лізингом та орендою?

Який документ регулює відносини, пов'язані з орендою? Дайте його характеристику.

Перелічіть обов'язки наймача згідно з договором оренди.

За яких умов може бути розірваний договір оренди?

Де ведеться синтетичний облік орендованих основних засобів?

Дайте визначення процесу придбання. У чому полягає завдання обліку цього процесу?

Перелічіть завдання обліку розрахункових операцій з постачальниками і підрядниками. Дайте визначення підрядників.

Які контролюючі служби на підприємстві відповідають за складання договору купівлі-продажу?

Якими документами оформляють операції з вітчизняними постачальниками і підрядниками?

Якими документами оформляють операції з іноземними постачальниками і підрядниками?

Як ведеться синтетичний та аналітичний облік на рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками»?

Яким чином можуть здійснюватися розрахунки між постачальниками і замовниками?

Як відображаються витрати з придбання ТМЦ у податковому обліку?

Як відображаються суми ПДВ під час оприбуткування ТМЦ без попередньої оплати?

Як відображаються суми ПДВ під час оприбуткування ТМЦ з

попередньою оплатою?

Які є види нестач при доставці ТМЦ?

Хто може брати участь у прийнятті товару та складанні актів експертизи?

Як відображаються в обліку нестачі в межах та понад норм природних втрат?

Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку надходження товарно-матеріальних цінностей від постачальників і погашення заборгованості перед ними ?

Яким документом регламентуються взаємовідносини між банком і позичальником ?

У яких випадках виникає поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями?

Як відображається на рахунках бухгалтерського обліку отримання і використання короткострокових кредитів банку ?

Що таке вексель, яка його економічна природа ?

Яка різниця між простим і переказним векселем, між відсотковим і безвідсотковим ?

Як відображаються на рахунках бухгалтерського обліку операції з короткостроковими векселями виданими ?

Що таке вексель?

Які існують види векселів?

Перерахуйте обов'язкові реквізити простого векселя.

Перерахуйте обов'язкові реквізити переказного векселя.

Чи буде дійсним вексель, в якому відсутній будь-який реквізит?

Чи буде дійсним вексель, в якому не зазначено термін погашення?

Які рахунки призначені для обліку векселів? Дайте їм характеристику.

Що є регістром синтетичного обліку векселів?

Як ведеться аналітичний облік векселів?

У яких випадках можливе використання векселів як форми розрахунків?

За допомогою якого документа здійснюється облік робочого часу?

Які види утримань проводяться із заробітної плати ?

Які відрахування здійснюються від суми нарахованої заробітної плати?

Як розраховується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю?

Як розрахувати суму відпускних?

Порядок нарахування різного виду доплат і надбавок.

Що таке заробітна плата?

На якому рахунку відображається бухгалтерський облік заробітної плати працівників?

Якою нормативною базою регулюються трудові відносини між працівником та підприємством?

Який розмір мінімальної заробітної плати нині встановлено законодавством?

Порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціального страхування.

Хто є платником єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціального страхування.

Дайте визначення основній та додатковій заробітній платі.

На який рахунок витрат можна віднести заробітну плату адміністративного персоналу?

Чи можна використовувати найману працю осіб віком до 18 років?

Дайте визначення відпустці. Яку тривалість відпустки встановлено законодавством?

За яких умов працівник має право на відпустку?

Який документ має регулювати черговість відпусток на підприємстві?

За якими ставками сплачується ЄСВ із допомоги по тимчасовій непрацездатності?

Які законодавчі акти регулюють працю та її оплату на підприємстві?

Яким чином оплачується праця сумісників?

Як нараховується допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю?

Які існують види відпусток?

Який порядок нарахування щорічної відпустки?

Яким документом на підприємстві регулюється надання працівникам щорічних відпусток?

Коли настає право працівника на щорічну відпустку?

Як утримується податок з доходів фізичних осіб?

Згідно з якими законодавчими актами здійснюється утримання податку з доходів фізичних осіб?

Які існують пільги щодо оподаткування податком з доходів фізичних осіб?

У якій статті Балансу згідно з П(С)БО 2 відображаються розрахунки з оплати праці?

У якому розділі звіту про фінансові результати згідно з П(С)БО 3 відображаються витрати на оплату праці?

Яка заробітна плата називається основною?

Що входить до складу додаткової заробітної плати?

Що таке система оплати праці?

У яких випадках застосовується акордна система оплати праці?

Які відмінності між погодинною та відрядною оплатою праці?

Як здійснюється оплата роботи в нічні та понадурочні години?

Чи нараховується заробітна плата за виготовлення продукції, яка виявилася браком?

Яким чином нараховується заробітна плата за час простою на підприємстві?

Які утримання із заробітної плати передбачені законодавством?

Що являє собою тарифна система оплати праці?

Які форми оплати праці існують на підприємствах?

Який порядок оплати роботи у святкові та неробочі дні?

Дайте загальну характеристику рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам».

Які існують форми первинних документів з обліку оплати праці?

На яких рахунках бухгалтерського обліку ведеться синтетичний облік податків?

На яких субрахунках бухгалтерського обліку ведеться аналітичний облік податків ?

Як відображаються у бухгалтерському обліку зобов'язання за рахунками з учасниками ?

Як здійснюється облік інших поточних зобов'язань ?

Що таке доходи майбутніх періодів ?

Який порядок відображення в обліку та звітності доходів майбутніх періодів ?

Назвіть основні принципи обліку доходів і витрат.

Назвіть основні умови визначення доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.

Назвіть основні умови визначення витрат.

За якими групами в бухгалтерському обліку класифікуються доходи і витрати ?

Як визначається фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період ?

Як визначити результат від реалізації готової продукції ?

З якою метою використовується субрахунок 704 «Вирахування з доходу» ?

Назвіть складові елементи фінансових витрат.

Як визначається результат іншої звичайної діяльності ?

Як визначається результат надзвичайних подій ?

Що розуміють під доходами підприємства від звичайної діяльності?

За якими ознаками можна класифікувати доходи відповідно до вимог П(С)БО?

Який клас передбачено Планом рахунків для обліку доходів діяльності підприємства?

Які доходи відносять до доходів від реалізації? На якому рахунку ведеться облік цих доходів? Яким чином організовується аналітичний облік?

Що належить до інших фінансових доходів?

Які доходи відносять до надзвичайних доходів?

Чим відрізняються операційна, фінансова та інвестиційна діяльність?

Який рахунок передбачено для узагальнення інформації про доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю?

Для отримання яких показників використовується рахунок 73 «Інші фінансові доходи»?

Які доходи включаються до доходів від інвестиційної діяльності?

На які доходи поширюється, а на які не поширюється дія П(С)БО 15?

Що таке цільове фінансування?

Розкрийте порядок ведення обліку повернених товарів і наданих покупцям знижок.

Які особливості визначення доходу від реалізації товарів за договором комісії?

Розкрийте порядок ведення обліку доходів і витрат за будівельними контрактами.

Що відносять до доходів майбутніх періодів?

Що відбувається за дебетом та кредетом рахунка 69?

Як ведеться аналітичний облік доходів майбутніх періодів?

Як ведуть синтетичний облік доходів майбутніх періодів?

Що розуміють під звичайною та надзвичайною діяльністю?

Який порядок формування чистого прибутку (збитку) звітного періоду?

Що розуміють під валовим прибутком підприємства?

Який рахунок передбачено Планом рахунків для визначення фінансових результатів діяльності?

Що таке нерозподілений прибуток підприємства?

Які законодавчі та нормативні акти регулюють оподаткування прибутку підприємства?

Який порядок визначення фінансового результату від операційної діяльності?

Що таке податок на прибуток та як він обчислюється?

Яким чином відображаються фінансові результати в обліку та звітності і як він визначається до оподаткування?

Як організовується аналітичний облік по рахунку 79 «Фінансові результати»?

Що таке власний капітал підприємства ?

Які основні складові елементи власного капіталу ?

Що таке статутний капітал ?

Що таке додатково вкладений, пайовий та неоплачений капітал?

Що таке господарське товариство ?

Що таке акціонерне товариство ?

Які вимоги до розміру статутного капіталу AT в Україні ?

Як впливають на розмір та структуру статутного капіталу роздрібнення та консолідація акцій ?

Дайте визначення власного капіталу.

Розкрийте основний зміст складових власного капіталу.

Наведіть визначення статутного капіталу.

Як відображається в обліку статутний капітал?

Де реєструється сума статутного капіталу?

Які рахунки використовують для обліку статутного капіталу?

За рахунок чого збільшується величина статутного капіталу?

За рахунок чого зменшується величина статутного капіталу?

Як відображається в обліку створення TOB?

Як на рахунках бухгалтерського обліку відображаються операції, пов'язані з оплатою учаснику належної йому частки?

Де фіксується формування статутного капіталу за рахунок внесків засновників?

Чим регламентується складання звіту про власний капітал?

Що відображається у звіті про власний капітал?

Як формується власний капітал?

Які складові власного капіталу?

Які бухгалтерські рахунки передбачені для обліку власного капіталу?

Як утворюється і змінюється статутний капітал?

У яких документах фіксується формування статутного капіталу?

Протягом якого періоду повинен бути повністю сформований статутний капітал?

Що потрібно розуміти під неоплаченим капіталом підприємства?

З чого складається пайовий капітал?

Що відображають суми вилученого капіталу?

Яким чином організовується аналітичний облік неоплаченого капіталу?

На які цілі використовуються кошти резервного капіталу?

Як визначається розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу?

Дайте визначення непокритого збитку та поясніть його вплив на показник власного капіталу.

Дайте визначення неоплаченого та вилученого капіталу. У чому полягає різниця між цими поняттями?

Дайте визначення дивідендів.

Які джерела виплати дивідендів по акціях передбачені діючим законодавством України?

Яким чином нарахування дивідендів впливає на розмір власного капіталу?

За рахунок яких джерел акціонерне товариство може здійснювати викуп акцій власного випуску?

Як викуп акцій власного випуску впливає на розмір власного капіталу акціонерного товариства?

Які існують шляхи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства в Україні?

Розкрийте порядок формування страхових резервів.

З якою метою проводиться інвентаризація власного капіталу?

Визначення резервного та вилученого капіталу.

Визначення нерозподіленого прибутку, непокритого збитку.

Як класифікуються забезпечення ?

Як розрахувати забезпечення для виплати відпусток ?

Що таке додаткове пенсійне забезпечення ?

Що таке цільове фінансування і цільові надходження ?

Що включається до забезпечень інших витрат і платежів ?

Що таке вилучений капітал?

Дайте визначення рахунку 44.

Як обчислюється сума нерозподіленого прибутку?

Які є варіанти повернення частки учаснику, що вибуває з товариства?

Якою кореспонденцією необхідно відобразити передачу частки учасника, що вибув, іншим учасникам?

Що таке резервний капітал?

З якою метою на підприємстві створюється резервний капітал?

Назвіть види резервів і дайте їм характеристику (причина створення, значення, відмінності).

Дайте визначення безнадійної дебіторської заборгованості.

З якою метою на підприємстві створюється резерв на виконання гарантійних зобов'язань?