Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

Анотація

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

ФІНАНСОВИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ

ОБЛІК

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Київ

«Центр учбової літератури» 2011

УДК 657(075.8) ББК 65.052я73 Ш 25

Рецензент:

Шевчук В. О. - доктор економічних наук, перший проректор, завідувач кафедри аудиту, професор Державної академії статистики обліку та аудиту Держкомстату України.

Автори:

Є. Ю. Шара - кандидат економічних наук, доцент;

О. М. Андрієнко - старший викладач;

Л. І. Жидеєва - кандидат економічних наук, доцент.

Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І.

Ш 25 Бухгалтерський фінансовий та податковий облік. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 424 с.

ISBN 978-611-01-0256-8

Навчальний посібник написано відповідно до типових програм навчальних дисциплін „Фінансовий облік" та „Податковий облік" затверджених Міністерством освіти і науки України з врахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нового плану рахунків зі змінами та доповненнями до них, а також інших нормативних документів.

Посібник призначений для самостійної підготовки до комплексного державного екзамену з фахових дисциплін спеціальності „Облік і аудит".

Для студентів вищих навчальних закладів, які здобувають освіту за спеціальністю „Облік і аудит".

УДК 657(075.8) ББК 65.052я73

ISBN 978-611-01-0256-8

© Шара Є. Ю., Андрієнко О. М.,

Жидеєва Л. І., 2011 © Центр учбової літератури, 2011.