Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

Список використаних джерел

Атамас П. Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки. 2-ге вид. Навч. посіб. — К: Центр учбової літератури, 2010. — 392 с.

Атамас П. И. Управлінський облік: 2-ге вид. Навчальний посібник — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.

Бабіч В. В., Сагова С В. Фінансовий облік. КНЕУ — Київ. 2006 р. — 281 с.

Бутшецъ Ф. Ф. Бухгалтерський (фінансовий) облік. — Житомир: ПП «Рута». 2003. — 723 с.

Бутшецъ Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів. — Житомир: ЖІТІ. 2000. — 640 с.

Бутшецъ Ф. Ф., Бородкін О. С, Кужелънш М. В. і ін. Фінансовий бухгалтерський облік. Підручник. — Житомир: 1111 «Рута». 2000. — с. 607.

Бутинець Ф. Ф., Малюга Н. М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків. стандарти і кореспонденція рахунків. звітність. Навчальний посібник. — Житомир: ЖІТІ. 2000. — 480 с.

Бутинець Ф. Ф., Чижеесъка Л. В., Герасимчук М. О. Бухгалтерський управлінський облік: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит». — Житомир: ЖІТІ. 2000. — 448 с.

Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні (за ред. Голова С). Дніпропетровськ: TOB Баланс-Клуб. 2000. — 768 с.

10.       Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський / За ред. проф.. д-ра екон. наук В. В. Сопка та О. В. Бойка — К: «Фенікс».

2003.  — 468 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник (за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця). — Житомир: ЖІТІ. 2002 — 687 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Практикум (за ред.проф. Ф. Ф. Бутинця). — Житомир: ЖІТІ. 2001. — 512 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-практичний посібник / Н. І. Верхоглядова. В. П. Шило. С. Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової літератури. 2010. — 536 с.

Вербицкая Л. В. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса в Украине: Учебное пособие. — К.: МАУП. 2000. — 116 с.

Голое С Ф. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні. — Дніпропетровськ: TÖB — «Баланс-Клуб». 2001. — 766 с.

Голое С Ф. Управлінський облік. Підручник. — 3-тє вид. — К.: Лі-бра. 2006. — 704 с.

Голое С Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник К.: Лібра.

2004.  — 880 с.

Грабова Н. М., Кривоносое Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: навчальний посібник: — 3-тє вид., допов. — К.: А.С.К., 2001. — 416 с.

Давидов Г. М. Аудит навч. посібник: збірник задач та практичних ситуацій: Київ. «Знання», 2001.-169 с.

Давидов Г. М. Аудит навч. посібник: Київ. «Знання», 2001. — 363 с.

Єрмак О. І. Фінансовий облік — І (облік активів). Навчальний посібник. — К: Видавничий Дім «Слово», 2008. — 376 с.

Завгородній В. П. Бухгалтрерский учет в Украине, — Киев: «А.С.К», 2001, — 847 с.

Інструкція зі статистики заробітної плати, затв. Наказом Держком-стату України від 13.01.04 р. № 5

Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: затв. постановою правління НБУ від 21.01.04 р. № 22, із змінами і доповненнями

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валюті. Затв. Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.03 р. // Збірник поточного законодавства, нормативних активів та судової політики. — 1999. — № 5—8. Зміни № 114 від 20.03.01 р.

Інструкція про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей на одержання цінностей. Затверджена наказом Міністерства фінансів України № 99 від 16.05.96 р., зареєстрованим у Міністерства юстиції України № 293/1318 від 12.06.96 р. (із змінами і доповненнями).

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон, затв. наказом МФУ від 13.03.1998 р. № 59.

Інструкція про службові відрядження в межах України та на території держав-учасниць СНД. Затверджено наказом Мінфіну України № 59 від 13.03.98 р. // Баланс. — 1998. — № 8.

Кодекс законів про працю України зі змінами та доповненнями № 1703-ІУвід 11.05.04 р.

Конституція України від 28.06.96 р. № 254к/96, із змінами і доповненнями

Кузьмінський А. Н., Кузимінський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К: «Все про бухгалтерський облік», 1999. — 288 с.

Лень В. С. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Навч. пос. — К: Центр учбової літератури, 2009. — 440 с.

Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. — 670 с.

Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік, Підручник. — Київ ЦНЛ, 2005. — с. 527.

Малюга Н. М. Теорія бухгалтерського обліку: Збірник задач і вправ. Житомир: Рута, 2000. — 448 с.

Международные стандарты учета и аудита. Сб. с коментариями, № 5: Международные нормативы аудита. — К.: 1993. — 96 с.

Международные стандарты учета и аудита. Сб. с коментариями, № 6: Международные нормативы аудита и сопутствующих работ. — К.: 1993. — 96 с.

Международные стандарты учета и аудита. Сб. с коментариями, № 7: Международное положение аудита. — К.: 1993. — 84 с.

Наказ Міністерства статистики України від 11.03.96 р. № 67 «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності».

Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 р. № 193 «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів».

Наказ Міністерства статистики України від 22.05.96 р. «Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів».

Наказ Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93 р. № 98, від 15.11.93 р. № 118, від 24.11.93 р. № 740 «Про затвердження Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку», зареєстрований у Міністерства юстиції України 14.01.94 р. № 8/217.

Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України. — Аудиторська палата України. — Київ: 1999. — 274 с.

Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні : Закон. Положення. Інструкції : Збір. норм. — прав. актів / Упоряд. Д. О. Горлов, І. В. Шпак. — К: Юрінком Інтер, 2000. — 232 с.

Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. — Київ, 2004. — 460 с.

Облік зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посібник (для студ вищ. навч. закл.) / (М. Ф. Огійчук, В. Г. Шандурська, М. І. Беленкова та ін.); — К.: Алеута, 2009. — 332 с. Авт. Зазначено на звороті Тит. Арк. — Библіогр. с. 326—327.

Організація бухгалтерського обліку. Вправи, ситуації, тести. Навчальний посібник для студентів (за ред. проф. Бутинця Ф.Ф.). — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 288 с.

Організація бухгалтерського обліку. Колектив авторів за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. Навч. посібник для студентів вузів. Житомир. П. П «Рута», 2000. — 480 с.

Організація бухгалтерського обліку. Навч. посібник для студентів вузів. Колектив авторів за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. — Житомир. 1111 «Рута», 2000. — 480 с. 71.

Партии Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посібник. — К.: Товариство «Знання» КОО, 2000, — 245 с.

Податковий кодекс України // Все про бухгалтерський облік № 1— 3, — 2011. — 506 с.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року № 20.

55.       Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інве- стиції». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня

2000   року № 91.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року № 181.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від ЗО липня 1999 року № 176.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 16 липня

2001   року № 344.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року № 196.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від 28.10.03 р. № 601.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року№ 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 13 7.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року № 246.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.l2.04 р. № 637, із змінами і доповненнями

Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням, затв. постановою Правління НБУ від 19.05.2005 р. № 137, із змінами і доповненнями

Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затв. наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 р. № 1976.

Порядок обчислення середньої заробітної плати. Затверджено постановою КМУ № 100 від 08.02.95 р. // Все о бухгалтерском учете. — № 38-98.

Порядок подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків. Затв. Наказом ДПАУ від 1.08.01. — № 306.

Порядок проведення індексації грошових доходів населення: Постанова КМУ від 17.07.03 р. № 1078, із змінами і доповненнями.

Порядок реєстрації одержувачів гуманітарної допомоги: Постанова КМУ від 22.03.00 р. № 543, із змінами і доповненнями.

Посреднические операции: бухталтерский й налоговьш учет: Метод. пособие — Харьков: Консули, 2000. — 34 с.

Про аудиторську діяльність: Закон України, затв. Постановою ВРУ від 26.01.93.

Про аудиторську діяльність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 22 квітня 1993 р. № 23 //Відомості Верховної Ради Украї-ни.-1993.-№ 23 (із змінами і доповненнями).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-ХІУ, затв. Постановою ВР України від 16.07.99 р., із змінами і доповненнями.

Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України від 6.06.95 р. № 217/95-ВР, із змінами і доповненнями

Про відпустки: Закон України № 504/96, затв. Постановою ВР України від 15.11.96 р.

Про внесення змін до Закону України «Про систему оподаткування» № 77/97, затв. Постановою ВР України від 18.02.97 р.

Про встановлення граничної суми готівкового розрахунку. Постанова правління НБУ № 32 від 09.02.05 р.

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»: Закон України № 2464-УІ від 08.07.2010 р.

Про оплату праці: Закон України від 24.03.95 р. № 108/95-ВР , із змінами і доповненнями.

Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України № 2346-ІП, затв. Постановою ВР України від 05.04.01 р.

Пушкар М. С Фінансовий облік: Підручник. — Тернопіль: Карт-бланш, 2002. — 628 с.

Романів М. В. Державний фінансовий контроль і аудит: Навчально-методичний посібник. — Київ : TOB «HOC», 1998. — 224 с.

Рудницъкий В. С Методологія і організація аудиту. — Тернопіль : «Економічна думка», 1998. — 192 с.

Рыдня А. Учет запасов в торговле. Харьков, ООО Центр «Консулы», 2000. — 155 с.

Сеірко С В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник: Навч. видання. Вид. 2-ге без змін. — К.: КНЕУ 2006. — 380 с.

Сімейний кодекс України від 10.01.02 р. № 2947 — III, із змінами і доповненнями.

Сопко В., Заегородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік на підприємстві. Київ: «Техніка», 2000. — 560 с.

Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Частина 1. Навч. посібник. — X.: Одіссей, 2001. — 496 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах з різними формами власності — К.: ВМОВ А.С.К., 2001.

Ткаченко П. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 3-тє вид. допов. і перероб. — К.: Алерта, 2008. — 926 с.

Ткаченко П. М. Бухгалтерський фінансовий облік: оподаткування і звітність — К.: Алерта, 2006. — 1079 с.

Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-VI.

Чацкіс Ю. Д., Геєр Е. С, Паумчук О. А., Власова І. О. Організація бухгалтерського обліку. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 564 с.

Черничук Л. В. Маніли М. І. Облік у бюджетних установах: Навчальний посібник — Чернівці: Книги — XXI 2007. — 400 с.

Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008. — 535 с.

НІеломкое В. Бартер: налогообложение и бухучет по П(с)БУ. Харків: ООО Центр «Консулы», 2000. — 115 с.

Юровсъкий Б. С Основные средства: налоговый и бухгалтерский учет. В 2 ч. — Справочно-методическое пособие. — Хорьков: Консулы 2000. — 206 с.

Юровсъкий Б. С Учет запасов предприятия: справочное пособие. — Харьков: ООО Центр «Консулы», 2000. — 160 с.