Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

ПерелІк контрольних питань

Система оподаткування в Україні та її характеристика. Податкова система і податкова політика.

Сутність і види податків. Прямі і непрямі податки, їх сутність та об'єкти оподаткування.

Строки сплати і подання звітності по основних податках і зборах.

Організація роботи органів ДПС. Права та обов'язки платників податків. Порядок взяття на облік в органах ДПС платників податків.

Види обліку та їх характеристика. Сутність податкового обліку. Основні відмінності між бухгалтерським і податковим обліком.

Організація податкового обліку на об'єктах господарювання і його місце в системі оподаткування.

Поняття доходів, їх сутність і структура. Відмінність доходів, що відображаються в податковому обліку, від доходів, що обґрунтовуються в фінансовому обліку.

Доходи та джерела їх формування. Перелік доходів, які включаються, до складу доходів, та доходи, що не включаються до них та виключаються зі складу доходів.

Визначення доходів на підставі даних подвійного запису в облікових регістрах та облікової документації.

Аналітичний облік доходів.

Поняття витрат, їх сутність і структура. Види витрат та джерела їх формування.

Витрати, що включаються до складу витрат та не включаються до них. Витрати подвійного призначення.

Витрати в системі бухгалтерського обліку і їх визначення на підставі даних подвійного запису у облікових регістрах.

Поняття про основні засоби та нематеріальні активи.

Класифікація груп основних засобів та нематеріальних активів для нарахування амортизації, визначення вартості об'єктів амортизації.

Розрахунок амортизаційних відрахувань за різними методами.

Облік амортизаційних відрахувань.

Діюча нормативна — законодавча база для визначення і обчислення податку на прибуток та їх зміст.

Система пільг щодо сплати податку на прибуток.

Об'єкти та суб'єкти оподаткування, ставки податку та особливості оподаткування окремих видів доходів. Процес виконання податкового обов'язку з податку на прибуток підприємств.

Облік постійних та тимчасових різниць.

Декларація по податку на прибуток, її зміст та особливості складання. Зміст додатків до цієї декларації, порядок її оформлення та строки подання.

Об'єкти, суб'єкти та база оподаткування ПДВ. Система пільг з ПДВ та порядок їх застосування.

Порядок оподаткування окремих операцій на підприємствах та їх податковий облік.

Податкові зобов'язання, їх зміст та порядок виникнення. Облік податкових зобов'язань.

Виникнення та порядок відшкодування податкового кредиту та його облік. Корегування бази оподаткування з ПДВ.

Зміст податкової накладної та порядок її заповнення.

Порядок заповнення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних та реєстрація даних реєстру в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Зміст Декларації з податку на додану вартість. Зміст додатків до декларації з податку на додану вартість.

Порядок складання декларації з податку на додану вартість.

Податковий період, строки подання декларації з податку на додану вартість та порядок сплати ПДВ.

Сутність акцизного податку, платники податку, об'єкти та база оподаткування, порядок його нарахування та відображення в обліку. Ставки акцизного податку.

Порядок надання пільг з акцизного податку.

Методика складання та строки подання звітності по акцизному податку.

Оподаткування фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності. Умови переходу на спрощену систему оподаткування.

Об'єкти, суб'єкти та ставки оподаткування єдиним податком.

Податковий облік при спрощеній системі оподаткування.

Методика складання, порядок та строки подання звітності по єдиному податку.

Сутність податку на доходи фізичних осіб, платники, ставки податку, об'єкти оподаткування, соціальні податкові пільги.

Відображення в обліку податку на доходи з фізичних осіб, порядок звітування перед податковими органами.

Порядок утримання податку на доходи фізичних осіб та його облік. Доходи, що не оподатковуються податком та виплати, що не включаються до оподаткованого доходу.

Методика складання та строки подання звітності з податку на доходи фізичних осіб.

Сутність місцевих податків, платники, ставки, база оподаткування, методи нарахування та відображення в обліку.

Облік місцевих податків: податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, єдиного податку.

Сутність місцевих зборів, платники, ставки, база оподаткування, методи нарахування та відображення в обліку.

Облік місцевих зборів: збору за проведення деяких видів підприємницької діяльності, збору за місця для паркування транспортного засобу, туристичного збору.

Порядок та строки подання звітності по місцевих податках і зборах.

Облік плати за землю. Платники податку на землю та орендної плати. Об'єкти та база оподаткування, ставки.

Методика розрахунку плати за землю, відображення в обліку плати за землю, порядок звітування перед податковими органами та граничні терміни сплати.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору, об'єкти та база оподаткування, ставки збору.

Методика розрахунку збору за першу реєстрацію транспортного засобу та порядок відображення в обліку нарахування податку, порядок звітування перед податковими органами.

Облік екологічного податку.

Сутність екологічного податку, платники, об'єкти, база та ставку оподаткування.

Порядок обчислення екологічного податку та відображення в обліку, порядок подання звітності та строки сплати.

Порядок застосування штрафних санкцій за порушення Податкового законодавства.