Бухгалтерський фінансовий та податковий облік - Навчальний посібник (Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидеєва Л. І. )

ТестовІ завдання для самоконтролю

Податкове зобов'язання — це:

а)         сума коштів, яку сплачує платник податків;

б)         сума коштів, яку сплачує податковий агент;

в)         сума коштів, визначена податковим законодавством;

г)         сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк;

д)         все з названого.

Великий платник податків — юридична особа, обсяг доходу якої від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує:

а)         один мільйон гривень;

б)         сто мільйонів гривень;

в)         двісті мільйонів гривень;

г)         п'ятсот мільйонів гривень;

д)         один мільярд гривень.

Великий платник податків — юридична особа, визначена за ознакою обсягу її доходів від усіх видів діяльності за останні:

а)         два послідовні податкові (звітні) квартали;

б)         календарний рік (1.01—31.12);

в)         чотири послідовні податкові (звітні) квартали;

г)         шість послідовних податкових (звітних) кварталів;

д)         дванадцять послідовних податкових (звітних) кварталів.

Грошове зобов'язання платника податків — це:

а)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідно- го бюджету;

б)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як податкове зобов'язання;

в)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як штрафну (фінансову) санкцію;

г)         сума коштів, яку платник податків повинен сплатити як санкцію за порушення законодавства в сфері зовнішньоекономічної діяльності;

д)         пропущено одну із ознак грошового зобов'язання платника по- датків;

не пропущено одну із ознак грошового зобов'язання платника податків?

5. Що таке податкова декларація?

а)         документ, що подається платником податків до контролюючого ор- гану у чинним законодавством строки та за встановленою формою, на під- ставі якого здійснюються нарахування та сплата податку;

б)         зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або держав- них цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та у строки, визна- чені чинним законодавством;

в)         письмове повідомлення контролюючого органу про обов'язок плат- ника податків сплатити визначену суму податкового зобов'язання;

г)         документ, що подається платником податків (у тому числі відокрем- леним підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючо- му органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що сві- дчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

6. Які органи відповідно до Податкового кодексу України є контролюючими?

а)         КМУ, органи СБУ, Державний комітет підприємництва України, ор- гани ДПСУ;

б)         органи ДПСУ, Міністерство фінансів України, Державна митна служба, Державний комітет статистики України;

в)         КМУ, Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, органи ДПСУ, Міністерство економіки України;

г)         органи ДПСУ, митні органи.

7. Коли нараховується пеня?

а)         після повідомлення контролюючого органу про обов'язок платника податків сплатити визначену суму податкового зобов'язання;

б)         у день зарахування коштів на відповідний рахунок Державного каз- начейства України та/або в інших випадках погашення податкового боргу та/або грошових зобов'язань;

в)         у день проведення взаєморозрахунків непогашених зустрічних гро- шових зобов'язань відповідного бюджету перед таким платником по- датків;

г)         після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення уз- годженого грошового зобов'язання на суму податкового боргу нарахову- ється пеня.

8. Яку відповідальність несуть платники податків за порушення законів з питань оподаткування?

а)         дисциплінарну, фінансову, кримінальну;

б)         адміністративну, кримінальну;

в)         адміністративну, кримінальну, фінансову;

г)         кримінальну, фінансову.

9.         Який розмір штрафу передбачено за неподання або несвоєчас- не подання платником податків податкових декларацій (розра- хунків)?

а)         170 гривень;

б)         340 гривень;

в)         510 гривень;

г)         1020 гривень.

Який розмір штрафу передбачено за неподання платником податків — фізичною особою декларації чи включення до неї перекручених (недостовірних) даних про суми одержаних доходів, понесених витрат та якщо такі дії платника призвели до заниження суми оподатковуваного доходу?

а)         10 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

б)         20 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

в)         25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

г)         50 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

Який розмір штрафу передбачено за незабезпечення платником податків зберігання первинних документів облікових та інших регістрів, бухгалтерської та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів протягом установлених строків їх зберігання та/або ненадання платником податків контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю?

а)         170 гривень;

б)         340 гривень;

в)         510 гривень;

г)         1020 гривень.

Який розмір штрафу передбачено за несплату (неперерахуван-ня) платником податку — фізичною особою сум єдиного податку в порядку та у строки, визначені Кодексом?

а)         10 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

б)         20 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

в)         25 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом;

г)         50 відсотків від різниці між заниженою сумою податкового зо- бов'язання і сумою, визначеною податковим органом.

Що є об'єктом оподаткування податку на прибуток підприємств:

а)         прибуток, який визначається шляхом зменшення суми валових до- ходів звітного періоду на суму валових витрат звітного податкового пері- оду та амортизаційних відрахувань;

б)         дохід, який визначається шляхом зменшення суми операційних ви- трат на суму загальновиробничих витрат звітного податкового періоду;

в)         прибуток, який визначається шляхом зменшення суми доходів звіт- ного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада- них послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду;

г)         прибуток, який визначається шляхом збільшення суми доходів звіт- ного періоду на собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, нада- них послуг та суму інших витрат звітного податкового періоду.

Що є підставою для визначення доходу платника податку на прибуток підприємств?

а)         дані фінансової звітності;

б)         дані податкової звітності;

в)         дані податкових регістрів;

г)         дані первинних документів.

Суми отриманого платником податку емісійного доходу включаються до...

а)         доходів від операційної діяльності;

б)         доходів від адміністративної діяльності;

в)         доходів, що не враховуються при визначенні об'єкта оподатку- вання;

г)         інших доходів.

Витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів підлягають амортизації у розмірі, що ...

а)         перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповідної групи основних засобів;

б)         перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів;

в)         не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості відповід- ної групи основних засобів;

г)         не перевищують 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів.

17. Чи підлягають амортизації витрати на капітальне поліпшення землі, не пов'язане з будівництвом?

а)         підлягають в повному розмірі;

б)         підлягають лише 80 \% даних витрат;

в)         не підлягають;

г)         підлягають лише 10 \% даних витрат.

Чи підлягають амортизації витрати на ліквідацію основних засобів?

а)         підлягають в повному розмірі;

б)         підлягають лише 80 \% даних витрат;

в)         не підлягають;

г)         підлягають лише 50 \% даних витрат.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         виробничий;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         виробничий;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об'єкта і подвоюється?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         прямолінійний;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів нараховується як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         прямолінійний;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

За яким методом амортизація основних засобів нараховується шляхом ділення вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів?

а)         прискореного зменшення залишкової вартості;

б)         прямолінійний;

в)         кумулятивний;

г)         зменшення залишкової вартості.

24. Податковою базою для цілей оподаткування прибутку підприємств визнається ...

а)         грошове вираження доходу як об'єкта оподаткування;

б)         натуральне вираження прибутку як об'єкта оподаткування;

в)         грошове вираження прибутку як об'єкта оподаткування;

г)         прибуток як об'єкт оподаткування.

25. Основна ставка податку на прибуток підприємств становить...

а)         25 \%

б)         20 \%;

в)         16 \%;

г)         30 \%.

26. Від якого виду діяльності прибуток підлягає оподаткуванню за ставкою 0 \%?

а)         страхової діяльності;

б)         комерційної діяльності;

в)         банківської діяльності;

г)         сільськогосподарської діяльності.

Хто здійснює нарахування податку на прибуток?

а)         працівник податкової служби;

б)         платник податку самостійно;

в)         податковий агент;

г)         податковий аудитор.

Чи залежить від дати надходження або сплати коштів нарахування доходів і витрат?

а)         не залежить;

б)         частково залежить;

в)         залежить;

г)         правильної відповіді немає.

Вкажіть, які податкові періоди використовуються при сплаті податку на прибуток підприємств:

а)         календарний місяць;

б)         календарний місяць та календарний квартал;

в)         календарний квартал;

г)         календарні квартал, півріччя, три квартали, рік.

Базою оподаткування для податку на доходи фізичних осіб є:

а)         загальний оподатковуваний дохід;

б)         чистий річний оподатковуваний дохід;

в)         доходи з джерелом їх походження в Україні;

г)         заробітна плата.

Якщо фізична особа — платник податку на доходи фізичних осіб отримує оподатковувані доходи всередині податкового періоду, то перший податковий період розпочинається:

а)         у наступному місяці, що настає за місяцем, в якому вперше отрима- но доходи;

б)         з дня отримання таких доходів;

в)         з першого дня місяця, в якому відбувається фактична виплата таких доходів;

г)         з дня, який платник податку визначає за власним бажанням.

До складу місячного оподатковуваного доходу платника податку в обов'язковому включаються:

а)         суми, що за рішенням суду спрямовуються на відшкодування збит- ків, завданих платнику податку внаслідок заподіяння йому матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю;

б)         суми відсотків, отриманих від боржника внаслідок прострочення виконання ним договірного зобов'язання;

в)         суми пені, що сплачується на користь платника податку за рахунок бюджету (цільового страхового фонду) внаслідок несвоєчасного повер- нення надміру сплачених грошових зобов'язань або інших сум бюджетно- го відшкодування;

г)         немає правильної відповіді.

Ставка податку щодо доходів, нарахованих як виграш чи приз, крім спортивних змагань, становить:

а)         5 \% бази оподаткування;

б)         30 \% бази оподаткування;

в)         10 \% бази оподаткування;

г)         17 \% бази оподаткування.

Якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить:

а)         17 \% суми перевищення;

б)         15 \% суми перевищення;

в)         10 \% суми перевищення;

г)         5 \% суми перевищення.

Якщо фізична особа є податковим агентом, то податок на доходи фізичних осіб вона сплачує до відповідного бюджету:

а)         за її податковою адресою;

б)         за фактичним місцезнаходженням;

в)         за місцем реєстрації в органах державної податкової служби;

г)         за місцем проживання найманої особи.

Якщо оподатковуваний дохід виплачується готівкою з каси податкового агента, податок до бюджету сплачується:

а)         до кінця місяця, в якому надано (нараховано, виплачено) дохід;

б)         у день надання (нарахування, виплати) доходу;

в)         протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

г)         у загальному порядку.

Розмір податкової соціальної пільги для одинокої матері у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років дорівнює:

а)         100 \% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

б)         200 \% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

в)         150 \% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи;

г)         200 \% розміру прожиткового мінімуму для непрацездатної особи;

До переліку витрат, дозволених до включення до податкової знижки, включаються такі суми коштів на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування:

а)         лікування тютюнової чи алкогольної залежності;

б)         протезування зубів з використанням гальванопластики;

в)         операцій зі зміни статі;

г)         немає правильної відповіді.

Податкова декларація для платників податку на доходи фізичних осіб подається:

а)         до 1 травня року, що настає за звітним;

б)         до 1 квітня року, що настає за звітним;

в)         протягом 40 календарних днів, що настають за останнім днем звіт- ного року;

г)         немає правильної відповіді.

Платник податку з підакцизних товарів (продукції), вироблених на митній території України, та імпортер алкогольних напоїв та тютюнових виробів подає декларацію акцизного податку:

а)         щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду;

б)         щомісяця не пізніше 15 числа наступного періоду;

в)         щоквартально не пізніше 40 числа наступного періоду;

г)         щоквартально не пізніше 20 числа наступного періоду.

41.       Власник готової продукції, виробленої з давальницької сиро- вини, сплачує акцизний податок виробнику такої продукції:

а)         протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подання податкової декларації;

б)         не пізніше дати відвантаження готової продукції;

в)         протягом 120 календарних днів придбання марок акцизного податку;

г)         протягом 90 календарних днів при придбанні марок акцизного по- датку.

Марка акцизного збору — це спеціальний знак, яким маркуються:

а)         алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, спирт етиловий;

б)         алкогольні напої та тютюнові вироби;

в)         алкогольні напої, пиво, паливно-мастильні матеріали;

г)         алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби.

Відповідно до Податкового кодексу в Україні підакцизними товарами є:

а)         алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво, транспортні засоби, наф- топродукти, енергоресурси;

б)         алкогольні напої, тютюнові вироби, транспортні засоби;

в)         алкогольні напої, тютюнові вироби, пиво, кава, шкіряні вироби, цу- кор, паливно-мастильні матеріали;

г)         спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво, тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну, нафтопродук- ти, скраплений газ, автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напів- причепи, мотоцикли.

Для визначення сум акцизного податку застосовують такі види ставок:

а)         пропорційні, прогресивні, регресивні;

б)         адвалорні;

в)         специфічні, адвалорні, змішані (адвалорні та специфічні одночасно);

г)         інтуїтивні, емпіричні.

Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування акцизним податком:

а)         реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, ви- роблених на митній території України, що використовуються як сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції);

б)         реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів шляхом прода- жу, обміну їх на інші товари, безплатної передачі або з частковою опла- тою їх;

в)         придбання імпортних товарів за іноземну валюту або в порядку об- міну чи безкоштовній передачі;

г)         реалізації товарів для власного споживання, промислової переробки (крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів), а також для своїх працівників.

У разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвало-рішх ставок базою оподаткування:

а)         величина підакцизного товару (продукції), визначена в одиницях виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об'єму циліндрів двигу- на автомобіля або в інших натуральних показниках;

б)         договірна або контрактна вартість реалізованого підакцизного това- ру (продукції);

в)         вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), вироб- леного на митній території України, за встановленими виробником ма- ксимальними роздрібними цінами без ПДВ та з урахуванням акцизного податку;

г)         вартість реалізованого підакцизного товару (продукції), виробленого на митній території України, з урахуванням ПДВ та акцизного податку.

47. При визначенні бази оподаткування з імпортованих підакцизних товарів, на які ставки встановлено в євро, перерахунок іноземної валюти на національну валюту здійснюється за:

а)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України на перший день кварталу, в якому здійсню- ється ввезення такої продукції на митну територію України;

б)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату подання декларації акцизного податку;

в)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату подання до органу державної митної служби митної декларації для митного оформлення;

г)         офіційним курсом гривні до іноземної валюти (євро), встановленим Національним банком України та діє на дату отримання марок акцизного податку.

Продаж марок акцизного податку вітчизняним виробникам алкогольних напоїв (у виробництві яких використовується спирт етиловий неденатурований), провадиться на підставі:

а)         заявки-розрахунку, звіту про використані марки та платіжного до- кумента, що підтверджує сплату коштів за такі марки;

б)         звіту про використані марки, заявки-розрахунку, довідки про сплату суми податку;

в)         заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку та платіжного документа, що підтверджує сплату коштів за такі марки;

г)         заявки-розрахунку, звіту про використані марки, довідки про сплату суми податку, ліцензії на виробництво алкогольних напоїв, наряду на отримання спирту етилового зі акцизного складу та платіжного документу, що підтверджує сплату коштів за такі марки.

Сплата акцизного податку здійснюється:

а)         грошовими коштами шляхом взаємних заліків, податковими вексе- лями;

б)         податковими векселями, грошовими коштами, зарахуванням зустрі- чних зобов'язань;

в)         грошовими коштами;

г)         шляхом взаємних заліків, податковими векселями.

Корегування суми податкового векселя здійснюється виходячи з фактично втраченої кількості спирту при:

а)         виробництві продукції та її транспортуванні споживачу;

б)         зберіганні, виробництві готової продукції, а також її перевантаженні та транспортуванні споживачу;

в)         транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку (у межах затверджених норм);

г)         транспортуванні, зберіганні, виробництві готової продукції, а також фактично повернутого невиправного браку.

Видача податкового векселя з акцизного податку дозволяється:

а)         будь-яким суб'єктам підприємницької діяльності, що імпортують на митну територію України підакцизні товари;

б)         виробникам лікарських засобів;

в)         резидентам або нерезидентам, які ввозять підакцизні речі або пред- мети на митну територію України у вигляді супроводжувального або не- супроводжувального багажу;

г)         експортерам підакцизних товарів (продукції).

Оподаткування акцизним податком тютюнових виробів здійснюється з застосуванням:

а)         адвалорних та специфічних ставок податку;

б)         адвалорних та специфічних ставок податку одночасно, а також ве- личини мінімального акцизного податкового зобов'язання;

в)         адвалорних ставок податку, а також за використання показника мак- симальної роздрібної ціни на такі тютюнові вироби;

г)         адвалорних ставок податку одночасно, а також за використання по- казника максимальної роздрібної ціни на такі тютюнові вироби.

Не підлягають маркуванню марками акцизного податку:

а)         алкогольні напої і тютюнові вироби, які імпортуються в Україну;

б)         алкогольні напої і тютюнові вироби, які виробляються на митній те- риторії України;

в)         алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і роз- міщуються у митному режимі магазину безмитної торгівлі;

г)         алкогольні напої із вмістом спирту етилового понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць.

У які терміни оформлюється податковий вексель при отриманні спирту етилового неденатурованого, спирту етилового денатурованого, біоетанолу, що використовується для виробництва окремих видів продукції, та встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту:

а)         після використання спирту за цільовим призначенням;

б)         після отримання спирту;

в)         до отримання з акцизного складу таких видів продукції за ставкою податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту;

г)         при оприбуткуванні таких видів продукції на підприємстві-виробнику.

Як сплачують акцизний податок підприємства, які виробляють вина виноградні з додаванням спирту, вермути, інші зброджені напої з додаванням спирту:

а)         до виробництва продукції;

б)         при виробництві продукції;

в)         після реалізації продукції;

г)         при придбанні марок акцизного податку.

Виробники алкогольних напоїв, для виробництва яких використовується спирт етиловий неденатурований, сплачують акцизний податок до бюджету:

а)         протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

б)         ) протягом 20 календарних днів, наступних за останнім днем подачі податкової декларації;

в)         протягом 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового при придбанні марок акцизного податку;

г)         не пізніше дати відвантаження готової продукції.

Які органи здійснюють контроль за наявністю марок акцизного податку на алкогольних напоях та тютюнових виробах?

а)         контроль за наявністю марок акцизного податку здійснюють подат- кові органи;

б)         контроль за наявністю марок акцизного податку здійснюють митні органи з частковим залученням податкових органів у разі виявлення фак- тів втрати марок акцизного податку з вини суб'єктів господарювання;

в)         податкові органи — під час їх транспортування, зберігання та про- дажу, митні органи — під час ввезення на митну територію України.

Платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу є:

а)         юридичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транс- портних засобів;

б)         фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспо- ртних засобів;

в)         юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів;

г)         юридичні та фізичні особи, які здійснюють реєстрацію нових транс- портних засобів в Україні.

Які з зазначених транспортних засобів є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу?

а)         транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми, що закрі- плені на праві оперативного управління за військовими частинами;

б)         судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

в)         транспортні засоби на гусеничному ходу;

г)         транспортні засоби швидкої медичної допомоги;

д) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України.

Які з зазначених транспортних засобів не є об'єктом оподаткування збором за першу реєстрацію транспортного засобу?

а)         колісні транспортні засоби;

б)         транспортні засоби на гусеничному ходу;

в)         судна, зареєстровані у Державному судновому реєстрі України або у Судновій книзі України;

г)         літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі цивільних повітряних суден України або у Реєстрі державних повітряних суден України.

Вкажіть, що є базою оподаткування для колісних транспортних засобів?

а)         об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б)         довжина транспортного засобу;

в)         вантажопідйомність транспортного засобу;

г)         потужність двигуна в кВт;

д)         кількість місць для пасажирів.

Вкажіть, що є базою оподаткування для суден?

а)         об'єм циліндрів двигуна в кубічних сантиметрах;

б)         довжина корпусу судна в сантиметрах;

в)         вантажопідйомність судна;

г)         потужність двигуна в кВт;

д)         кількість місць для пасажирів.

Вкажіть, що є базою оподаткування для літаків і вертольотів?

а)         об'єм циліндрів двигунів повітряного судна в кубічних сантиметрах;

б)         довжина повітряного судна в сантиметрах;

в)         максимальна злітна маса;

г)         кількість посадочних місць для пасажирів.

Фізична особа хоче зареєструвати легковий автомобіль з об'ємом циліндрів двигуна 1800 см куб. Яка ставка буде застосовуватись при розрахунку збору за першу реєстрацію транспортного засобу?

а)         3 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

б)         5 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

в)         7 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна;

г)         10 грн. за 100 куб. сантиметрів об'єму циліндрів двигуна.

Ставки збору за першу реєстрацію транспортного засобу для нових транспортних засобів застосовуються з коефіцієнтом:

а)         0,5;

б)         0,8;

в)         1;

г)         3.

66. Базовий податковий (звітний) період по збору за першу реєстрацію транспортного засобу дорівнює:

а)         календарному місяцю;

б)         календарному кварталу;

в)         календарному року;

г)         періоду проходження технічного огляду транспортного засобу.

Вкажіть строк сплати збору за першу реєстрацію транспортного засобу:

а)         збір сплачується у трьохденний термін після проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

б)         збір сплачується у п'ятиденний термін після проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

в)         збір сплачується перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів;

г)         збір сплачується одночасно з проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу сплачується:

а)         за місцем експлуатації транспортних засобів;

б)         двічі: за місцем реєстрації транспортних засобів та місцем їх екс- плуатації;

в)         за місцем проходження технічного огляду;

г)         за місцем реєстрації транспортних засобів.

Протягом якого терміну після першої реєстрації в Україні транспортних засобів юридичні особи подають розрахунок суми збору за такі транспортні засоби?

а)         до 20-го числа місяця наступного за першою реєстрацією;

б)         у десятиденний строк після першої реєстрації;

в)         у двадцятиденний строк після першої реєстрації;

г)         у тридцятиденний строк після першої реєстрації.

Який суб'єкт є платником екологічного податку у випадку здійснення скидів промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів:

а)         суб'єкт, який здійснює скиди забруднюючих речовин;

б)         водоканал.

Який суб'єкт є платником екологічного податку?

а)         у результаті діяльності якого утворюються відходи;

б)         який здійснює розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

Який суб'єкт є платником екологічного податку?

а)         у результаті діяльності якого утворюються радіоактивні відходи;

б)         який здійснює розміщення радіоактивних відходів.

Чи є платником екологічного податку суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних об'єктах, та надають послуги у цій сфері?

а)         так;

б)         ні.

Ким утримується і сплачується до бюджету екологічний податок у частині викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами?

а)         податковим агентом;

б)         власником або користувачем транспортного засобу.

Чи є податковим агентом і сплати екологічного податку АЗС, яке реалізує паливо, придбане у СПД, що здійснюють оптову торгівлю паливом:

а)         так;

б)         ні.

Який базовий податковий (звітний) період для екологічного податку?

а)         календарний рік;

б)         календарний квартал;

в)         календарний місяць.

77. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВАТ «Дніпроспецсталь» в I кв. 2011 р. склали:

 

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Сполуки азоту

262,206

2

Ангідрид сірчистий

48,624

3

Оксид вуглецю

646,895

4

Тверді речовини

32,849

 

Сума екологічного податку, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, становитиме:

а)         205 395,83;

б)         410 791,65.

78. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ВАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в I кв. 2011 р. склали:

 

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Всього викидів, т

1

Оксиди азоту

36,598

2

Сірчистий ангідрид

217,078

3

Оксид вуглецю

1791,392

4

Тверді речовини

840,735

5

Газоподібні фтористі сполуки

314,53

Сума екологічного податку, який справляється за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення для підприємства, становитиме:

а)         1 381 640,43;

б)         690 820,21.

79. Скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти ТзОВ «Свиспан-Лімітед» м. Костопіль в I кв. 2011 р. склали:

 

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Обсяг забруднюючих речовин,т

1

Органічні    речовини    (за показниками БСК 5)

3,7

2

Завислі речовини

4,2

3

Хлориди

9,4

4

Азот амонійний

0,3

5

Фосфати

0,248

 

Сума екологічного податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти, становитиме:

а)         1 900,07;

б)         950,03.

80. Відходи ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів», який знаходиться в м. Житомирі за I кв. 2011 р. склали:

 

з/п

Найменування відходу

Клас небезпеки

Фактично утворилось відходів на підприємстві, т

Примітка

1

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані

І

0,104

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

2

Батареї свинцеві зіпсовані або відпрацьовані

І

1,29

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

3

Масла та мастила моторні, трансмісійні інші, зіпсовані або відпрацьовані

II

18,9

Зберігаються на власній території

4

Матеріали фільтрувальні, відпрацьовані чи зіпсовані

II

0,056

Зберігаються на власній території

5

Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

III

5,95

Зберігаються на власній території

Сума екологічного податку, який справляється за розміщення відходів становитиме:

а)         782,2;

б)         1 564,4;

в)         260,7;

г)         2 245,9.

81. Викиди Комсомольського рудоуправління в I кв. 2011 р. забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами складають:

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами при видобутку мінеральних руд:

 

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Тверді речовини

0,231

2

Двоокис вуглецю

332,773

3

Оксиди азоту

1,571

398

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

4

Сірчистий ангідрид

3,365

5

Окис вуглецю

8,197

6

Вуглеводні

2,53

7

Газоподібні фтористі сполуки

0,007

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря установки для опалювання ЖКГ:

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Оксиди азоту

13,075

2

Окис вуглецю

5,003

3

Метан (відноситься до вуглеводнів)

0,079

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря установки для опалювання промислових приміщень

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Усього викидів, т

1

Тверді речовини

0,044

2

Двоокис вуглецю

58,08

3

Оксиди азоту

26,767

4

Сірчистий ангідрид

63,894

5

Окис вуглецю

40,027

6

Метан (належить до вуглеводнів)

0,072

Споживання пального транспортними засобами

№ з/п

Вид пального

Обсяг споживання, т

1

Бензин

346,2

2

Дизельне пальне

6756,3

Скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти складають:

 

№ з/п

Назва забруднюючої речовини

Обсяг забруднюючих речовин, т

1

Завислі речовини

114,959

2

Органічні речовини (за показниками БСК 5)

54,833

3

4-Аміно-3,5,6-трихлорпиколинат натрію (гранично допустима концентрація 10,0 мг / л)

258,764

4

Хлориди

4176,37

5

Сульфати

14503,18

6

Амоній  (гранично допустима концентрація 0,5 мг / л)

2,687

7

Нітрати

185,699

8

Нітрити

0,72

9

Залізо   (гранично   допустима концентрація 0,05 мг/л)

1,826

10

Фосфати

32,611

Підприємством розміщено відходів:

 

з/п

Найменування відходу

Клас небезпеки

Фактично утворилося відходів на підприємстві, т

Примітка

1

Лампи люмінесцентні та відходи, які містять ртуть, інші зіпсовані або відпрацьовані

І

0,382

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

2

Батареї свинцеві, зіпсовані або відпрацьовані

І

2,450

Передано на зберігання спеціалізованому підприємству

3

Осад мийки автотранспорту

II

50

 

4

Масла та мастила моторні, трансмісійні, інші, зіпсовані або відпрацьовані

II

2,444

 

5

Шини зіпсовані перед початком експлуатації, відпрацьовані, пошкоджені чи забруднені під час експлуатації

III

7,586

 

з/п

Найменування відходу

Клас небезпеки

Фактично утворилося відходів на підприємстві, т

Примітка

6

Шлам масловідокремлю-вачів

III

0,630

 

7

Вироби електроізоляції зіпсовані

III

0,015

 

8

Відходи Дробильно-збагачувальної фабрики № 1

IV

438,055

 

9

Відходи Дробильно-збагачувальної фабрики № 1

IV

747187,5

 

Сума екологічного податку для підприємства становитиме:

а)         1480634,9;

б)         854612,9;

в)         613127,9;

г)         82675108,4.

Платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є:

а)         юридичні особи;

б)         фізичні особи;

в)         податкові агенти;

г)         нерезиденти.

Не є об'єктом оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

а)         квартири;

б)         гуртожитки;

в)         садові або дачні будинки;

г)         житлові будинки.

Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, встановлюють:

а)         Верховна Рада України;

б)         Верховна Рада Автономної Республіки Крим;

в)         сільські, селищні та міські ради;

г)         усі перерахувати органи.

База оподаткування об'єкта житлової нерухомості, що перебуває у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

а)         для квартири на 100 кв. метрів;

б)         для квартири на 120 кв. метрів;

в)         для квартири на 200 кв. метрів;

г)         для квартири на 240 кв. метрів.

Базовий податковий (звітний) період податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, дорівнює:

а)         календарному року;

б)         календарному кварталу;

в)         календарному місяцю;

г)         календарному дню.

Платниками збору за місця для паркування транспортних засобів є:

а)         юридичні особи;

б)         фізичні особи — підприємці;

в)         власники транспортних засобів;

г)         податкові агенти.

Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням:

а)         обласної ради;

б)         районної ради;

в)         міської ради;

г)         селищної та сільської ради.

Об'єктом оподаткування збору за місця для паркування транспортних засобів є:

а)         площа земельної ділянки;

б)         земельна ділянка;

в)         місце для паркування;

г)         транспортний засіб.

Ставки збору за місця для паркування транспортних засобів встановлюються за кожний день провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у розмірі:

а)         від 0,03 \% до 0,15 \% мінімальної заробітної плати;

б)         від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

в)         до 50 \% прожиткового мінімуму;

г)         до 20 \% вартості паркування транспортних засобів.

Збір за місця для паркування транспортних засобів сплачується до місцевих бюджетів авансовими внесками:

а)         кожного робочого дня;

б)         до 30 числа кожного місяця;

в)         щоквартально;

г)         двічі на рік.

Види підприємницької діяльності, які потребують патентування та сплати відповідного збору:

а)         торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б)         діяльність у сфері розваг;

в)         діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство);

г)         торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти.

Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг:

а)         суб'єкти господарювання, що утворені громадськими організаціями інвалідів та здійснюють торгівлю продовольчими товарами вітчизняного виробництва;

б)         аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

в)         фізичні особи — підприємці, які провадять торговельну діяльність у пунктах продажу товарів;

г)         суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у на- селення продукції.

Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а)         на території міста Києва та обласних центрів — від 0,4 до 0,8 розмі- ру мінімальної заробітної плати;

б)         на території міста Севастополя, міст обласного значення і районних центрів — від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

в)         на території міст, селищ і сіл — від 0,08 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

г)         на території інших населених пунктів — до 0,04 розміру мінімальної заробітної плати.

Сплата збору за провадження торговельної діяльності з придбанням короткотермінового торгового патенту здійснюється:

а)         не пізніше як за один календарний день до початку провадження та- кої діяльності;

б)         щомісяця, не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в)         щоквартально, не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу;

г)         у день провадження такої діяльності.

Термін дії торгового патенту на здійснення діяльності у сфері розваг становить:

а)         від одного до п'ятнадцяти календарних днів;

б)         60 календарних місяців;

в)         вісім календарних кварталів;

г)         один календарний рік.

Платниками туристичного збору є:

а)         інваліди та діти-інваліди;

б)         громадяни України й іноземці;

в)         особи, які прибули у відрядження;

г)         ветерани війни.

Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі:

а)         від 0,5 \% до 1 \% до бази справляння збору;

б)         від 0,5 \% до 1 \% мінімальної заробітної плати;

в)         від 0,5 \% до 1 \% прожиткового мінімуму;

г)         від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До вартості проживання при справлянні туристичного збору не включаються витрати на:

а)         харчування чи побутові послуги;

б)         оформлення закордонних паспортів;

в)         обов'язкове страхування;

г)         усі перераховані витрати.

Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради справляння туристичного збору може здійснюватися:

а)         юридичними особами або фізичними особами — підприємцями;

б)         квартирно-посередницькими організаціями;

в)         адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів і гуртожитків;

г)         усіма перерахованими суб'єктами.

Базовий податковий (звітний) період туристичного збору дорівнює:

а)         календарному року;

б)         календарному кварталу;

в)         календарному місяцю;

г)         календарному дню.

Ставка податку за один гектар ріллі, сіножатей та пасовиш становить:

а)         0,1;

б)         0,01;

в)         0,3;

г)         0,03.

Ставка податку за один гектар багаторічних насаджень становить:

а)         0,1;

б)         0,01;

в)         0,3;

г)         0,03.

Фізичні особи, які мають право щодо звільнення від сплати земельного податку:

а)         інваліди, пенсіонери, військовослужбовці;

б)         військовослужбовці, ветерани війни, постраждалі від ЧАЕС;

в)         ветерани війни, пенсіонери, постраждалі від ЧАЕС, інваліди;

г)         інваліди І і II групи, пенсіонери, ветерани війни, постраждалі від ЧАЕС.

Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

а)         земельні ділянки лікарень, фермерських господарств, бюджетних установ;

б)         земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

в)         земельні ділянки, які орендуються іноземцями;

г)         земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Податок на землю фізичними особами сплачується протягом:

а)         60 днів з дня вручення податкового повідомлення;

б)         40 днів з дня вручення податкового повідомлення;

в)         20 днів з дня вручення податкового повідомлення;

г)         10 днів з дня вручення податкового повідомлення;

З якого по який період платники податку за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку і подають декларацію?

а)         щомісячно;

б)         щоквартально з 1-15;

в)         до 31.03 поточного року;

г)         01.01 по 01.02 поточного року.

Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному:

а)         Бюджетним кодексом України;

б)         Законом України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-ХГУ (у редакції Закону України від 02.10.2003 р. № 1211-ІУ);

в)         Законом України «Про плату за землю» від 03.07.1992 р. № 2535-ХІІ (у редакції Закону України від 19.09.1996 р. № 378/96-ВР);

г)         Законом України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р. № 2181-ІІІ.

Індексація нормативної грошової оцінки земель визначається за формулою:

а)         Кі = [І + 10]:100;

б)         Кі = [І - 1]:100;

в)         Кі = [І - 10]:100;

г)         Кі = [І + 1]:100.

Облік фізичних осіб — платників податку на землю і нарахування відповідних сум проводиться:

а)         щороку до 1 січня;

б)         щороку до 1 травня;

в)         щороку до 1 березня;

г)         щороку до 31 грудня.

Платники земельного податку, які користуються пільгами з цього податку і надають свої землі в оренду (за винятком бюджетних установ) сплачують податок:

а)         50 \% з урахуванням прибудинкової території;

б)         25 \% прибудинкової території;

в)         на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території;

г)         10 \% прибудинкової території.

Перешкодою для переходу юридичної особи на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності (єдиний податок) є:

а)         обсяг виручки за попередній рік дорівнює 0,8 млн грн;

б)         на підприємстві працює 52 робітники;

в)         засновниками підприємства є виключно фізичні особи.

Чи може перейти на спрощену систему оподаткування відокремлений підрозділ працюючого на звичайній системі підприємства, який не повинний статусу юридичної особи?

а)         ні;

б)         так;

в)         може за наявності дозволу органу податкової служби.

Спрощена система оподаткування не може бути застосована для:

а)         підприємства, що бере участь у договорі про спільну діяльність;

б)         підприємства, яке уповноважене вести податковий та бухгалтерсь- кий обліки за спільною діяльністю;

в)         спільної діяльності як суб'єкта оподаткування?

До бази оподатковування єдиним податком для юридичної особи відносять:

а)         безкоштовно отримані матеріальні цінності;

б)         кошти, отримані від Фонду соціального страхування на створення робочих місць;

в)         кошти, що надійшли в касу за реалізовану продукцію (товари, робо- ти, послуги);

г)         вартість сировини, отриману за бартерною угодою.

Доцільність вибору ставки єдиного податку юридичною особою залежить від:

а)         форми власності підприємства;

б)         матеріаломісткості виробництва;

в)         капіталомісткості виробництва;

г)         організаційно-правової форми підприємства;

д)         податкового статусу споживачів продукції (послуг) підприємства.

Зміна ставки єдиного податку (з 6 на 10 \% і навпаки) можлива:

а)         з початку будь-якого місяця;

б)         з початку будь-якого кварталу;

в)         з початку календарного року;

г)         у будь-який час.

Платник у 2010 році працював на спрощеній системі оподаткування за ставкою 6 \%. З 01.01.2011 р. він перейшов на ставку 10 \%. Чи повинний такий платник право на бюджетне відшкодування ПДВ за 2010 рік?

а)         повинний;

б)         не повинний;

в)         повинний, якщо він зберіг Свідоцтво платника ПДВ.

Єдиний податок з юридичних осіб може бути класифікований як:

а)         розкладний;

б)         прогресивний;

в)         загальнодержавний;

г)         місцевий.

Який метод податкового обліку об'єкта оподаткування застосовується при спрощеній системі оподаткування юридичних осіб?

а)         метод першої події;

б)         метод останньої події;

в)         касовий метод;

г)         метод «за відвантаженням».

При продажу основних засобів юридичною особою — суб'єктом малого підприємництва — оподаткуванню єдиним податком підлягає:

а)         балансова вартість основних фондів;

б)         первісна вартість основних фондів;

в)         залишкова вартість основних фондів;

г)         виручка від продажу основних фондів;

д)         різниця між виручкою від продажу основних фондів та первісною їх вартістю;

е)         різниця між виручкою від продажу основних фондів та балансовою їх вартістю;

є) різниця між виручкою від продажу основних фондів та відновною їх вартістю;

ж)        різниця між виручкою від продажу основних фондів та залишковою їх вартістю.

Ставка єдиного податку для фізичних осіб залежить від:

а)         обсягу прибутку;

б)         розміру виручки;

в)         обсягу доходу;

г)         виду діяльності.

123. Максимальний рівень ставки єдиного податку для фізичних осіб дорівнює:

а)         10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

б)         200 грн;

в)         320 грн;

г)         встановлюється органами місцевого самоврядування без будь-яких обмежень.

У випадку здійснення підприємницької діяльності фізичною особою — платником єдиного податку — з використанням найманої праці ставка єдиного податку:

а)         залишається без змін;

б)         збільшується на 50 \% за кожну особу;

в)         збільшується на 20 \% за кожну особу;

г)         збільшується на 10 \% за кожну особу.

Фізична особа — платник єдиного податку — в серпні порушив обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). З якої дати він повинний повернутися на звичайну систему оподаткування?

а)         з наступного за порушенням дня;

б)         з 1 вересня;

в)         з 1 жовтня.

Фізична особа — платник єдиного податку:

а)         не є платником ПДВ;

б)         є платником ПДВ;

в)         самостійно приймає рішення про статус платника ПДВ.

127. Приватний підприємець — платник єдиного податку — не може здійснювати торгівлю таким товарами:

а)         продовольчі товари;

б)         електричні побутові прилади;

в)         тютюнові вироби;

г)         пиво;

д)         друкована продукція.

128. Платниками фіксованого сільськогосподарського податку, з урахуванням обмежень, встановлених Податковим кодексом, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує:

а)         25 \%;

б)         50 \%;

в)         75 \%;

г)         66 \%.

Не може бути зареєстрований як платник фіксованого сільськогосподарського податку суб'єкт господарювання, у якого понад 50 \% доходу, отриманого від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, становить дохід від реалізації:

а)         зерна;

б)         рослинницької продукції;

в)         тваринницької продукції;

г)         декоративних рослин.

Об'єктом оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком є:

а)         площа сільськогосподарських угідь;

б)         площа земель водного фонду;

в)         площа сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду;

г)         площа багаторічних насаджень.

Розмір ставок фіксованого сільськогосподарського податку з одного гектара земель водного фонду становить (у відсотках бази оподаткування):

а)         1,0;

б)         0,45;

в)         0,09;

г)         0,03.

Базовим податковим (звітним) періодом для фіксованого сільськогосподарського податку є:

а)         календарний рік;

б)         півріччя;

в)         квартал;

г)         місяць.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку не є платниками таких податків і зборів:

а)         податку на додану вартість;

б)         акцизного податку;

в)         екологічного податку;

г)         податку на прибуток підприємств.

У податковому (звітному) році частка сільськогосподарського товаровиробництва платника фіксованого сільськогосподарського податку становить менше 75 \%. Як повинний сільськогосподарський товаровиробник сплачувати податки у наступному податковому році?

а)         сплачувати фіксований сільськогосподарський податок;

б)         перейти на спрощену систему оподаткування;

в)         на загальних підставах;

г)         звільняється від оподаткування.

Вкажіть, які операції суб'єктів підприємницької діяльності — резидентів України, що здійснюють видавничу діяльність, діяльність з виготовлення, розповсюдження книжкової продукції та виробництва паперу і картону, звільняються від оподаткування податком на додану вартість:

а)         з виконання робіт та постачання послуг;

б)         з імпорту;

в)         з експорту;

г)         поставки сировини та матеріалів.

Підприємство, що засноване громадською організацією інвалідів і є його власністю, з кількістю інвалідів, які мають там основне місце роботи, протягом попереднього звітного періоду 55 відсотків се-редньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу та фондом оплати праці, що становить протягом звітного періоду 20 відсотків суми загальних витрат на оплату праці:

а)         повністю звільняється від оподаткування;

б)         не підлягає оподаткуванню за ставкою 0 \%;

в)         підлягає частковому оподаткуванню за ставкою 0 \%;

г)         підлягає оподаткуванню на загальних засадах.

Податкове зобов'язання виникло у платника з 1 березня 2014 року. Вкажіть, яку ставку йому необхідно застосовувати:

а)         20 \%;

б)         17 \%;

в)         0 \%;

г)         25 \%.

Сума податку на додану вартість в одній податковій накладній платника податку станом на 1 січня 2011 року становить 510 тис. грн. Чи зобов'язаний даний платник зареєструвати таку податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних?

а)         зобов'язаний;

б)         зобов'язаний після 01.04.2011 р.;

в)         не зобов'язаний;

г)         зобов'язаний не пізніше 10.03.2011 р.

На підприємстві суднобудування в поточному звітному періоді виникло від'ємне значення суми податку на додану вартість. Вкажіть, коли повинно бути здійснене відшкодування з бюджету даної суми:

а)         у податковому періоді, у якому виникло від'ємне сальдо податку;

б)         дана сума не підлягає відшкодуванню;

в)         через 12 календарних місяців після податкового періоду, у якому виникло від'ємне сальдо податку;

г)         у податковому періоді, наступному за звітним періодом, у якому ви- никло від'ємне сальдо податку.

Вкажіть за результатами яких звітних податкових періодів повинна подаватися декларація з податку на прибуток у 2011 році:

а)         четвертий квартали;

б)         другий, третій та четвертий квартали;

в)         другий квартал, другий і третій квартали та другий — четвертий квартали;

г)         за рік.

Податок на додану вартість — це:

а)         непрямий податок, що є частиною проданої продукції, утворюваної на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до ціни про- дажу на товари (роботи, послуги), котру сплачує кінцевий споживач;

б)         непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, утворю- ваної на останньому етапі виробництва , його сума входить до ціни про- дажу на товари (роботи, послуги), котру сплачує кінцевий споживач;

в)         непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, утворю- ваної на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до ціни продажу на товари (роботи, послуги), котру сплачує продавець;

г)         непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, утворю- ваної на кожному етапі виробництва або обігу, його сума входить до ціни продажу на товари (роботи, послуги), котру сплачує кінцевий споживач.

Податкова соціальна пільга застосовується до заробітної плати, якщо:

а)         її розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня звітного податкового року, множеного на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.;

б)         її розмір не перевищує суми мінімальної заробітної плати, встанов- леної на 1 січня звітного податкового року;

в)         . її розмір не перевищує 10 н.м.д.г;

г)         її розмір не перевищує суми мінімальної заробітної плати, встановленої на звітний квартал, множеної на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

Система податкового обліку — це:

а)         система, що надає інформацію державним податковим органам та керівництву підприємства про порядок нарахування та сплату податків;

б)         система, що надає інформацію про фінансовий стан підприємства його керівництву, власникам, інвесторам, державі та іншим зацікавленим користувачам;

в)         система, що надає інформацію керівництву підприємства про виро- бничий процес для оперативного управління та контролю за собівартістю.

г)         система, що надає інформацію про доходи, витрати та фінансові ре- зультати підприємства.

Звільнені від обкладання ПДВ операції з:

а)         експорту товарів;

б)         безкоштовної передачі товарів міській лікарні;

в)         сплати орендних платежів за умовами договору фінансової оренди;

г)         продажу товарів, робіт, послуг;

д)         перевезення пасажирів приміським автотранспортом;

е)         розрахунково-касове обслуговування підприємства у банку; є) продаж цінних паперів за кошти;

ж)        передача майна у статутний фонд в обмін на корпоративні права.

Застосування нульової ставки ПДВ забезпечує:

а)         часткове відшкодування ПДВ, що був сплачений постачальнику у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг);

б)         повне відшкодування ПДВ, що був сплачений постачальнику у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг);

в)         часткове відшкодування ПДВ, що був не сплачений постачальнику у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг);

г)         повне відшкодування ПДВ, що був не сплачений постачальнику у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг).

Дохід в податковому обліку — це:

а)         загальна сума доходу платника податку від деяких видів діяльності, отриманого (нараховоного) протягом звітного періоду в грошовій, матері- альній та нематеріальній формах як на території України, її континенталь- ному шельфі, виключній (морській економічній зоні, так і за їх межами;

б)         загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого (нараховоного) протягом звітного періоду в грошовій, матері- альній та нематеріальній формах як на території України, її континенталь- ному шельфі, виключній (морській, економічній зоні, так і за їх межами;

в)         грошові кошти, зараховані на банківські рахунки підприємства, оприбутковані в касах, матеріальні та нематеріальні активи, передані у власність або повне господарське володіння підприємства, передані ре- зультати робіт, одержані послуги;

г)         суми, які ще не отримані підприємством, але їх розмір вже відомий.