Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

1.2. вІкно програми 1с:бухгалтерІя 7.7

1.2.1. Завантаження програми

Завантаження програми 1С:Підприємство виконується одним із таких способів:

через головне меню операційної системи Windows командою ПускПрограми1С:Підприємство;

відкриттям     вказівки          на        файл C:Program Fi7es1CV77BIN1sv7.exe на робочому столі операційної системи Windows.

Відкрити програму можна в режимах 1С:Підприємство (монопольний чи мережний), Конфігуратор, Відлагоджувач, Монітор. Як згадувалось вище, три останні режими використовують для зміни конфігурації та адміністрування програми.

Монопольний режим - це запуск мережевої версії програми для одного користувача. Прапорець Монопольно є у вікні запуску лише для мережевої версії програми і якщо він активний, то вибрана для роботи інформаційна база даних стає недоступною для інших користувачів мережі.

У полі Інформаційні бази треба вибрати потрібну конфігурацію (інформаційну базу) і натиснути кнопку ОК. При виборі інформаційної бази внизу вікна висвітлюється повний шлях до папки, в якій вона є. У вікні запуску можна вилучити, додати, змінити назву бази чи саму базу (слід знати її місце знаходження на диску). Після завершення процесу завантаження на екрані з'явиться головне вікно програми.

Переважно файли програми є вкладеними в папку Program Files на диску С:, а інформаційні бази програми - в іншій папці вінчестера. «Порожня» інформаційна база створюється перед початком роботи з програмою. Під час інсталяції компоненти 1С:Бухгалтерія можна проінсталювати дві робочі інформаційні бази - «Бухгалтерський облік» і «Бухгалтерський облік (демо)». їх назви присутні в переліку інформаційних баз у стартовому вікні запуску програми. Перша з інформаційних баз є «порожньою»; термін «порожня» є відносним, бо деякі довідники цієї бази вже заповнені. Друга база містить деякі облікові дані і є прикладом-зразком ведення бухобліку на віртуальному підприємстві.

Для успішного завантаження програми у вікні запуску слід вказати ім'я хоча б однієї інформаційної бази і натиснути кнопку ОК. При виборі інших кнопок виконуються такі дії.

Відміна - припинити запуск програми.

Додати - доповнити список імен інформаційних баз.

Видалити - видалити ім'я інформаційної бази з вікна запуску (видалення виконується без попередження).

Змінити - змінити ім'я поточної бази або шлях до неї.

Допомога - вивести вікно довідки, з якого можна дізнатися про призначення елементів вікна запуску.

Для створення нової інформаційної бази за зразком існуючої і долучення її до списку доступних баз треба:

засобами операційної системи скопіювати порожню інформаційну базу в нову папку, присвоївши їй змістовне ім'я;

запустити програму 1С:Підприємство;

у вікні запуску натиснути кнопку Додати - з'явиться вікно реєстрації інформаційної бази;

у ньому вказати шлях до папки, яка містить нову базу;

натиснути кнопку ОК.

1.2.2. Структура вікна програми

Головне вікно програми є типовим для операційної системи Windows (рис. 1.2).

Воно складається із:

рядка заголовка, в якому зазначаються назва компоненти системи, найменування підприємства і є кнопки керування вікном програми (Згорнути, Розгорнути до розміру екрана, Закрити вікно);

головного меню, команди якого призначені для виконання операцій у вікні програми: команди об'єднані в групи, назви груп і складають рядок головного меню;

панелей інструментів, кнопки яких дублюють часто використовувані команди меню; настроюються панелі інструментів так само, як і в будь-якій прикладній програмі операційної системи Windows;

панелі вікон, на якій у вигляді кнопок розміщуються назви відкритих вікон;

робочого поля вікна, в якому відкриваються вікна метаданих програми - довідників, електронних форм документів, журналів, звітів;

рядка стану: зліва в ньому є ситуаційна підказка - які дії можна виконати в даній ситуації, а справа висвічується період часу, за який виконано розрахунок бухгалтерських підсумків.

Доступ до всіх функцій програми можна отримати через її головне меню, яке містить десять пунктів: Файл, Дії (цей пункт меню з'являється лише в тому разі, якщо в робочому полі відкритий хоча б

один об'єкт), Операції, Довідники, Документи, Журнали, Звіти, Сервіс, Вікна, Допомога.

Виконати будь-яку операцію можна:

вибравши її в головному меню;

натиснувши відповідну кнопку однієї з одинадцяти панелей інструментів;

натиснувши комбінацію «гарячих» клавіш на клавіатурі.

А якщо в робочому полі відкрите вікно будь-якого довідника або журналу, то доступні ще дві можливості:

кнопки панелі інструментів активного вікна;

команди контекстного меню вікна.

Відкрити список команд довільного пункту головного меню можна як мишею, так і натисканням на клавішу <Лп> або <Б10>; перелік команд меню Дії може змінюватися залежно від ситуації в робочому полі вікна.

Набір потрібних панелей інструментів користувач визначає самостійно, але набір піктограм і функції відповідних кнопок задає фахівець під час налаштування конфігурації програми.

При першому запуску програми в центрі вікна, як правило, з'являються почергово три діаголові вікна: Помічник заповнення констант, Поради дня, Путівник по конфігурації (див. рис. 1.2). Два останні вікна - це елементи довідкової системи, про Помічника заповнення констант ітиметься у п. 1.3.1, а два інші вікна будуть описані в п. 1.5.

1.2.3. Призначення команд меню

Відкриття будь-якої з груп меню приводить до появи горизонтального підменю з командами. Зліва від команд підменю показані піктограми, що представляють цю команду на панелі інструментів, справа наведена комбінація «гарячих» клавіш клавіатури. Пояснимо коротко призначення команд меню.

Команди меню Файл

Новий - створення нового файла (текстового документа або таблиці).

Відкрити - відкрити файл, що збережений на диску.

Закрити - закрити файл.

Зберегти - збереження відредагованого документа. Зберегти як - збереження копії активного файла. Друк - відкриття діалогового вікна друку.

Перегляд - перегляд документа перед його виведенням на принтер.

Параметри сторінки - відкриття діалогового вікна для задання таких опцій, як розмір паперу, його орієнтація, кількість екземплярів на сторінку, розміри полів, масштаб друку документа, розміщення колонтитулів, властивості принтера.

Список файлів - список останніх кількох редагованих документів.

Вихід - завершення роботи з програмою.

Команди меню Операції

Журнали документів - вибір журналу заповнених документів зі списку.

Журнал операцій - відкриття вікна журналу бухгалтерських операцій.

Журнал проведень - відкриття вікна журналу бухгалтерських проведень.

Довідники - вибір довідника зі списку. Константи - відкриття вікна констант.

План рахунків - відкриття вікна електронного плану рахунків. Коректні проведення - відкриття списку коректних проведень. Типові операції - відкриття списку типових операцій. Звіти - вибір звіту зі списку.

Опрацювання - системні операції (виклик помічників, імпорт даних, системна інформація та ін.).

Видалення відмічених об'єктів - видалення з диска попередньо відмічених об'єктів.

Пошук посилань на об'єкти - пошук вказівок на об'єкти з метою внесення змін у документи.

Проведення документів - групове проведення документів.

Управління бухгалтерськими підсумками - розрахунок бухгалтерських підсумків.

Команди меню Довідники

Кожна команда цього меню відкриває вікно однойменного довідника. Нижче описано, які саме дані зберігає довідник. Про структуру довідників та їх використання у програмі детальніше йдеться в п. 1.3.2.

Номенклатура - список товарів, продукції, матеріалів, послуг, які надає і одержує підприємство.

Необоротні активи - список об'єктів основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів.

Склад продукції - перелік матеріалів та затрат, які потрібні для виробництва певного виду продукції.

ПартіїТМЦ - проведені прибуткові документи (Прихідна накладна, Калькуляція), якщо облік проводять за партіями, або партія за замовчуванням, якщо облік ведеться за середньою ціною.

Одиниці виміру - одиниці вимірювання товарно-матеріальних цінностей.

Валюти - список валют із вказанням коду (згідно з Класифікатором валют світу), курсу, кратності.

Контрагенти - інформація про юридичних і фізичних осіб (контрагентів підприємства).

Грошові рахунки - список банківських рахунків контрагентів.

Фірми - про організацію або приватну особу, яка веде облік у даній програмі.

Місця зберігання - найменування гуртових і роздрібних складів, прізвища матеріально відповідальних осіб із числа працівників підприємства.

Рахунки нашоїфірми - реквізити банківських рахунків і кас підприємства, де зберігаються грошові кошти в національній та іноземній валютах.

Працівники - список працівників підприємства та дані про них.

Валові доходи/витрати - статті Декларації про прибуток.

Види витрат - список видів витрат підприємства.

Податки і відрахування - податків, відрахувань, зборів у державні цільові фонди із зазначенням одержувача, ставок податків, їх меж, типового змісту платежу, рахунку обліку.

Призначення платежів - стислі і повні назви типових платежів підприємства.

Цінні папери - список цінних паперів підприємства (акцій, облігацій, позик тощо).

Бланки суворої звітності - список видів бланків суворої звітності (бланки посвідчень, дипломів, абонементи, білети, талони).

Інвестиції - список об'єктів капітального будівництва, капітальних вкладень, інвестування, довготермінових фінансових вкладень.

ІншіВиди діяльності - види діяльності підприємства (виробництво продукції, реалізація товарів, виконання робіт, надання послуг та ін.)

ІншіДоходи майбутніх періодів - фінансова діяльність, що планується.

ІншіКредити - дані про надані підприємству кредити, позичені кошти, відкладені платежі до бюджету, інші боргові зобов'язання.

ІншіГарантії - перелік виданих і отриманих гарантій виконання зобов'язань і платежів.

ІншіКонтрактні зобов'язання - перелік зобов'язань згідно з укладеними контрактами.

ІншіТварини - тварини на вирощуванні та відгодівлі.

Банки - список банків України із вказанням їх МФО, назв та адрес.

Команди меню Документи

Кожна команда цього меню відкриває вікно форми однойменного документа. Нижче опишемо, для відображення яких господарських операцій призначені документи в обліку та деякі особливості їх використання в програмі.

Операція - створити нову оперцію в Журналі господарських операцій.

Договір - реєстрація договорів, укладених підприємством із контрагентами. Вказується як перша подія в реквізиті Замовлення інших документів (переважно в разі післяоплати за доставлені необоротні активи, матеріальні цінності).

Документи для оприбуткування

ПрихідРахунок вхідний - це рахунок-фактура, який виписав постачальник. Може бути використаний як перша подія (відображається в реквізиті Замовлення) у разі передоплати за необоротні активи, матеріальні цінності.

ПрихідПрибуткова накладна - для відображення в обліку операцій, пов'язаних із придбанням у контрагентів та підзвітних осіб товарно-матеріальних цінностей, необоротних активів (об'єктів основних фондів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, інших необоротних активів). Формується на основі Договорів та Рахунків вхідних.

ПрихідВитрати на придбання - для відображення в обліку деяких витрат підприємства, пов'язаних із придбанням запасів.

ПрихідПослуги сторонніх організацій - відображення послуг організацій-контрагентів.

Документи для обліку видатків

РозхідРахунок - оформлення попередніх домовленостей про продаж продукції, робіт, послуг, товарів покупцям у разі передоплати. Є документом-замовленням для інших документів.

РозхідВидаткова накладна - облік операцій, пов'язаних із відпуском товарно-матеріальних цінностей, продукції з гуртового складу, виконання робіт, надання послуг. Формується на основі Рахунку-фактури або Договору.

РозхідНадання послуг - відображення в обліку факту надання послуг.

Податковий облікПодаткова накладна - формування звичайних і зведених документів для покупців підприємства.

Податковий облікДодаток 1 (уведення на підставі) - формування документа Додаток № 1 до податкової накладної, який використовує відповідний документ Податкова накладна.

Податковий облікДодаток 2 (уведення на підставі) - реєстрація змін кількісних і вартісних показників у виписаних покупцеві податкових накладних.

Податковий облікЗапис книги придбання - для реєстрації первинних документів (Прибуткові накладні, Договори, Рахунки вхідні, Податкові накладні), які є підставою для внесення даних у книгу придбання.

Платіжні документи для банку

БанкПлатіжне доручення - доручення підприємства на списання коштів із поточного рахунку в банку і переведення їх на рахунок отримувача. Є основою для підготовки Банківського витягу.

БанкПлатіжна вимога - доручення постачальника (кредитора) своєму банку перевести вказану суму з поточного рахунку покупця (боржника) і зарахувати на свій рахунок; списання коштів з рахунку боржника без його згоди. Є основою для підготовки Банківського витягу.

БанкПлатіжна вимога-доручення - вимога постачальника до покупця оплатити борг згідно з попередньо оформленою домовленістю; доручення покупця своєму банку оплатити надані документи шляхом перерахування коштів постачальникові. Є основою для підготовки Банківського витягу.

БанкБанківський витяг - відображення операцій руху грошових коштів підприємства на поточних рахунках у гривнях та іншій валюті.

БанкЗаява на акредитив - доручення на бронювання певної суми грошей для оплати документів постачальника; для оформлення акредитиву в банку-емітенті. Є основою для підготовки Банківського витягу.

Облік операцій по касі

КасаПрибутковий касовий ордер - прихід готівки в касу підприємства з банку, від підзвітної особи, оплата за надані послуги та матеріальні цінності.

КасаВидатковий касовий ордер - розхід готівки з каси підприємства: видача під звіт, оплата за надані послуги та матеріальні цінності, повернення невикористаного залишку в банк.

Облік роздрібної торгівлі

РоздрібРоздрібна накладна - відображення факту продажу товарів із роздрібних складів (магазинів).

РоздрібВизначення торгової націнки - для визначення сум торгової націнки на товари, які були продані з роздрібного складу (магазину) і списання їх собівартості.

Облік виробництва продукції

ВиробництвоКалькуляція - відображає господарські операції, пов'язані зі списанням матеріалів у виробництво, оприбуткуванням продукції, розрахунком її собівартості і відпускної ціни.

Виробництво Незавершене виробництво - дані про незавершене виробництво, які використовуються для визначення остаточної суми витрат при калькуляції виробництва.

Повернення товарно-матеріальних цінностей

Повернення Зворотна накладна - для відображення факту повернення товару покупцем на гуртовий склад підприємства.

Повернення Повернення роздріб - для відображення операцій повернення товару (продукції) в магазин (роздрібний склад) покупцем.

Повернення Повернення постачальникові - призначений для реєстрації факту повернення придбаних товарно-матеріальних цінностей постачальникові.

Облік зарплати

Зарплата Нарахування зарплати - формування відомостей нарахування авансу, зарплати, внесення в інформаційну базу залишків взаєморозрахунків зі співробітниками перед початком ведення обліку в програмі.

Зарплата Виплата зарплати - відображення факту виплати заробітної плати співробітникам (або заборгованості із заробітної плати).

Облік операцій на складі

СкладськіПереміщення - призначений для оформлення переміщень ТМЦ з одного складу на інший або передачу матеріальних і нематеріальних активів від однієї матеріально відповідальної особи іншій.

СкладськіПереоцінка ТМЦ - використовується для зміни торгової націнки товарів, які є в роздрібній торгівлі (і задання нової роздрібної ціни); зміни облікової ціни товарів на гуртівні організації.

СкладськіСписання ТМЦ - для відображення в обліку операцій списання ТМЦ.

СкладськіАкт інвентаризації ТМЦ - для формування і друку акта інвентаризації.

СкладськіОприбуткування надлишків ТМЦ - для оприбуткування надлишків ТМЦ, виявлених при проведенні інвентаризації.

Облік операцій з іноземною валютою

Валютні операціїКупівля валюти - відображення в обліку операції купівлі валюти на українській міжвалютній банківській біржі.

Валютні операціїПродаж валюти - відображення в обліку операцій продажу валюти на українській міжвалютній банківській біржі.

Валютні операціїПереоцінка валюти - автоматичне визначення курсових різниць за рахунками обліку майна і зобов'язань підприємства, вартість яких виражена в іноземній валюті.

Уведення вхідних залишків

Уведення залишківЗалишки взаєморозрахунків - тільки для внесення інформації про початкові залишки взаєморозрахунків із клієнтами (покупцями і постачальниками).

Уведення залишківЗалишки ТМЦ - тільки для введення залишків ТМЦ на складах.

Облік необоротних активів і МШП

Необоротні активи і МШПУведення в експлуатацію - прийняття необігових активів на баланс підприємства; оформлення операцій передавання в експлуатацію придбаних МШП.

Необоротні активи і МШПНарахування зношеності -відображення щомісячного нарахування амортизації для всіх матеріальних і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку; щоквартальне нарахування амортизації в податковому обліку.

Необоротні активи і МШПСписання МШП - для відображення в обліку операцій списання МШП унаслідок втрати виробничого значення або звичайного зношення.

Необоротні активи і МШПЛіквідація необоротних активів -списання необігових активів з огляду на моральне або фізичне зношення;  ліквідація  внаслідок надзвичайної ситуації; реалізація необоротних активів; передавання у формі внеску до статутного фонду чи безоплатне передавання.

Необоротні активи і МШПМодернізація необоротних активів -ремонт, модернізація, інші види робіт із необіговими активами з метою поліпшення їх експлуатаційних якостей, підвищення ефективності використання, продовження терміну використання; зміна балансової вартості об'єктів основних фондів.

Інші документи

ІншіЗвіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт - розрахунки з підзвітними особами (співробітниками), прихід ТМЦ та МШП, основних засобів, інших матеріальних і нематеріальних активів від підзвітних осіб (у грн); списання сум з підзвітної особи.

ІншіДовіреність - для оформлення довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей у постачальника співробітником підприємства.

ІншіПосвідчення про відрядження - відмітка про місце і дату від'їзду, прибуття в місце призначення та вибуття.

ІншіПерезалік-бартер - факт перезаліку засобів клієнта між двома замовленнями; закриває зустрічні поставки (бартер) або перерозподіляє суми між замовленнями клієнта; може використовуватися для контролю сум ПДВ за замовленнями.

ІншіВикористання гербових марок - для оформлення операції списания (використання) і анулювання гербових марок (є бланками суворої звітності). Факт придбання (оприбуткування) гербових марок виконується документом Прибуткова накладна.

ІншіФінансові результати - виявлення отриманого прибутку підприємством або завданих йому збитків; закриття рахунків обліку витрат 8 класу; закриття обліку загальновиробничих витрат (рахунок 91); визначення кінцевого фінансового результату діяльності підприємства (закриття всіх рахунків обліку доходів і видатків на рахунках класів 7, 8, 9 на відповідні субрахунки рахунку 79).

Команди меню Журнали. Вони дозволяють відкривати журнали, в яких ведеться облік документів, операцій і проведень. Журнали зберігають такі види електронних документів.

Договори - Договори (угоди) з контрагентами. Рахунки вхідні - Рахунки вхідні (Рахунки-фактури постачальників).

Рахунки-фактури - Рахунки (Рахунки-фактури, виписані для покупців).

Прибуткові накладні - Прибуткові накладні; Витрати на придбання.

Видаткові накладні - Видаткові накладні.

Послуги сторонніх організацій - Послуги сторонніх організацій. Надання послуг - Надання послуг.

Роздріб - Роздрібні накладні; Визначення торгової націнки.

Банк - Платіжні доручення, Платіжні вимоги, Платіжні вимоги-доручення, Банківські витяги, Заяви на акредитив, Інкасові доручення.

Каса - Прибуткові касові ордери; Видаткові касові ордери. Книга придбання - Записи книги придбання.

Книга продажу - Податкові накладні; Додатки 1 і Додатки 2 до прибуткової накладної.

Повернення - Зворотна накладна; Повернення постачальникові; Повернення роздріб.

Виробництво - Калькуляція; Незавершене виробництво.

Зарплата - Нарахування зарплати; Виплата зарплати.

Складські - Переміщення; Переоцінка ТМЦ; Списання ТМЦ; Акти інвентаризації ТМЦ; Оприбуткування надлишків ТМЦ.

Валютні операції - Купівля валюти; Продаж валюти; Переоцінка валюти.

ІншіАвансовий звіт - Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт.

Інші Введення залишків - Залишки взаєморозрахунків; Залишки

ТМЦ.

Інші Довіреності - Довіреності.

ІншіПосвідчення про відрядження - Посвідчення про відрядження.

ІншіНеоборотні активи і МШП - Уведення в експлуатацію; Нарахування зношеності (амортизації); Списання МШП; Ліквідація необоротних активів; Модернізація необоротних активів.

Інші Відбір замовлень - Договори; Рахунки вхідні; Прибуткові накладні; Перезалік-бартер; Витрати на придбання; Послуги сторонніх організацій; Рахунки-фактури; Видаткові накладні; Надання послуг; Податкові накладні.

ІншіФінансовірезультати - Фінансові результати.

ЖурналиПовний журнал - Відкриття журналу всіх збережених документів.

ЖурналиЖурнал проведень - Перехід до Журналу проведень. ЖурналиЖурнал операцій - Перехід до Журналу операцій.

Команди меню Звіти містять назви внутрішніх і зовнішніх (регламентованих) звітів. Успішне виконання команди приводить до появи відповідного звіту з такою інформацією:

Оборотно-сальдова відомість - залишки на початок і кінець періоду та обороти за дебетом і кредитом упродовж цього періоду для кожного рахунку; за її допомогою виконують аналіз господарських операцій за рахунками і субрахунками у вартісному розрізі.

Шаховий баланс - таблиця, яка відображає обороти між рахунками за потрібний період. Наочно відображає рух коштів на рахунках. Рядки таблиці відповідають рахункам, які дебетують, а стовпці рахункам, які кредитують; у клітинках відображено обігові суми за даний період: дебет рахунку рядка з кредиту рахунку стовпця.

Оборотно-сальдова відомість за рахунком - розподіл залишків і оборотів за рахунком стосовно конкретних об'єктів аналітичного обліку.

Аналіз рахунку - обороти рахунку з іншими рахунками за обраний період і сальдо на початок і кінець періоду.

Аналіз рахунку за датами - обіги і залишки на рахунку щодо кожної дати певного періоду.

Аналіз рахунку за субконто - підсумкові суми оборотів рахунку в кореспонденції з іншими рахунками за звітний період, і залишки на рахунку станом на початок і кінець періоду в розрізі об'єктів аналітики.

Головна книга - виведення оборотів і залишків рахунку за кожний місяць; часто використовується при підбитті підсумків і підготовці звітності.

Аналіз субконто - для кожного субконто заданого виду наводяться обороти за всіма рахунками, в яких є це субконто, а також розгорнуте і згорнуте сальдо.

Картка субконто - усі операції з конкрентним субконто у хронологічному порядку із зазначенням реквізитів проведень, залишків на субконто після кожної операції, на початок і кінець звітного періоду. Обороти та залишки виводять у грошовому вираженні, а в разі кількісного обліку - ще й натуральному. Якщо вести валютний облік, за рахунками дня яких вибрано конкретний вид субконто, то до звіту додається інформація про валюту (тобто максимально повна картина операцій щодо субконто або групи субконто).

Картка рахунку - усі проведення на рахунку або проведення на рахунку для конкретних значень об'єктів аналітичного обліку - назви матеріалу, організації-постачальника тощо; залишки на початок і кінець звітного періоду, обороти за звітний період і залишки після кожного проведення.

Обороти між субконто - аналіз оборотів між субконто різного виду (наприклад, скільки товарів різного виду купив кожний покупець, або навпаки, - для кожного товару дізнатися сумарні обсяги закупівлі кожним покупцем).

Звіт за проведеннями - відбір проведень, обмежених фільтром (вибірка з Журналу проведень за заданими критеріями).

Зведені проведення - обороти між рахунками за звітний період.

Журнал-ордер за субконто - обороти для кожного виду субконто Дт і Кт, розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець звітного періоду.

ДодатковїРозширений аналіз субконто - для кожного виду субконто, за яким ведеться аналітичний облік на рахунку, наводяться дебетові і кредитові обороти за субконто та розгорнуте і згорнуте сальдо на початок і кінець вибраного періоду; задаючи параметри звіту, можна вказати різні режими відбору і сортування субконто.

ДодатковіДіаграма - подання бухгалтерських підсумків у графічному варіанті.

Курси валют - значення курсів валют за вказаний період; формується на основі довідника Валюти.

Касова книга - звіт касира про всі надходження і видачі готівкових коштів підприємства (звіт касових операцій станом на кожний касовий день); формується на основі проведень з рахунком № 30.

Книга продажу - формує Книгу продажу на основі виписаних і проведених документів Податкова накладна, Додаток № 1, Роздрібна накладна, Запис книги продажу.

Книга придбання - формується із записів журналів Рахунки вхідні та Запис книги придбання.

Книга доходів і видатків - формує Книгу доходів і видатків суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, яка використовує спрощену систему оподаткування; при цьому використовуються проведені документи Видатковий касовий ордер і Банківський витяг.

Регламентовані звіти - звіти у Службу зайнятості, органи статистики, соціального страхування, державної податкової інспекції, Пенсійний фонд, баланс, звіт про фінансові результати та ін.

Команди меню Сервіс. Із назви цього пункту меню зрозуміло, що його команди забезпечують зручність роботи.

Калькулятор - викликає калькулятор для виконання обчислень. Календар - для вибору дати.

Табло - для відображення значень формул і змінних програми.

Монітор користувачів - список користувачів, які працюють у даний момент з інформаційною базою.

Табло рахунків - оперативна інформація про стан рахунків.

Тимчасове блокування - недовготривале блокування роботи програми до введення пароля; використовується з метою захисту конфіденційної інформації.

Опрацювання документів - виконання операцій із групами документів (операцій), які відібрані користувачем.

Дерево підпорядкованих документів - формування ієрархічної структури підпорядкованих документів для обраного документа.

Перенесення коректних проведень - імпорт у конфігурацію коректних проведень із текстового файла експорт у текстовий файл списку коректних проведень конфігурації.

Завантаження курсу валют - імпорт курсів валют за вказаний інтервал часу з \¥еЬ-сторінки www.finance.com.ua; довідкова інформація про коди валют світу.

Завантаження даних - імпорт даних (переважно документів) із текстового файла.

Додаткові можливості - виклик файлів зовнішніх звітів, перегляд звітів у зовнішніх текстових або табличних редакторах; імпорт в інформаційну базу нових зовнішніх звітів у папку Ехї¥отт$.

Помічник «Ліквідація необігових активів» - допоміжний покроковий засіб для заповнення реквізитів документа «Ліквідація НА».

Помічник «Перезалік/бартер» - допоміжний засіб, доповнений коментарями, що полегшує створення документа «Перезалік-бартер».

Помічник «Купівля/продаж валюти» - спеціальний діаголовий допоміжний засіб для оформлення операцій купівлі і продажу валюти.

Помічник «Створення кінцевих калькуляцій» - допомагає сформувати остаточні калькуляції користувачеві-початківцю у спеціальних вікнах діалогу.

Індивідуальне настроювання - задання величин, які будуть з'являтися у формах документів як значення за замовчуванням (дані значення відрізняються від тих, що задані в Константах).

Обновлення релізу - версії конфігурації (без зміни структури таблиць бази даних та зв'язків між ними).

Інтернет-підтримка користувачів - отримання відомостей зі сторінки www.1c.com.ua про курси валют, новини законодавства, нові релізи конфігурацій, регламентовані звіти (для користувачів, що під'єднані до Інтернету).

Параметри - параметрів програми.

Панелі інструментів - настроювання панелей інструментів.

Команди меню Вікна дозволяють керувати розміщенням вікон в основному полі.

Каскад - розміщення відкритих вікон каскадом. Закрити - закриття активного вікна.

Закрити всі - закриття всіх відкритих у робочому полі вікон.

Закрити вікно повідомлень - закриття діалогового вікна повідомлення про помилки.

Панель вікон - заховати/показати рядок стану; автоматично ховати рядок стану.

Вікна - переключення між відкритими вікнами.

Команди меню Допомога.

Допомога - контекстна допомога в будь-якому режимі роботи.

Зміст - зміст електронної довідкової системи.

Опис - опис активного об'єкта програми.

Загальний опис - загальне вікно опису об'єктів програми.

Поради дня - корисна інформація, яка дозволяє поліпшити керування роботою програми.

Помічник заповнення констант - виклик спеціального допоміжного засобу для редагування значень констант у діалозі.

Доповнення до опису конфігурації - опис основних змін у новому релізі конфігурації.

Путівник - довідка про основні об'єкти типової конфігурації програми стосовно конкретних розділів обліку.

Про систему 1С:Підприємтво - інформація про програмний продукт.

Про програму - інформація про номер релізу, інстальовані компоненти, інформаційну базу, ім'я користувача, ліцензію.

Команди меню Дії. Перелік команд цього меню залежить від того, яке вікно є активним в основному полі. Більшість команд цього меню можна побачити в переліку команд контекстного меню активного об'єкта та у вигляді кнопок на панелі інстументів. Команди цього меню наведені нижче в пунктах підрозділу 1.3, де розглядаються об'єкти програми.