Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

Словник термІнІв

 

Адміністративні витрати

Активи (майно) підприємства Активні розрахункові рахунки

Активно-пасивні розрахункові рахунки Амортизація

База даних Баланс

Безнадійна дебіторська заборгованість

Борг

Бухгалтерський документ

Бухгалтерський облік

Бухгалтерські підсумки

Бюджетно-розподільчі рахунки

Валюта балансу

Валюта звітності

Вартість

Витрати

 

загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством.

це господарські ресурси, які повинні принести вигоду підприємству.

призначені для обліку дебіторської заборгованості.

призначені для обліку одночасно дебіторської та кредиторської заборгованості.

систематичний розподіл вартості, яка амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного використання (експлуатації); накопичення грошових коштів для заміни основних засобів.

спеціальним чином організоване зберігання інформації.

групування інформації на початок і кінець звітного періоду, тобто підсумок господарських операцій на певну дату.

поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення боржником або за якою минув строк позовної давності.

сума непогашеного фінансового зобов'язання.

Паперовий або електронний документ, що містить відомості про господарську операцію і є юридичним свідченням її здійснення.

неперервне взаємозв'язане відображення господарської діяльності підприємства на основі документів у різних вимірах.

об'єкт програми 1С:Бухгалтерія, призначений для накопичення підсумків у сумовому і аналітичному обліку.

призначені для обліку сум витрат (доходів) саме того періоду, якого вони стосуються, незалежно від часу витрачання коштів або отримання доходів.

загальний підсумок балансу, який рівний за активом і пасивом.

грошова одиниця України.

виражена в грошах цінність будь-чого або величина витрат.

зменшення економічних вигід шляхом вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Витрати майбутніх періодів

Власний капітал

Господарська операція Готівка

Графік документообігу Грошовий виторг Грошові кошти Грошові рахунки Група субконто

Дата балансу Дебітори

Дебіторська

заборгованість

Довідник

Додаткові рахунки Документ

Документообіг Дохід

Дохід (виручка)

від реалізації продукції

(робіт, послуг)

 

витрати, що здійснює підприємство в поточному періоді з метою отримання вигід чи погашення зобов'язань у майбутньому.

власні джерела фінансування підприємства без зазначення терміну повернення, які внесені засновниками підприємства і накопичені впродовж періоду його існування.

факт, який відбувся і оформлений документом.

одна з форм існування грошей (банкноти, монети).

затверджений порядок обробки інформації, яким регулюють строки складання та обробки документів.

сума готівки, що надходить у касу в результаті реалізації товарів.

готівка, кошти на рахунках у банках та депозити на вимогу.

призначені для обліку і контролю за наявністю і рухом грошових коштів.

довідник, що містить субконто або іншу групу субконто; у програмі 1С:Бухгалтерія має вигляд папки жовтого кольору.

дата, на яку складений баланс (звичайною датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду).

юридичні та фізичні особи, які внаслідок попередніх подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

суми, які належить отримати підприємству від покупців і замовників на певну дату.

об'єкт програми, що зберігає постійну та умовно-постійну інформацію; список однотипних даних, який використовується для зберігання довідкової інформації про субконто; може бути організований у вигляді дерева папок.

призначені для коригування сальдо тих основних рахунків, до яких вони ведуться.

латинське слово, що означає свідоцтво, доказ; письмовий доказ фактичного здійснення господарської операції; об'єкт програми 1С:Бухгалтерія, який призначений для відображення та зберігання в базі даних інформації про виконані господарські операції.

це рух документів від моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передачі в архів.

збільшення економічних вигід шляхом надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу.

загальна сума надходжень від продажу за результатами операційної діяльності без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів, непрямих податків.

Економічні показники Журнали

Журнали документів

Забезпечення

Заборгованість

Залишкова вартість

Збирально-розподільчі рахунки

Збитки

Зведений документ Звіти

Звіт про власний капітал

Звіт про рух грошових коштів

Звіт про фінансові

результати

Звітність

Зношення Зобов'язання

Інвентаризація Інтервал видимості

Інфляція

Інформаційна база Калькуляційні рахунки

 

характеристика конкретного об'єкта чи процесу, а також його економічної суті в числовому вираженні.

у програмі 1С:Бухгалтерія списки об'єктів даних (документів, операцій, проведень).

об'єкти програми 1С:Бухгалтерія, призначені для реєстрації інформації про введені документи.

зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

сума фінансового зобов'язання чи грошового боргу, який треба погасити протягом певного періоду.

вартість основних засобів, яка визначається як різниця між початковою вартістю і сумою їх зношеності.

призначені для обліку економічно однорідних витрат, для розподілу їх між об'єктами калькулювання собівартості.

перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

документ, складений на підставі декількох первинних документів для отримання узагальнених даних.

об'єкти програми 1С:Бухгалтерія, які забезпечують формування підсумкових даних у формі документа на основі інформації з бази даних; призначені для отримання інформації за бухгалтерськими підсумками.

звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

система узагальнених показників, які характеризують підсумки господарсько-фінансової діяльності підприємства за попередній період.

старіння фондів.

заборгованість підприємства, що виникла внаслідок попередніх подій і погашення якої в майбутньому призведе до зменшення економічних вигід.

фактичне виявлення активів (запаси, основні засоби, гроші та ін.) на певну дату.

часовий інтервал у програмі 1С:Бухгалтерія, який обмежує кількість операцій чи документів у журналі; задається користувачем.

знецінення активів унаслідок випуску в обіг надмірної кількості грошових знаків або скорочення товарної маси.

сукупність інформаційних потоків.

призначені для обліку витрат із подальшим визначенням фактичної собівартості продукції.

Калькуляція собівартості Капітал

Класифікація рахунків

Код

Константи

Контракт

Контрактивні рахунки Контрарні рахунки

Контрпасивні рахунки Конфігуратор

Конфігурація

Конфігурування

Кредитори

Кредиторська заборгованість

Ліквідаційна вартість

Матеріальні рахунки

Накладні виробничі витрати

Накладні витрати на адміністративний і управлінський апарат Невиробничі основні фонди

обчислення у грошовій формі витрат на виробництво та реалізацію одиниці продукції.

загальна вартість активів за вирахуванням зобов'язань. це групування їх за певними однорідними економічними ознаками для облікового відображення господарської діяльності.

система позначень класифікаційних угруповань. у програмі 1С:Бухгалтерія довідник постійних та умовно-постійних характеристик; використовується, зокрема, для заповнення певних полів документів і звітів значеннями за замовчуванням. договір, письмова угода сторін. призначені для уточнення суми активного рахунку. призначені для обліку сум, на які треба зменшити залишок на основних рахунках,  які ними коригуються.

призначені для уточнення суми пасивного рахунку. режим роботи програми 1С:Бухгалтерія, який дозволяє настроювати компоненти програми і запам'ятовувати їх у спеціальній базі даних. це адаптація програми до потреб конкретного підприємства чи користувача.

реконструкція метаданих робочої інформаційної бази програми 1С:Бухгалтерія.

юридичні та фізичні особи, яким унаслідок попередніх подій підприємство заборгувало певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.

суми короткотермінових зобов'язань перед постачальниками, робітниками з оплати праці, бюджетом та інших фінансових зобов'язань на певну

дату.

сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації (реалізації) необоротних активів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних із продажем (ліквідацією). призначені для обліку наявності та руху (надходження, використання) матеріальних цінностей підприємства.

витрати на обслуговування основного виробництва.

витрати, спрямовані на забезпечення господарської діяльності, не пов'язані безпосередньо з виробництвом.

фонди невиробничої сфери (житлові будинки та інші об'єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які перебувають на балансі і не використовуються в господарській діяльності).

Нематеріальні активи

Немонетарні активи

Непрямі (накладні) витрати

Нормальна потужність

Об'єкт витрат Облікові реєстри

Оборотні активи

Оборотні відомості

Оперативний облік Операційні рахунки

Операція

Оподатковуваний прибуток

 

немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований, тобто відокремлений від підприємства, та утримується з метою використання більше ніж один рік (або операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам.

усі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до конкретного об'єкта витрат економічно доцільним шляхом.

очікуваний середній обсяг діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років (або операційних циклів) з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

продукція, роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які потребують визначення пов'язаних з їх виробництвом (виконанням) витрат.

паперові бланки визначеної форми та структури даних: таблиці реляційної бази даних певної логічної структури; спосіб поточного обліку первинних даних на носіях інформації, що забезпечує узагальнення облікової інформації; документи для реєстрації і групування даних бухгалтерського обліку про наявність засобів та операцій із ними, зафіксованих у первинних носіях інформації.

грошові кошти або їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

це один із способів узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку, які складаються з метою отримання інформації про наявність і зміни ресурсів та джерел формування їх, а також для перевірки звітності.

облік у неперервному реальному часі; бухгалтерські підсумки, актуальні станом на останній проведений документ.

призначені для відображення однорідних господарський операцій, пов'язаних з операціями постачання, виробництва, реалізації.

факт господарської діяльності, який фіксується у формі записів у журналі операцій; набір проведень операції.

різниця між балансовим прибутком і сумою прибутку, що оподатковується, а також сумою пільг із податку на прибуток відповідно до податкового законодавства.

Основні рахунки Основні фонди (засоби)

Оцінка

Пасивні розрахункові рахунки

Первинний документ Переоцінка Підзвітна особа

План рахунків бухгалтерського обліку

Позабалансові рахунки

Податки Прибуток

Примітки до фінансових звітів

Проведення

Прості оборотні відомості за синтетичними рахунками Проценти

Прямі витрати

призначені для обліку наявності та руху господарських засобів підприємства.

матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання в господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1 000 гривень і поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зношенням. це спосіб вираження наявності та руху господарських засобів у грошовому вимірнику. призначені для обліку кредиторської заборгованості.

документ, складений у процесі ведення господарської

операції або відразу після її завершення.

зміна оцінки, нова оцінка вартості активів (дооцінка,

уцінка).

працівник підприємства, який отримав авансом грошові кошти на адміністративно-господарські витрати або відрядження.

систематизований перелік рахунків за однорідними групами; сукупність усіх рахунків, які використовуються підприємством для ведення обліку. Строго регламентований на рівні назв рахунків і не строгий на рівні назв субрахунків.

призначені для обліку засобів, які не належать даному підприємству, але тимчасово перебувають у його користуванні та на зберіганні.

обов'язкові   платежі   в   державний   та місцевий бюджети за результатами діяльності підприємства. частина чистого доходу, який одержують суб'єкти господарювання після реалізації продукції (сума на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати). сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами). елементарна дія, яка відображає зміну стану господарських засобів, їх зменшення або збільшення на рахунках   бухгалтерського   облку   з дотриманням принципу подвійного запису; переміщення сум з одного рахунку на інший.

багатографна таблиця, у першій графі яких записують найменування рахунків.

плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству. витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до певного об'єкта витрат.

Рахунки капіталу

Рахунок

Регістр

Регулюючі рахунки Реквізити

Ресурси

Розрахункові рахунки

Собівартість

Список

Справедлива вартість

Строк корисного

використання

(експлуатації)

Субконто

Транзитні рахунки

Фінансовий результат

Фінансово-результатні

рахунки

Ціна

Чистий прибуток Шифр рахунку

 

призначені для обліку джерел утворення і цільового призначення засобів підприємства.

документ у комерційних розрахунках за отримані активи.

засіб накопичення оперативної інформації про факти господарської діяльності; об'єкт накопичення підсумків у системі оперативного обліку; файли баз даних, що групуються.

призначені для регулювання (уточнення) оцінки господарських засобів та їх джерел.

показники в кожному документі; найпростіша неподільна структурна одиниця інформації; показник документа, що характеризує той чи інший бік господарської операції.

кошти, запаси, можливості, джерела будь-чого.

призначені для обліку розрахунків підприємства з іншими підприємствами, організаціями та особами.

грошовий вираз загальної суми витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції.

таблиця бази даних, що складається зі стовпців і рядків; послідовність однотипних записів, розташованих у вертикальних стовпцях;

сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи будуть використовуватися підприємством або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції (робіт, послуг).

об'єкт аналітичного обліку, що зберігається в довіднику програми 1С:Бухгалтерія.

призначені для узагальнення інформації про витрати підприємства протягом звітного періоду.

прибуток чи збитки, отримані в результаті господарської діяльності.

призначені для обліку фінансових результатів господарської діяльності підприємства (прибутку та збитку).

грошове вираження вартості товару.

прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати всіх податків, економічних санкцій і відрахувань у благодійні фонди.

умовне цифрове позначення бухгалтерського рахунку.