Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

Список використаноЇ І рекомендованоЇ лІтератури

Бутинець Ф. Ф., Івахненков С. В., Давидюк Т. В., Шахрайчук С. І. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. - Друге вид., перероб і доп. -Житомир: ПП «Рута», 2002. - 544 с.

Білуха М. Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту. - К.: Вища школа, 1994. - 364 с.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. - Житомир: ЖІТІ, 2003. - 608 с.

Бутинець Ф. Ф., Усач Б. Ф. та ін. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. -Житомир: ПП «Рута», 2001. - 416 с.

Бутинець Г. А., Чижевська Л. В., Береза С. Л. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 672 с.

Бухгалтерський облік і контроль: Тести: Навч. посібник для ВНЗ: У 2-х ч. / За ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир, 2002. - 384 с.

Васюренко О. В. Облік і аудит в банках: Навч. посіб. - К.: Знання; 2006. - 595 с.

Герасимович А. М. та ін. Облік і аудит в банках: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 536 с.

Грабова Н. Н., Добровський В. Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособ. - К.: А.С.К., 2003. - 624 с.

Дубій О. 12 уроків 1С:Бухгалтерії. - 2-ге оновлене вид. - Львів: БаК, 2002. -

232 с.

Должанський М. І., Должанський А. М. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. (Рекомендовано МОН України). - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 494 с.

Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т. С. Фінансовий словник. - 4-те вид., випр. і доп. - К.: Т-во «Знання» КОО; Львів: ЛБІ НБУ, 2002. - 566 с.

Загородній А. Г., Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: «Знання», КОО, 2004. - 377 с.

Загородній А. Г., Партин Г. О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Навч. посіб. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.: «Знання», 2007. - 550 с.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 р., № 996-XIV // Нове діло. - 2000. -№15 (34). -13-20 жовтня.

Закон України «Про внесення змін і доповнень до статті 10 Закону України «Про аудиторську діяльність» // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -

№ 14. - С. 88.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 14 вересня 2006 р., № 140-У // Голос України. - 2006. -18 жовтня

Закон України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» від 26 січня 1993 р. // Голос України. - 1993. - 2 березня.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.1997 р., № 283/97-ВР // Все про бухгалтерський облік. - 2003. - № 8 (796). - 29 січня.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 р., № 349 - IV // Експерт. - 2003. - Спецвипуск. - 55 с.

Закон України «Про внесення змін до статті 5 Закону України «Про податок на додану вартість» від 05.12.1997 р. за № 698/97-ВР // Голос України. - 1997. - 25 грудня.

Закон України «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове соціальне страхування» від 03.12.97 р. за № 686/97-ВР // Урядовий кур'єр. - 1997. - 27 грудня.

Закон України «Про внесення змін до статті 2 Закону України «Про систему оподаткування» від 15 січня 1998 р., № 19/98-ВР // Урядовий кур'єр. - 1998. -10 лютого.

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)» від 23 грудня 1997 р., № 767 // Орієнтир. - 1998. - 27 січня.

Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 01.07.2004 р., № 1957-ІУ // Все про бухгалтерський облік. - 2004. - № 85 (996). - 1 липня.

Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків: Затверджено постановою № 69 Правління Національного банку України від

19.02.2001 р.

Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. -К., 2001. - 334 с.

Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: Навч. посіб. - К.: Знання, 2002. - 378 с.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках України: Навч. посіб. для ВНЗ. - 2-ге вид., перероб. і доп. (Допущено МВО України) - К., 2001. - 432 с.

Кіндрацька Л. М. Бухгалтерський облік у банках: методологія і практика: Монографія. - К., 2002. - 286 с.

Кундря-Висоцька О. П. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 303 с.

Кундря-Висоцька О. П. Організація обліку: Навч. посібник. - Львів: ЛБІ НБУ,

2006. - 223 с.

Кислиця Я. О. Економічний аналіз. - К., 2003. - 171 с.

Кожанова Є. Л. Економічний аналіз: Курс лекцій. - X., 2003. - 212 с.

Крисюк В. І., Дякон В. М., Демченко Т. А. Бухгалтерський облік із використанням комп'ютерних технологій: на прикладі програми «1С:Бухгалтерія 7.7 для України» (Практикум). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 173 с.

Лишиненко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. - К.: «Центр навчальної літератури», 2004. - 632 с.

Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 13-20 жовтня (зі змінами і доповненнями).

Національні нормативи аудиту. Кодекс професійної етики аудиторів України.

К.: Основа, 1999. - 274 с.

Мякота В., Федорченко Ф., Піроженко О., Маханько О. 104 бліц-уроки для бухгалтера. - 3-тє вид., перероб. і доп. - X.: Фактор, 2006. - 192 с.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств: Навч. посіб. - К.: Вища школа, 2003. - 280 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 412 с.

Мних Є. В. Економічний аналіз: Підручник. - Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с.

Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: Центр навч. літератури, 2004. - 464 с.

Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Кондор, 2005. - 503 с.

Павлюк І. М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - Івано-Франківськ, 2003.

174 с.

Партин Г. О., Загородній А. Г., Корягін М. В. та ін. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - Львів: «Магнолія плюс», 2006. - 240 с.

Партин Г. О., Загородній А. Г., Ясінська А. І. Управлінський облік: Навч. посіб. - К.: Знання, 2006. - 235 с.

Партин Г. О., Загородній А. Г. Управлінський облік: Навч. посіб. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 303 с.

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // «Курсом реформ - Облік 2000». - Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2000. - Ч. 1. - 336 с.

Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання: Підручник для ВНЗ (Рекомендовано МОН України). - Т., 2001. - 456 с.

Постанова КМУ від 6 вересня 2000 р. № 1398 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 23 квітня 1999 р. № 663 «Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон» // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - № 85 (510). - 15 вересня.

Постанова КМУ від 28 лютого 2000 р. № 419 «Про затвердження порядку подання фінансової звітності» // Нове діло. - 2000. - № 15 (34). - 1320 жовтня.

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затверджено постановою № 637 Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. // Бухгалтерія. - 2005. - № 5(628). - 31 січня.

Пушкар М. С. Фінансовий облік: Навч. посіб. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -160 с.

Рудницький В. С. Внутрішній аудит: методологія, організація: Монографія. -Тернопіль: Економічна думка, 2000. - 105 с.

Рудницький В. С. Методологія і організація аудиту. - Тернопіль: Економічна думка, 1998. - 192 с.

Редченко К. І. Стратегічний аналіз у бізнесі: Навч. посіб. - Вид. 2-ге, доп. -Львів: «Новий світ - 2000», «Альтаїр - 2002», 2003. - 272 с.

Семенова В. Ю. 1С:Підприємство 7.7, 1С:Бухгалтерія 7.7 для України. Національні стандарти: Навч. посібник. - К., 2001.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 231 с.

Савченко В. Я. Аудит: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2006. - 322 с.

Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д., Кожанова Є. П., Отенко І. П. Облік, аналіз і аудит: Навч. посіб. - X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. - 235 с.

Тарасенко Н. В., Грудзевич У. Я. Економічний аналіз. Навч. посіб. - Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 411 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник для ВНЗ. - К.: Алерта, 2006. - 1080 с.

Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. - К.: А.С.К., 2003. - 784 с.

Чернелевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі (Затв. МОН України). - К., 2003. - 310 с.

Чумаченко М. Г. Економічний аналіз. - К.: КНЕУ, 2003. - 556 с.

Чабанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. - 672 с.

Усач Б. Ф. Аудит: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 231 с.

Усач Б. Ф., Шурпенкова Р. К. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. -К.: Знання, 2004. - 301 с.

Усач Б. Ф. Аудит за міжнародними стандартами: Монографія. - К.: Знання, 2005. - 247 с.

Усач Б. Ф., Хомуляк Т. І. Бухгалтерський облік і аудит лізингових операцій: Монографія. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 159 с.

Усач Б. Ф., Стадник Г. П. Облік і контроль банківських операцій з іноземною валютою: Монографія. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. - 142 с.

Шурпенкова Р. К. Економічний аналіз: Практикум. - Львів: ЛБІ НБУ, 2006. - 254 с.

Шквір В. Д., Загородній А. Д., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку. - Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2003. - 268 с.

www.1c.kiev.ua.