Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

Розділ 3 комплекснІ ситуативнІ завдання бухгалтерського облІку 3.1. методичнІ рекомендацІЇ

Комплексні ситуативні завдання, наведені в цьому розділі, полягають у самостійному виконанні і захисті кожним студентом практичних завдань із дисципліни «Навчальна практика». Завдання укладено згідно з вимогами навчальної та робочої навчальної програм дисципліни.

Навчальна практика з бухгалтерського обліку викладається для студентів третього і четвертого курсів напряму підготовки «Облік і аудит», їй передують дисципліни: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік» та «Інформаційні системи і технології обліку».

Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Бухгалтерський облік» студенти повинні:

володіти бухгалтеськими термінами;

уміти користуватись інструктивним матеріалом;

складати бухгалтерські проведення;

знати,  як правильно  заповнювати  первинні  документи та облікові реєстри;

формувати фінансову звітність;

аналізувати одержані результати;

виявляти рівень сформованості умінь.

Згідно з вимогами навчальної програми дисципліни «Інформаційні системи і технології обліку» студенти повинні знати:

інтерфейс програми 1С:Бухгалтерія;

основи ведення бухгалтерського обліку засобами програми 1С:Бухгалтерія;

особливості відображення господарських операцій для різних ділянок обліку в середовищі програми 1С:Бухгалтерія.

Комплексне ситуативне завдання є індивідуальним завданням навчально-дослідницького характеру. Воно виконується в порожній інформаційній базі.

Основою виконання комплексного ситуативне завдання є поєднання набутих теоретичних знань із практикою: заповнення первинних та зведених документів, облікових реєстрів, фінансової звітності.

Метою виконання ситуативного завдання є систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань із використанням спеціалізованого програмного забезпечення сучасних персональних комп'ютерів.

Перед виконанням комплексного ситуативного завдання треба:

уважно ознайомитися з умовою завдання чи постановкою завдання;

розв'язати завдання в бухгалтерському обліку, здійснивши при цьому необхідні розрахунки;

узгодити розв'язане завдання з викладачем;

укласти   алгоритм   розв'язування   завдання   і відобразити господарські операції у програмі 1С:Бухгалтерія;

сформувавши звітність і проаналізувавши її, зробити висновки за одержаними результатами.

Тісні міждисциплінарні зв'язки та співпраця викладачів різних кафедр дозволить здійснити теоретичну і практичну підготовку студентів до роботи в умовах застосування нових інформаційних технологій у діяльності майбутніх професійних бухгалтерів-обліковців, сформувати в них навички самостійної творчої роботи.