Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

Анотація

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

X. О. Засадна Р. К. Шурпенкова

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ У ПРОГРАМІ 1С:Бухгалтерія 7.7

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів

Київ

"Центр учбової літератури" 2010

УДК 657.1:004.4(075.8) ББК 65.052.2я72

З-36

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2564 від 15 квітня 2009 р.)

Рецензенти:

Черевко Г. В. - доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Львівського національного аграрного університету;

Вітер М. Б. - кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри математичних та комп'ютерних дисциплін Львівського відокремленого підрозділу Європейського університету.

Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.

З-36    Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7: Навч. по-сіб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 237 с.

ISBN 978-611-01-0048-9

Посібник містить теоретичні відомості, практичні завдання та завдання для самостійної роботи з програмою 1С:Бухгалтерія версії 7.7. Він призначений для бухгалтера-початківця, який уже має навички роботи з операційною системою Windows та пакетом програм MS Office, володіє початковими теоретичними знаннями з бухгалтерського обліку і набуває навичок бухгалтера-практика.

УДК 657.1:004.4(075.8) ББК 65.052.2я73

 

ISBN 978-611-01-0048-9

© Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К. 2010. © Університет банківської справи Національного банку України, 2010.