Бухгалтерський облік основних господарських операцій у програмі 1С:Бухгалтерія 7.7 - Навчальний посібник (Засадна Х. О., Шурпенкова Р. К.)

2.2. Інтерфейс програми 1с:бухгалтерІя 7.7 в операцІйнІй системІ windows

Завантажте програму 1С:Підприємство в монопольному режимі.

Ознайомтесь з текстом у вікні Поради дня. Якщо вікна Поради дня немає на екрані, виведіть його командою ДопомогаПоради дня.

Наступне вікно - Путівник по Конфігурації - це ще одне вікно довідки (якщо вікна Путівник по конфігурації немає на екрані, виведіть його командою ДопомогаПутівник). Опрацюйте такі розділи Путівника:

що таке Путівник по Конфігурації;

як користуватися Путівником;

структура Конфігурації;

початок ведення обліку.

Опрацюйте довідку про програму, використовуючи такі команди меню:

ДопомогаПро програму;

ДопомогаПро систему ІСПідприємство;

ДопомогаДопомога;

ДопомогаЗмістМетадані.

Ознайомтесь з вікном настроювання панелей інструментів; його викликають командою СервісПанелі інструментів або командою локального меню панелей інструментів (права кнопка миші на панелях інструментів).

Відкрийте калькулятор і календар (меню Сервіс), виконайте кілька операцій з підбору дат і виконання обчислень (наприклад, 11.04.2008; 5.09.2008; початок II кварталу; кінець III кварталу; початок 2008 року; кінець 2008 року; 4*0.2; 4*20\%; 1/2500; 3+0.56+33.48; 276.45-139.93 та ін.).

Ознайомтесь з елементами вікна програми та групами команд кожного меню програми.

Відкрийте список констант (меню Операції), ознайомтесь з його структурою. Отримайте довідку про призначення констант і можливі дії (<F1>). Змініть значення таких констант:

Найменування константи

Старе значення

Нове значення

Вид взаєморозрахунків

У розрізі

У розрізі договорів

за замовчуванням

рахунків/накладних 

 

Одиниця виміру

Шт.

Кг

за замовчуванням 

 

 

Податки, які нараховують з оборо-

Податки на собівартість

Інші прямі витрати

тів і відносять на собівартість 

 

 

Виділяти аванси

Так

Ні

Ознайомтеся з описом констант (кнопка Опис на панелі інструментів вікна Констант). Використовуючи меню Дії, виконайте пошук констант зі значенням «Да». Визначте номер релізу конфігурації програми.

Відкрийте план бухгалтерських рахунків (меню Операції), ознайомтесь із його структурою. Отримайте довідку про структуру плану рахунків та можливі дії (клавіша <Б1>, меню Дії). Ознайомтеся з описом Плану рахунків (кнопка Опис на панелі інструментів вікна Плану рахунків).

Зверніть увагу на команду ДіїІєрархічний список - вона «згортає» План рахунків на рівні активного рахунку (субрахунку). Якщо ця команда активна, ви побачите не весь План рахунків. На панелі інструментів вікна Плану рахунків ця кнопка має назву «Встановлення (відключення) режиму виведення списку за групами».

У Плані рахунків можна виконати швидкий пошук рахунку за його кодом. Для цього ставлять табличний курсор у колонку «Код» і починають набирати на клавіатурі код рахунку. Виконайте швидкий пошук рахунків № 301, 116, 804, 631.

Для пошуку в колонці «Найменування» треба поставити на неї табличний курсор і починати набір назви рахунку (субрахунку).

Виконайте швидкий пошук рахунків «Капітальні інвестиції», «Фінансові результати», «Каса», «Податковий кредит».

Кнопка <Друк> дозволяє вивести План рахунків на екран у формі звичайного текстового файла для його подальшого друку.

Кнопка <Субконто> дозволяє перейти до виділеного довідника. Розшукайте в колонці Субконто 1 довідник Податки і відрахування і відкрийте його з Плану рахунків.

Відкрийте довідник Банки (меню Довідники). Використайте швидкий пошук для переходу до банків з такими кодами МФО: 320003, 325019, 336019. Розшукайте банки м. Львова в довіднику банків (меню Дії, клавіша <F3>).

Визначте МФО банку, що працює в м. Львові на вул. Драго-манова, 18.

Виконайте сортування довідника Банки за найменуванням; за кодом МФО.

Відкрийте довідник Податки і відрахування, ознайомтеся з його структурою. Навчіться відкривати/закривати в лівій і правій частинах вікна довідника групи елементів (субконто, папки зі значком +), переглядати елементи субконто (папки голубого кольору).

Ознайомтесь з випливаючими меню кнопок панелі інструментів вікна довідника.

Виведіть опис довідників, що використовуються в програмі.

Ознайомтесь з вікном налаштування параметрів програми (СервісПараметри).

Створіть текстовий документ і введіть у нього таку інформацію:

Акціонерне товариство (AT) - це товариство, що має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій. AT несе відповідальність щодо своїх зобов'язань тільки майном товариства. Акціонери відповідають щодо зобов'язань товариства лише в межах власних акцій, на які одержують щорічний дохід -дивіденди.

До AT належать:

відкрите акціонерне товариство (BAT), акціїякого можуть розповсюджуватись через відкриту передплату та купівлю-продаж на біржах;

закрите акціонерне товариство (3AT), акції якого розподіляють між засновниками і не можуть розповсюджувати передплатою чи купувати та продавати на біржі, а переходять від однієї особи до іншої за згодою більшості акціонерів.

3асновниками AT можуть бути юридичні та фізичні особи.

Загальна номінальна вартість випущених акцій становить статутний фонд АТ, який не може бути менший від суми, що еквівалентна 1 250 мінімальним заробітним платам.

Прибуток АТ спрямовується насамперед на сплату податків, розширення виробництва, а після цього решта розподіляється між власниками акцій у формі дивідендів пропорційно до суми акцій кожного з них.

Для створення АТ засновники повинні зробити повідомлення про намір створити АТ, здійснити передплату акцій, провести установчі збори і державну реєстрацію АТ. Не пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій АТ зобов'язано видати акціонерам акції. ЗАТ має право випускати лише іменні акції. Відкрита передплата акцій організовується засновниками, які зобов'язані бути держателями акцій на суму не менше ніж 25\% статутного фонду і строком не менш як два роки. Строк відкритої передплати не може перевищувати 6 місяців. Особи, які бажають придбати акції, повинні внести на рахунок засновників не менше ніж 10\% вартості акцій, які вони передплатили (до дня скликання установчих зборів - не менше ніж 30\% номінальноївартості акцій з урахуванням попереднього внеску).

У разі, коли всі акції АТ розподіляються між засновниками, вони повинні внести до дня скликання установчих зборів не менш як 50\% номінальної вартості акцій. Не пізніше ніж за рік після реєстрації АТ акціонер зобов'язаний оплатити повну вартість акцій.

Внеском у статутний капітал можуть бути грошові кошти, товари, основні засоби, інше майно.

Підготуйте документ до друку, збережіть його.

Завершіть роботу з програмою.