Антимонопольно-конкурентне право України - Навчальний посібник (Журик Ю. В.)

Список використаних джерел

Дахно 1.1. Антимонопольне право. Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1998. — 352 с.

Сконцентрируйтесь на концентрации // Юридическая практика. — 2000. — 20 января (№ 3 (109). — С. 7.

Говорецъкий Б. Б. Добросовісна конкуренція — основа нашого добробуту // Подільські ВІСТІ. — 2003. — 24 січня (№ 10 (18264). — С. 1.

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності: Закон України від 18 лютого 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 21. — Ст. 296. (втратив чинність)

Про Антимонопольний комітет України: Закон України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 472.

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 36. — Ст. 164.

Про природні монополії: Закон України від 20 квітня 2000 року // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 30. — Ст. 238.

Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 7. — Ст. 260.

Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 48. — Ст. 650.

Мамутов В. К. Роль антимонопольно-конкурентного законодательства // Государство и право. — 1996. — № 8. — С. 49—51.

Мельниченко О. І. Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики. — К, 2002. — 432 с.

Господарський кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. — 2003. — № 11. — Ст. 462.

Річний звіт 2000 р. Антимонопольний комітет України. — К.,

2000.   — 235 с.

15.       Річний звіт 2001 р. Антимонопольний комітет України. — К.,

2001.   — 136 с.

Мельниченко А. И. Конкурентная политика. О некоторых вопросах практики применения конкурентного законодательства // Юридическая практика. — 2001. — 25 января (№ 4 (162). — С. 1, 9—11.

Декларація про державний суверенитет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

О мерах по демонополизации народного хозяйства. Постановление Совета Министров СССР от 16 августа 1990 года // Собрание Постановлений Правительства СССР. — 1990. — № 24.

Об ограничении монополистической деятельности в СССР: Закон СССР // Известия. — 1991. — 25 июля.

Програма економічних реформ і політики на Україні. Затверджена Кабінетом Міністрів України для подання Міжнародному валютному фонду // Голос України. — 1992. — 6 січня.

Мамутов В. К., Чувпило О. О. Господарче право зарубіжних країн: Підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. — К: Ділова Україна, 1996. — 352 с.

Ерёменко В. И. Антимонопольное законодательство зарубежных стран // Государство и право. — 1995. — № 9. — С. 100—111.

Lawrence M. Friedman. American Law. Introduction. — New York-London. — 1984. — 362 p.

Керимов Д. А. Методологические функции философии права // Государство и право. — 1995. — № 9. — С. 15—22.

Ігнатюк А. І. Формування конкурентного середовища та механізми протидії монополізму в економіці України: Дис. ...канд. екон. наук: 28. 11. 96. — К., 1996. — 189 с.

Корчак Н. М. Правові питання антимонопольного регулювання підприємницької діяльності в Україні: Дис. ...канд. юрид. наук: 26. 10. 96. — К, 1996. — 206 с.

Словарь терминов в области экономики производственных организаций, конкурентного права и политики, направленной на поощрение конкуренции / Составлен: Хеймани Р. С. и Шапиро Д. М. — Париж, 1996. — 63 с.

Журик Ю. В. Аналіз окремих визначень та термінів Закону України «Про захист економічної конкуренції» // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1 (5). — С. 94—99.

Методика визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 5 березня 2002 року № 49—р. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2002 року за № 317/6605 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 14. — Ст. 778.

Монополизм и антимонопольная политика / Барышева А. В., Сухотин К). В., Богачёв В. И. и др. — М.: «Наука», 1993. — 240 с.

Мельник С. Б. Монопольне (домінуюче) становище суб'єкта господарювання на ринку: Дис. ...канд. юрид. наук: — Одеса, 2001. — 192 с.

Саніахметова Н., Мельник С. Зловживання монопольним (домінуючим) становищем суб'єкта господарювання на ринку // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 1. — С 3—5.

Річний звіт 2002. Антимонопольний комітет України // http: www. amc. gov. ua

Шумило І. Антиконкурентні узгоджені дії // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 1. — С. 15—18.

Макконел К, Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. — М.: Республика, 1992. В 2—х томах, Т. 2. — 400 с.

Саниахметова Н. А. Правовые средства противодействия монополизму в предпринимательской деятельности // Предпринимательство, хозяйство и право. — 1996. — № 8. — С. 17—23.

Качалин В. В. Система антимонопольной защиты общества США. — М.: Наука. — 1997. — 271 с.

Журик Ю. В. Поняття і види недобросовісних дій у конкуренції // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 2. — С. 10—12.

Коваль В. Я. Недобросовісна конкуренція: поняття та ознаки // Вісник господарського судочинства. — 2002. — № 3. — С. 178—185.

Майкл Е. Портер. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. — К: Основи, 1998. — 390 с.

Галкин В. В. Методы недобросовестной конкуренции: экономическое содержание и правовое регулирование. — Воронеж.: Центр—Чернозём, 1996. — 107 с.

Парижская Конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. Пересмотрена в Стокгольме 14 июля 1967 г. с изменениями от 2 октября 1979 г. ВОИС, Женева, 1990 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Коментар професора Арведа Дерінгера Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції». — К: Антимонопольний комітет України, 1997. — 50 с.

Корчак Н. Загальні положення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності // Підприємництво, господарство і право. — 2001. — № 2. — С. 7—9.

Корчак Н. Матеріально—правове значення презумпції в інституті антимонопольного регулювання // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 1. — С. 6—9.

Малеина М. Н. Защита чести, достоинства и деловой репутации предпринимателем // Законодательство и экономика. — 1993. — № 42. — С. 18—22.

Анисимов А. Л. Честь, достоинство, деловая репутация: гражданс-ко—правовая защита. — М. , 1994. — 80 с.

Безух О. Неправомірне використання ділової репутації в конкуренції // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 24—27.

Семенова Л. Н. Антимонопольне і конкурентне право. — К.: европейский університет финансів, информаційних систем, менеджменту та бізнесу, 1998. — 136 с.

Кулишенко В. Неправомерное использование деловой репутации в конкуренции в виде незаконного использования товара другого производителя и копирования его внешнего вида // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 5. — С. 31—34.

Лобода О. АМКУ на защите знаков. Недобросовестное использование знака // Юридическая практика. — 2001. — 25 февраля (№ 8 (270). — С. 1, 7.

Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 39. — Ст. 181.

Коваль И. Неправомерное использование деловой репутации субъекта хозяйствования как форма недобросовестной конкуренции // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 10. — С. 24—26.

Про деякі особливості застосування ст. 8 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції»: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України № 25/01 від 4 листопада 1997 року // http: www. amc. gov. ua

Річний звіт 1998 p. Антимонопольний комітет України. — К., 1998. — 164 с.

Антиконкурентные действия // Юридическая практика. — 1998. — 1—15 мая (№ 9 (67). — С. 6.

Про підприємництво: Закон України від 7 лютого 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14. — Ст. 168.

Коваль В. Розголошення, схилення до розголошення, неправомірне збирання та використання комерційної таємниці як форми недобросовісної конкуренції // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 8. — С. 22—24.

Про підприємства в Україні: Закон України від 27 березня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24. — Ст. 272. (втратив чинність)

Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року // Офіційний текст / Міністерство юстиції України. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 464 с.

Про перелік відомостей, що не становлять державної таємниці. Постанова Кабінету Міністрів № 611 від 9 вересня 1993 року // Зібрання постанов Уряду України. — 1993. — № 12. — Ст. 296.

Залесская М. В. Недобросовестная конкуренция: некоторые проблемы неправомерного получения, использования и разглашения конфиденциальной коммерческой информации // Законодательство и экономика. — 1998. — № 5 (171). — С. 19—34.

Кримінальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 5 квітня 2001 року // Офіційний вісник України. — 2001. — № 2. — Ст. 920.

Журик Ю. В. Недобросовісна конкуренція за чинним законодавством України // Україна: поступ у майбутнє. Спецвипуск до 290—річчя прийняття Конституції Пилипа Орлика. Науково—практичній збірник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. — К: 2000. — С. 208—210.

Журик Ю. В. Окремі проблеми понятійного апарату Закону України «Про захист економічної конкуренції» // Методологія приватного права: 36. Наук. праць (за матеріалами наук. —теорет. конф., м. Київ, 30 травня 2003р.) / Редкол.: О Д. Крупчан (голова) та ін. — К: Юрінком Інтер, 2003. — С. 229—231.

Правила розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р.) із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12 лютого 2002 р. № 24-р // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. — К.: КНТ, 2003. — 284 с.

Методичні рекомендації щодо визначення меж товарних ринків та монопольного становища підприємців на них. Схвалено рішенням Антимонопольного комітету України від 9 серпня 1996 року № 78 // http: www. amc. gov. ua

Про принципи забезпечення відповідності антимонопольному законодавству створення та діяльності Асоціації підприємців: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 20 грудня 1995 року № 5/03 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Про розподіл функціональних повноважень між структурними підрозділами Антимонопольного комітету України: Наказ Антимонопольного комітету України № 12 від 24. 02. 1998 року // http: www. amc. gov. ua

Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпорати-зації та приватизації. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 21 червня 1994 року // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Антимонопольне законодавство України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Про застосування змін і доповнень до Положення про контроль за економічною концентрацією: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 26 січня 1996 року № 7/03 // http: www. amc. gov. ua

Про особливості розгляду заяв (справ) щодо вступу господарюючих суб'єктів у об'єднання: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 19 лютого 1996 року № 8/04 // http: www. amc. gov. ua

Про деякі питання звітності про припинення порушень антимонопольного законодавства: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 29 травня 1998 року № 30/01 // http: www. amc. gov. ua

Про застосування положень Закону України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницький діяльності»: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 19 червня 1998 року № 33/01 // http: www. amc. gov. ua

Положення про порядок розгляду заяв на одержання згоди органів Антимонопольного комітету України, на створення, реорганізацію (злиття, приєднання), придбання активів цілісних майнових комплексів, або часток (акцій, паїв), ліквідацію господарюючих суб'єктів. (Про контроль за економічною концентрацією). Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 9 грудня 1994 року № 15-р // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Положення про складання та ведення переліку суб'єктів господарювання, що займають монопольне становище на ринку. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 березня 1994 року № 2-р // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. — К.: КНТ, 2003. — 284 с.

Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 25 грудня 2001 року № 182-р // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. — К.: КНТ, 2003. — 284 с.

Про порядок взаємодії між Антимонопольним комітетом і Державною митною службою: Наказ Антимонопольного комітету України, Державної митної служби України від 5 січня 2000 року № 11/6 // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. — К: КНТ, 2003. — 284 с.

Про організацію взаємодії між Антимонопольним комітетом і Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України у сфері контролю за цінами: Наказ Антимонопольного комітету України і Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 8 квітня 2002 року № 2/103 // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. — К: КНТ, 2003. — 284 с.

Положення про комісію з питань оцінки позитивних і негативних наслідків узгоджених дій, концентрації суб'єктів господарювання. Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24 квітня 2003 року № 106, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 11 лютого 2003 року № 41-р // Монополізм та конкуренція в Україні. Нормативна база. — К: КНТ, 2003. — 284 с.

Гусак М. , Білоусова Н. Про негаразди в антимонопольному законодавстві та практиці його застосування // Бизнес. — 2000. — 21 серпня (№ 34 (397). — С. 90—97.

Штефан М. И. Цивільний процес: Підручник для юридичних спеціальностей вищих закладів освіти: — К: Ін Юре, 1997. — 608 с.

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.

Венедиктов А. В. Государственная социалистическая собственность. — М.: Изд—во АН СССР, 1948.

Абрамов Н. А. Хозяйственно-процесуальное правом Украйни: Учебное пособие (курс лекций). — 2-е изд. — X: Одиссей, 2003. — 336 с.

Про внесення змін до деяких законів України з питань захисту економічної конкуренції: Закон України від 20 листопода 2003 року // Офіційний вісник України. — 2003. — № 52. — От. 2735.

Лазарев Б. М. Компетенция органов управления. — М.: Юридическая литература, 1972. — 210 с.

Толковый словарь по управлению / С. Н Петрова (сост.) — М.: Алане, 1994. — 652 с.

Журик Ю. В. Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 3—4 (7—8). — С. 150—156.

Качалин В. В. Система антимонопольной защиты общества США. — М.: Наука, 1997. — 271 с.

Мельниченко О. I. Про практику застосування арбітражними судами конкурентного законодавства // Вісник господарського судочинства. — 2001. — № 2. — С. 38—52.

Про врегулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України: Указ Президента України від 27 червня 1999 року № 741/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 27. — От. 1305.

Про внесення змін до Закону України «Про Антимонопольний комітет України»: Закон України від 13 липня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. — № 33. — От. 1395.

Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України від 15 грудня 1999 року № 1573/99 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 50. — Ст. 2434.

ЖурикЮ. В. Деякі питання правового статусу Антимонопольного комітету України // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 4. — С. 17—20.

Бенедесюк И. Комментарий специалиста // Бизнес. Бухгалтерия. — 2000. — 18 сентября (№ 38 (401). — С. 19—21.

Когут О. В. Особливості правового статусу Антимонопольного комітету України // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 91—96

Галянтич М. Створення Патентного суду та адміністративна реформа в Україні // Збірник наукових праць УАДУ при Президенті України. — 1999. — Випуск 2. Ч. 2. — С. 333—337.

Конкурентна політика і законодавство. Матеріали Міжнародного семінару «Використання досвіду ЄС у процесі розвитку конкурентної політики і законодавства України» // Адвокатура. — 2003. — 10 грудня (№ 8). — С. 6.

Річний звіт 1997. Антимонопольний комітет України. — К., 1997 р. — 126 с.

Регламент засідань Антимонопольного комітету України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 20 лютого 1996 року № 20-р // http: www. amc. gov. ua

Положення про Постійно діючу адміністративну Колегію Антимонопольного комітету України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 2 березня 1995 року № 4—р // http: www. amc. gov. ua

Саниахметова H. А. Юридический справочник предпринимателя. — Харьков: Одиссей, 1999. — 464 с.

Річний звіт 1996. Антимонопольний комітет України. — К., 1996 p. — 105 с.

Річний звіт 1999. Антимонопольний комітет України. — К., 1999 р. — 225 с.

Про залучення коштів від підприємств, організацій та громадян для розвитку місцевих телефонних мереж. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1994 року № 576 // Урядовий кур'єр. — 1994. — 6 січня (№ 134—135).

Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1994 року № 576 Про залучення коштів від підприємств, організацій та громадян для розвитку місцевих телефонних мереж. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 року № 610 // Урядовий кур'єр. — 2003. — 4 червня (№ 103).

О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках: Закон Российской Федерации от 21 апреля 1995 года // Закон. — 1996. — № 3. — С. 101—113.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР. Додаток до № 51. — 1984. — Ст. 1122.

Положення про територіальне відділення Антимонопольного Комітету України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р. Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Антимонопольного комітету України від 8 лютого 2002 року № 23-р // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Била Л. Р. Административная ответственность за нарушение антимонопольного законодательства: Дис. .„канд. юрид. наук: 26. 10. 96. — К., 1996. — 175 с.

Когут О. В. До питання про місце територіальних відділень Антимонопольного комітету України в системі державних органів // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. Спецвипуск № 1. — С. 180—181.

Журик Ю. В. Правовий статус та компетенція Антимонопольного комітету України // Актуальні проблеми захисту прав і свобод людини в України. Матеріали науково-практичній конференції. м. Київ, 19—20 травня 2000р. — К.: 2000. — С. 337—342.

Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина: Навчальний посібник. — Чернівці: Рута, 2003. — 367 с.

Общая теория государства й права: Академический курс в 2—х томах. Том 2. Теория права / Отв. ред. проф. М. Н Марченко. — М.: Зерцало. — 1998. — 628 с.

Концепція Конкуренційного процесуального кодексу України. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 145-р від 18 березня 2002 року // Офіційний вісник України. — 2002. — № 12. — Ст. 607.

Про порядок введення в дію Закону України «Про Антимонопо-льний комітет України»: Постанова Верховної Ради України від 26 листопада 1993 року // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 50. — Ст. 473.

Тимчасові правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України. Затверджено розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. — 2001. — № 1. — 416 с.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 липня 19бЗ року // Відомості Верховної Ради Української PCP. — 19бЗ. — № 30. — Ст. 4б4.

Порядок накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 року № 997 // Урядовий кур'єр. — 1997. — 1б вересня.

Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну: Закон України від 22 грудня 1998 року // Голос України. — 1999. — 23 лютого.

Журик Ю. В. Порядок розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України // Предпринимательство, хозяйство и право. — 2000. — № 7. — С. 14—17.

Журик Ю. В. Аналіз окремих процесуальних дій, що вчиняються при порушенні та розгляді справ антимонопольними органами України // Конкуренція. Вісник Антимонопольного комітету України. — 2004. — № 3 (12). — С. 2б—З1.

Огляд структури і діяльності Антитрестовського відділу Міністерства Юстиції США // Семінар з антимонопольно! політики. — Відень, 199б. — б0 с.

Господарський процесуальний кодекс України від б листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № б. — Ст. S6.

Правила розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 лютого 2001 року № 27 // Офіційний вісник України. — 2001. — № 12. — Ст. S21.

Порядок проведення службових розслідувань у митних органах України, затверджений наказом Держмитслужби України від 28 липня 2002 року // Офіційний вісник України. — 2002. — № 34. — Ст. 1б2б.

Арбитражный процесс: Учебник / Под ред. В. В. Яркова. — М.: Юристь, 1999. — 480 с.

Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблеми юридичного доказування // Право України. — 2002. — № S. — С. 131—133.

Арбитражный процесс: Учебник для вузов / Под ред. проф. М. К. Треушникова. — 3—е изд., испр. и доп. — М.: Спартак, Юридическое бюро «Городец», 1997. — 2S3 с.

Журик Ю. В. Отримання доказів та здійснення доказування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1—2 (9—10). — С. 130—138.

Положення про службове доручення. Затверджено наказом Голови Антимонопольного комітету України від 23 вересня 1997 року № бЗ/01 // http: www. amc. gov. ua

Про обов'язковий примірник документів: Закон України від 9 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 18. — Ст. 77б.

Когут О. В. Докази у справах про недобросовісну конкуренцію // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2003. — № 1. — С. 88—94.

Когут О. В. Правовий статус експерта в адміністративному процесі // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 3. — С. 97—103.

Когут О. В. Експертиза у справах про недобросовісну конкуренцію // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 4. — С. 96—101.

Про забезпечення доказів у справах, що розглядаються органами Антимонопольного комітету України: Проект Закону України від 14 червня 2003 року № 25—4054/4.

Про судоустрій України: Закон України від 7 лютого 2002 року // Офіційний вісник України. — 2002. — № 10. — Ст. 441.

Про практику застосування органами Антимонопольного комітету України ст. 6 Закону України «Про обмеження монополізму та захист від недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності»: Інформаційний лист Антимонопольного комітету України від 29 лютого 1996 року № 10/10 // http: www. amc. gov. ua

Про питання організації роботи щодо розгляду у Міністерстві економіки та європейської інтеграції України скарг постачальників (виконавців) стосовно організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти: Наказ Міністерства економіки України від 6 лютого 2001 року № 29.

Тертышников В. Гражданский процес: Курс лекций. 2—е изд. доп. — Харьков, 1995. — 158 с.

Титов Н. Арбитражный процес. — Харьков: Консум, 2000.

Бачун О. Розгляд скарг на дії та бездіяльність органів Державної виконавчої служби щодо виконання рішень, ухвал господарського суду // Право України. — 2002. — № 8. — С. 58—62.

Штефан М. И. Виконання судових рішень: Навч. посіб. / М. И. Штефан, М. П. Омельченко, С. М. Штефан. — К: Юрінком Інтер, 2001. — 320 с.

Про виконавче провадження: Закон України від 21 квітня 1999 року // Офіційний вісник України. — 1999. — № 19. — Ст. 813.

Інструкція про проведення виконавчих дій. Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 15 грудня 1999 року № 74/5 // Офіційний вісник України. — 1999. — № 51. — Ст. 2563.