Інтернет в маркетингу - Навчальний посібник (Бойчук І. В., Музика О. М.)

РоздІл 3. веб-сервери в мережІ Інтернет

Третій розділ покликаний продемонструвати Вам особ- ливості  призначення та спе- цифічні  ознаки веб-серверів і можливості їх використан- ня при реалізації програми маркетингу підприємства че- рез Інтернет.

Основні  підрозділи:

3.1. Класифікація  веб-серверів і їх використання  при побудові сис- теми маркетингу в Інтернет.

3.2. Характеристика серверів управління трафіком.

3.3. Особливості застосування кінцевих серверів Інтернету.

3.4. Призначення  та специфічні  характеристики  пошукових  сис- тем.

Ключові терміни:

веб-сервер,  трафік,  сервери  керування   трафіком,  кінцеві  серве- ри, спайдери, індекси пошукових  систем, релевантність, катало- ги, сайт, ініціюючі сервери, портал, рекламні сервери, сервери, що інформують, платні сервери, безкоштовні сервери, інтерактивні магазини, інтернет-вітрина, торговельний автомат, автома- тичний магазин.