Готельний бізнес: теорія та практика - Підручник (Мальська М. П., Пандяк І. Г.)

8.2. головні типи планування споруд готелів

Поєднання чинників формування архітектурно-плануваль- них форм у конкретному випадку зумовило виникнення різ- них типів конструкцій готельних споруд. У типології готель- них споруд згідно архітектурно-планувальних форм доцільно приймати  до  уваги  два  критерії:  по-перше,  розташування і зв’язок  між  основними  функціональними   приміщеннями і, по-друге, планування згідно певної геометричної форми.

Готельні споруди у розташуванні і зв’язку між основними архітектурно-просторовими приміщеннями у плануванні по- діляються на такі типи [50, с. 227]:

— централізоване планування — найбільш поширений се- ред  міських  готельних  засобів  розміщення  тип  планування з характерним    розташуванням    основних    функціональних

приміщень в одній споруді, на одному або різних рівнях. Централізоване  планування  готелів  типове  насамперед  для міст із щільною забудовою і обмеженими можливостями просторового розширення для закладу розміщення. Зокрема, такий архітектурно-планувальний підхід типовий для готелю

«Дніпро» у Києві, «Дністер» у Львові, «Холідей-Інн» в Аус- бурзі   (Німеччина),   «Башта   ліонського   кредиту»   в   Ліоні

(Франція)  та  ін.  Основні  і  допоміжні  функціональні  ланки у готелях з таким плануванням  найчастіше розташовуються на  перших  (підвальних)  або  верхніх  поверхах.  Наприклад, у 36-и поверховому готелі-башті «Холідей-Інн» номери роз- ташовані з 1-го по 11-й поверх, а приміщення загального ко- ристування містяться на останніх і підвальному цокольному поверсі;

— блочне планування. Готелі цього типу планування ха- рактеризуються розташуванням основних функціональних приміщень у різних просторово відокремлених спорудах — блоках, між якими здійснюються стійкі взаємозв’язки. Блоч- ний тип планування насамперед характерний для готельних комплексів — готельних підприємств значної місткості і обся-

гу послуг, що надаються просторово відокремленими спеціалі- зованими структурними ланками. Розрізняють розосереджений, зблокований і павільйонний підтипи блочної моделі плануван- ня.  Наприклад,  у  готельному  комплексі  «Ялта»,  з типовим блочним плануванням, основні функціональні корпуси — жи- тловий і ресторан розташовані окремо. В одному з найбільших у світі готельному комплексі «Ізмайлово» у Москві, окремими блоками розташовані чотири житлових корпуси (три зблоко- вані з двох у розрахунку на 2000 осіб кожен і один з трьох зблокованих корпусів — на 4000 осіб), кіноконцертний зал, фабрика-кухня, окремі наземні і підземні автостоянки;

— подіумне планування характеризується злиттям в одне

ціле горизонтального корпусу, сформованого з приміщень за- гального користування, і вертикального, що виконує функції житлової частини будівлі. Подіумний підхід новий у плану- ванні готельних споруд, він використовується  в архітектурі з середини ХХ ст. і найбільш характерний для готелів серед- ньої та високої категорії значної місткості, що займають знач- ну територію і мають декілька під’їздів. Зокрема, цей тип планування  типовий  для  готелів  «Русь»  у Києві,  «Європа» у Будапешті (Угорщина), «Віру» у Талліні (Естонія) тощо.

Згідно використання у будівництві готелю основних геомет- ричних форм, виділяються такі типи планування [50, с. 259]:

— спрощене планування. Ця модель планування предста-

влена у формі прямокутника і є найбільш поширеною серед готельних споруд. Зокрема такий тип характерний для готелю

«Ялта» в Криму, «Віру» у Талліні (Естонія), «Інтурист» у Ро- стові на Дону (Росія) тощо.

— компактне  планування,  характеризується  використан- ням різних  геометричних  форм:  квадрата  — готель  «Київ» в столиці України, трикутника — готель «Травеллеж-Тюлла- марі» у Мельбурні (Австралія), багатокутника — готель «Па- сіфік» у Шігасакі (Японія), круга — готель «Салют» у Києві, еліпса — готель «Казахстан» в Алмати (Казахстан), кільця — готель «Башта ліонського кредиту» в Ліоні (Франція).

— ускладнене  планування,  пов’язане  з різним блокуван- ням номерів і житлових поверхів із зміщенням від прямолі- нійного, трапецієподібного, криволінійного типів: Т-подібне блокування — готель «Роял-Гарден» у Лондоні (Великобри-

танія), П-подібне — готель «Гранд-Готель» у Варшаві (Поль- ща), Н-подібне — готель «Роял» в Осаці (Японія), Х-подіб- не —  готель  «Прибалтійський»  у Санкт-Петербурзі  (Росія), хрестоподібне — готель «Познань» у Познані (Польща), три- лисник — готель «Нью-Отані» у Токіо (Японія), Z-подібне — готель «Руський пам’ятник» у Софії (Болгарія), східчаста із зміщенням  житлових  поверхів  або  номерів  —  готель  «Са- лют» у Москві (Росія), «Братислава» у Києві тощо.

— атріумне  планування  пов’язується  з  внутрішньою  за- скленою галереєю спрощеного або ускладненого типу: пря- мокутне з внутрішнім двориком — готель «Шератон» у Сіет- лі (США), квадратне — готель «Рідженсі-Хайатт» в Атланті

і Чикаго (США), трикутне — готель «Ель-Мансур» в Касаб- ланці (Марокко) та ін.