Готельний бізнес: теорія та практика - Підручник (Мальська М. П., Пандяк І. Г.)

6.9. організація та функції кадрової служби у готелях

Функції цієї служби пов’язані з:

— підбором, прийманням на роботу, оцінюванням якості

персоналу, навчанням персоналу готелю;

— улагодженням  конфліктів,  формування  корпоративної

свідомості;

— розробкою посадових інструкцій і функціональних тех- нологій для персоналу;

— оцінкою і допомогою у поліпшенні умов праці праців- ників;

— допомогою  керівникам  підрозділів  готелю  у  роботі з персоналом;

— підвищенням кваліфікації співробітників;

— заохоченням і мотивацією персоналу та ін.

Функції  служби  також  пов’язані  із  веденням  особистих

справ усіх працівників готелю, укладанням угод для прове-

дення навчання, підвищення кваліфікації персоналу. У струк-

турі кадрова служба найчастіше складається з відділу кадрів,

відділу охорони праці, учбово-тренінгового центра.

Відділ кадрів здійснює набір обслуговуючого персоналу, узгоджує професійні проблеми праці, трудової дисципліни та винагороди працівників. Відділ охорони праці забезпечує ін- структаж з техніки безпеки, контроль за виплатою грошової допомоги з непрацездатності, пов’язаної з виробничими тра- вмами, контроль за кошторисом витрат. Учбово-тренінговий центр забезпечує підвищення кваліфікації, перепідготовку та стажування фахівців і обслуговуючого персоналу, навчання працівників управління якістю послуг.

Структура кадрової служби у готелях залежить від розмі- рів підприємства. Очолює службу менеджер у підпорядку- ванні якого перебуває декілька менеджерів, які відповідають

за окремі напрямки роботи. Головний менеджер підпорядко- вується директору закладу розміщення.

Питання для контролю

1.  Назвіть і охарактеризуйте структурні ланки управління у го- телях.

2.  Дайте визначення поняттю «технологічний цикл обслугову-

вання» і охарактеризуйте головні його етапи обслуговування

гостей у готелях.

3.  Які організаційні форми бронювання номерів (місць) типові

у готельних підприємствах?

4.  Які типи бронювання характерні для готельних підприємств?

5.  Охарактеризуйте  організаційну  структуру  служби  прийому

і розміщення,  професійні,  кваліфікаційні  вимоги щодо пер-

соналу служби.

6.  Дайте характеристику технології обслуговування гостей у го-

телях службою прийому та розміщення.

7.  Охарактеризуйте принципи використання електронних карт-

кових замків у готелях.

8.  Проаналізуйте  організацію  та  технологію  обслуговування

у готелях службою номерного фонду.

9.  Охарактеризуйте  організаційно-функціональну  структуру та

технологію служби обслуговування приміщень вестибюльної

групи.

10. Дайте характеристику організації та функцій фінансово-ко-

мерційної служби у готелях.

11. Охарактеризуйте організаційну та функціональну структуру

інженерно-експлуатаційної служби у готелях.

12. Яку структуру та функції виконує у готелях кадрова служба?

13. Охарактеризуйте принципи використання електронних карт-

кових замків у готелях.

14. Які переваги та недоліки у порівнянні з механічними замка-

ми використання  електронних  карткових замків для гостей

і персоналу у готелях?

15. Яке обладнання  використовується  у функціонуванні  елект-

ронних замкових систем у готелях?