Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

ЛІтература

1.  Конституція  України  // Відомості  Верховної  Ради  України.  —

1996. — № 30. — Ст. 141.

2.  Закон  України  «Про  систему  оподаткування»  від  25.06.1991  р.  в ред. Закону України від 18.02.1997 р., № 77 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 16. — Ст. 119.

3. Закон  України  «Про податок  з власників  транспортних  засобів  та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.1991 р., № 1963-XII в ред. Закону України від 18.02.1997 р., № 75 // Відомості Верховної Ради Украї- ни. — 1997. — № 15. — Ст. 117.

4. Закон України «Про плату за землю» від 03.07.1992 р. в ред. Закону

України від 19.09.1996  р., № 378 // Відомості  Верховної  Ради України.  —

1996. — № 45. — Ст. 238.

5.  Закон  України  «Про  державний   внутрішній   борг  України»  від

16.09.1992  р. // Відомості  Верховної  Ради  України  —  1992.  —  № 41.  —

Ст. 598.

6. Закон України «Про державну контрольно-ревізійну  службу в Укра-

їні» від 26.01.1993  р., № 2939-XII // Відомості Верховної  Ради України. —

1994. — №13. — Ст. 110.

7.  Закон  України  «Про  аудиторську   діяльність»   від  22.04.1993   р.

№ 3125-XII  //  Відомості  Верховної  Ради  України.  —  1993.  —  №  23.  —

Ст. 243.

8. Закон України «Про Державну податкову службу в Україні» від

24.12.1993   р.  №  3813-XII  //  Відомості  Верховної  Ради  України.  —

1994. — № 15. — Ст. 84; із змін. та доповн. від 05.02.1998 р. № 83 // Го-

лос України. — 1998. - № 29. — С. 6–8.

9.  Закон  України  «Про  оподаткування   прибутку  підприємств»   від

28.12.1994 р. № 334/94-ВР в ред. Закону України від 22.05.1997 р., № 283 //

Відомості Верховної Ради України. — 1997. –№ 27. — Ст. 181.

10. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996 р., № 315-96

// Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 43. — Ст. 212.

11. Закон України  «Про податок на додану вартість»  від 03.04.97  р.,

№ 168 // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 21. — Ст. 156.

12.  Закон   України   «Про   місцеве   самоврядування   в  Україні»   від

21.05.1997  р. // Відомості  Верховної  Ради  України.  — 1997.  — № 24. —

Ст. 170.

13. Закон України  «Про фіксований  сільськогосподарський  податок»

від  17.12.1998  р.,  №  320-XIV  //  Відомості  Верховної  Ради  України.  —

1999. — № 5-6. — Ст.39.

14. Закон України  «Про Національний  банк України»  від 20.05.1999

р., № 679 // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 29. — Ст. 238.

15. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999  р., № 996-XIV // Відомості  Верховної  Ради Украї- ни. — 1999. — № 40. — Ст. 365.

16. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва»

від  19.10.2000  р.,  №  2063-III  //  Відомості  Верховної  Ради  України.  —

2000. — № 47. — Ст. 737.

17.   Закон   України   «Про   банки   і   банківську   діяльність»   від

07.12.2000   р.,  № 2121-III   //  Відомості   Верховної   Ради   України.   —

2001. — № 5–6. — Ст. 30.

18. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників по- датків перед бюджетами та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 р., № 2181 // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 10. — Ст. 44.

19. Закон України «Про платіжні системи та переказ грошей в Украї-

ні» від 05.04.2001  р., № 2346-III  // Відомості  Верховної  Ради України.  —

2001. — № 29 — Ст. 137.

20.  Закон  України  «Про  обіг  векселів  в  Україні»  від  05.04.2001  р.,

№ 2374-III // Урядовий кур’єр. — 2001. — № 9.

21. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулюван- ня ринків фінансових  послуг»  від 12.07.2001  р. // Відомості  Верховної Ради України. — 2002. — № 1. — Ст. 1.

22. Закон України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» від

20.09.2001  р.,  №  2740  //  Відомості  Верховної  Ради  України  —  2002.  —

№ 5. — Ст. 30.

23. Закон України «Про електронні документи та електронний до-

кументообіг» від 22.05.2003 р., № 851-IV // Офіційний вісник України. —

2003. — № 25. — С. 106–111.

24.   Закон   України   «Про   податок   з   доходів   фізичних   осіб»   від

22.05.2003  р.,  №  889  //  Відомості  Верховної  ради  України.  —  2003.  —

№ 37. — Ст. 308.

25. Указ Президента  України «Про Державне казначейство  Украї-

ни» від 27.04.1995 р. // Урядовий кур’єр. — 1995. — № 68–69.

26. Указ Президента Украины «О применении  штрафных санкций за   нарушение   норм   по   регулированию   обращения   наличности»   от

11.05.1999 г. № 491/99 с измен. и доп. от 07.09.2001 г., № 802/2001 // Бух-

галтерия. — 2006. — № 8. — С. 14.

27. Указ Президента України «Про Положення про Міністерство фінансів  України»  від  26.08.1999  р.  //  Офіційний  вісник  України.  —

1999. — № 35. — Ст. 1785.

28. Указ Президента України «Про спрощену систему оподаткуван-

ня» від 03.07.1998 р., № 727/98 зі змін. та допов. від 28.06.1999 р., № 746

//  Збірник  систематизованого  законодавства.  —  липень  2005.  —  вип.

№ 7. — 111–117.

29. Указ Президента України «Про Положення про Головне конт- рольно-ревізійне управління України» від 28.11.2000 р., № 1265 // Офі- ційний вісник України. — 2000. — № 48. — Ст. 2080.

30. Указ Президента України «Про Положення про Державний ко- мітет фінансового моніторингу України» від 24.12.2004 р., № 1527 // Офіційний вісник України. — 2005. — № 2. — Ст. 102.

31. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження  поряд-

ку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання ко- шторисів бюджетних установ» від 28.02.2002, № 228 // Офіційний вісник України. — 2002. — № 5. — Ст. 192.

32. Постановление  Кабинета Министров Украины «Порядок проведе- ния органами государственной  контрольно-ревизионной службы государст- венного  финансового  аудита  деятельности  субъектов  хозяйствования»  от

25.03.2006 г., № 361 // Бухгалтерия. — 2006. — № 14. — С. 16–18.

33.  Декрет  Кабінету   Міністрів   України   «Про  акцизний   збір»  від

26.12.1992  р.,  №  18-92  // Відомості  Верховної  Ради  України  —  1993.  —

№ 10. — Ст. 82.

34.  Декрет  Кабінету  Міністрів  України  «Про  державне  мито»  від

21.01.1993  р.,  №  7-93  //  Відомості  Верховної  Ради  України  —  1993.  —

№ 13. — Ст. 113.

35. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регу- лювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р., № 15-93 // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 17. — Ст. 184.

36. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»

від 20.05.1993 р., № 56-93 // Відомості Верховної Ради України — 1993. —

№ 30. — Ст. 336.

37. Постановление  Правления  НБУ «Инструкция  о перемещении  ва- люты Украины, иностранной валюты, банковских металлов, других банков- ских документов и платежных карточек через таможенную границу Украи- ны»  от  12.07.2000  г.  №  283  //  Сборник  систематизированного законодательства. — 2005. — вып. 11. — С. 234–242.

38. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Класифікатора  іно- земних валют» в ред. Постанови НБУ від 02.10.2002 р., № 378 // Бухгалте- рія. — 2002. — № 44. — С. 27.

39. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції про порядок відк- риття, використання  і закриття рахунків у національній та іноземних валю- тах» від 12.11.2003 р., № 492 // Бухгалтерія. — 2004. — № 1. — С. 18–26.

40. Постановление  Правления НБУ «Инструкция о порядке открытия,

использования  и закрытия счетов в национальной  и иностранной  валютах» от 12.11.2003 г., № 492 с измен. и доп. от 21.12.2005 г., № 485 // Бухгалте- рия. — 2006. — № 6. — С. 8–27.

41. Постановление  Правления Пенсионного фонда Украины «Инстру-

кция  о порядке  исчисления  и уплаты  страхователями  и застрахованными

лицами  взносов на общеобязательное  пенсионное  страхование  в Пенсион-

ный фонд Украины» от 19.12.2003 г. № 21-1 с измен. и доп. от 15.05.2006 г.,

№ 6-1 // Бухгалтерия. — 2006. — № 24. — С. 15–20.

42. Постанова Правління НБУ «Про затвердження Інструкції про без-

готівкові  розрахунки  в  Україні  в  національній  валюті»  від  21.01.2004  р.

№ 22 зі змін. та допов. від 15.04.2005 р., № 132 // Бухгалтерия.  — 2005. —

№ 22. — С. 15–25.

43. Постанова НБУ «Про внесення змін до інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» від 15.04.2005 р., № 132 // Бух- галтерія. — 2005. — № 22. — С. 15–25.

44. Приказ ГНА Украины «Положение о регистрации плательщиков налога на добавленную стоимость» от 01.03.2000 г., № 79 с измен. и доп. от

16.01.2006 г., № 17 // Бухгалтерия. — 2006. — № 7. — С. 7–23.

45. Приказ ГНА Украины «Порядок применения налогового залога органами  государственной  налоговой  службы  Украины»  от  25.09.2001  г.,

№ 338 // Бухгалтерия. — 2005. — № 20. — С. 42–45.

46. Приказ ГНА Украины «Порядок применения административного ареста активов налогоплательщиков»  от 25.09.2001 г., № 386 с измен. и доп. от 30.09.2005 г., № 424 // Бугалтерия. — 2005. — № 46. — С. 9–17.

47. Приказ ГНА Украины «Положение  о порядке рассмотрения  обра-

щений граждан в органы Государственной  налоговой службы Украины» от

27.02.2004  г., № 112 // Налоги и бухгалтерский  учет. — 2004. — № 76. —

С. 50–56.

48. Приказ Государственной таможенной службы Украины «Об утве- рждении Классификатора  видов налогов, сборов (обязательных платежей) и других  бюджетных  поступлений»  от  07.12.  2005  г.,  №  1201  //  Бухгалте- рия. — 2006. — № 5. — С. 25–27.

49. Письмо ГУ Пенсионного фонда Украины «Уплата пенсионных взносов»  от 20.03.2006  г., № 4651/03 // Бухгалтерия.  — 2006. — № 14. — С. 32–34.

50.  Научно-практический   комментарий  Бюджетного  кодекса  Украи-

ны / Под общ. ред. Н. П. Кучерявенко. — Х.: Одиссей, 2005. — 416 с.

51. Науково-практичний  коментар Господарського  кодексу України /

За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. — 688 с.

52. Гражданский кодекс Украины: вступ. статья Довгерта А. С. — Х.:

ООО «Одиссей», 2006. — 400 с.

53. Кодекс  Украины  об административных  правонарушениях.  — Х.:

ООО «Одиссей», 2005. — 280 с.

54. Кодекс відповідальності: всі санкції в господарській діяльності / Уклад. Ф. Федорченко, О. Піроженко. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2005. — 692 с.

55. Таможенный  кодекс Украины:  Комментарий.  — Х.: ООО «Одис-

сей», 2004. — 656 с.

56. Уголовный  кодекс  Украины  (по состянию  на 01.01.2005).  — Х.:

ООО «Одиссей», 2005. — 256 с.

57. Алісов Є. О. Гроші і грошовий обіг: теоретичні засади та стан пра-

вового регулювання в Україні: Монографія. — Х.: Ксилон, 2004. — 326 с.

58. Васюренко О. В. Банківські операції: Навч. посіб. — 4-те вид., пе-

рероб. і доп. — К.: Знання, 2004. — 324 с.

59. Воронова Л. К., Кучерявенко Н. П. Финансовое право: Учебное пособие  для  студентов  юридических  вузов  и  факультетов.  —  Х.:  Легас,

2003. — 360 с.

60. Воронова  Л. К., Кучерявенко  Н. П. Финансовое  право: Учеб. по-

соб. — Х.: Одиссей, 2004. — 168 с.

61. Гега П. Т., Доля Л. М. Основи податкового права: Навч. посіб. —

2-е вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2001. — 215 с.

62. Дмитрик О. А. Содержание и классификация  финансовых правоо-

тношений: Монография / Под ред. Н. П. Кучерявенко. — Х.: Легас, 2004. —

160 с.

63.  Журавель  В.  А.  Розслідування  легалізації  (відмивання)  доходів,

одержаних  злочинним  шляхом: Науково-практичний  посібник. — Х.: ТОВ

«Одіссей», 2005. — 312 с.

64. Основы налогового права: Учебное пособие / Под ред. Н. П. Куче-

рявенко. — Х.: Легас, 2003. — 384 с.

65.  Організація   і  методика   податкових   перевірок:   Навч.   посіб.   / О. П. Чернявський, В. П. Хомутенко, В. В. Немченко. — К.: Центр навчаль- ної літератури, 2004. — 288 с.

66. Орлюк О. П. Банківське право: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер,

2005. — 376 с.

67. Кучерявенко  М. П. Курс податкового  права:  У 6 т. Т. I: Генезис податкового регулювання: У 2 ч. Ч. 1. — Х.: Легас, 2002. — 665 с.

68. Кучерявенко  М. П. Курс податкового  права:  У 6 т. Т. I: Генезис податкового регулювання: У 2 ч. Ч. 2. — Х.: Легас, 2002. — 791 с.

69. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права: В 6 т. Т. II: Введение в теорию налогового права. — Х.: Легас, 2004. — 600 с.

70. Кучерявенко  Н. П. Курс налогового  права. В 6 т. Т. III: Учение о налогах. — Х.: Легас; Право, 2005. — 600 с.

71. Орлюк О. П. Фінансове право: Навч. посібник. — К.: Юрінком Ін-

тер, 2003. — 528 с.

72. Павлюк В. В., Сердюк В. М., Акаєв Ш. М. Контроль і ревізія. На-

вч. посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 196 с.

73. Степашин С. В., Столяров Н. С., Шохин С. О., Жуков В. А. Госу-

дарственный  финансовый  контроль:  Учебник  для  вузов.  —  СПб.:  Питер,

2004. — 557 с.

74. Финансовое  право: Учебник  / Под ред. О. Н. Горбуновой.  — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2000. — 495 с.