Фінансове право України - Навчальний посібник (Костенко Ю. О.)

АнотацІя

Ю. О. Костенко

ФІНАНСОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 67.9(4Укр)402я73

УДК 347.73(477)(075.8) К 72

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1.4/18-Г-2839 від 24.12.2008)

Рецензенти:

Кучерявенко М. П. — доктор юридичних  наук, професор,  завідувач  ка- федри фінансового права Національної юридичної академії України  імені Ярослава  Мудрого;

Савченко  Л. А.  —  доктор   юридичних   наук,  професор,   проректор   з наукової роботи Київського  міжнародного університету;

Білопольський М. Г. — доктор економічних наук, професор, завідувач ка- федри обліку та аудиту Приазовського державного технічного університету.

 

К 72

Костенко Ю. О.

Фінансове право України: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,

2009. — 240 с.

ISBN 978-966-364-907-8.

 

У навчальному посібнику  згідно з чинним  законодавством на підставі  системного аналізу стисло і доступно викладений основний зміст фінансово-правових інститутів. Окремо виділені методичні рекомендації  щодо самостійної  роботи студентів, до кожної з тем курсу запропоновані відповідні практичні та тестові завдання.

Посібник  розрахований на студентів, аспірантів  та викладачів  юриди-чних спеціальностей вищих закладів освіти.

ББК 67.9(4Укр)402я73

УДК 347.73(477)(075.8)

ISBN 978-966-364-907-8

© Костенко Ю. О., 2009

© Центр учбової літератури, 2009