Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Рекомендована лІтература

1. Артус  М. М. Гроші та кредит:  Навч.  посібник.  для  студ. вищ. навч. закл. / Європейський ун-т. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: вид-во Європей- ського ун-ту, 2005. — 166 с.

2. Войчук Г. І., Філон І. В. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник для студ. спец. «Фінанси» та «Облік і аудит» / Харків. нац. аграрний ун-т ім. В. В. До- кучаєва. — Харків, 2008. — 136 с.

3. Глущенко С. В. Гроші та кредит: Конспект  лекцій / Нац. ун-т «Києво- Могилянська академія».  — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська акаде- мія», 2007. — 86 c.

4. Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях: Навч. посібник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Терноп. академія народного господарства; Львів. банківський коледж / Б. Л. Луців (ред.). — Т.: Карт-бланш, 2000. — 232 с.

5. Денисенко М. П. Гроші та кредит у банківській  справі: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.. — К.: Алерта, 2004. — 478 с.

6. Добросердова Т. О., Кардашова Т. М. Гроші, грошовий  обіг та кредит: Навч. посібник  для студ. вищ. навч. закладів  / Азов. регіон. ін-т управління при Запорізькому держ. ун-ті. — Бердянськ : ТОВ «Будинок техніки плюс»,

2002. — 110 с.

7. Базилевич  В. Д., Баластрик  Л. О. Макроекономіка: Навч.  посібник.  —

2-ге вид., доп. — К.: Атіка, 2006. — 368 с.

8. Будаговська С., Кілієвич О., Луніна І., Пахомова Т., Романюк О. Мікро- економіка і макроекономіка: Підручник для студ. екон. спец. закладів освіти: У 2 ч. / Світлана  Будаговська (заг.ред.).  — 2-ге вид. — К. : Вид-во  Соломії Павличко «Основи»,  2001. — 517 с.

9. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998. — 682 с.

10. Гавриш В. П. Макроекономіка. Основні моделі та залежності: Навч. по- сібник для студ. екон. спец. — Хмельницький: ХДУ, 2003. — 238 с.

11. Гаркавко В. К., Гарін Б. Б. Макроекономіка: Курс лекцій. — К.: Регістр,

1999. — 86 с.

12. Генеза ринкової  економіки  (політекономія, мікроекономіка, макро- економіка, економічний аналіз, економіка підприємства,  менеджмент, марке- тинг, фінанси,  банки, інвестиції,  біржова  діяльність,  планування): Терміни. Поняття. Персоналії:  Навч. екон. словник-довідник для студ. вищих закл. освіти  усіх рівнів  акредитації  / Г. І. Башнянин (наук.  ред.) В. С. Іфтемічук (уклад.),  В. С. Іфтемічук  (наук. ред.). — Львів: Магнолія  плюс, 2004. — 682 с.

13. Данильченко  Є. П. Макроекономіка: Навч.  посібник  для  студ.  екон. спец. / ІСДО; Харківська  академія міського господарства. — К., 1995. — 95 с.

Рекомендована література

14. Геєць В.М. Політика економічного  зростання  на основі  розширення внутрішнього  споживання та  її наслідки  // Фінанси України.  —  2007.  —

№ 9. — С. 20.

15. Геєць В.М., Скрипниченко  М.І. Середньостроковий прогноз  розвитку економіки  України  на період до 2010 року // Економічна теорія. — 2008. —

№ 1. — С. 104–115.