Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення відкритої економіки. Який критерій лежить в основі її поділу на велику та малу відкриту економіку?

2. Назвіть  передумови  побудови Манделла–Флемінга для малої відкри- тої економіки. Зобразіть модель графічно.

3. Які валютні системи ви знаєте? У чому полягає різниця між ними?

4. Що таке міжнародний поділ праці?

5. Які форми міжнародних  відносин ви знаєте?

6. Поясніть  сутність теорій міжнародної  торгівлі?

7. Які ви знаєте режими валютних курсів? Охарактеризуйте їх.

8. Які переваги та недоліки мають плаваючий та фіксований валютні курси?

9. Дайте визначення світового господарства.  Охарактеризуйте його осо- бливості на сучасному етапі.

10. Проаналізуйте міжнародну  політику  України  на сучасному етапі. Ви- значте її основні недоліки та можливості  їх подолання.

11. Охарактеризуйте взаємовідносини України  та ЄС, України  та СОТ, України  та МОП.

12. Розкрийте особливості  розрахунку  обсягів  національного виробни- цтва, внутрішнього  виробництва і доходу у відкритій  економіці.

13. Перерахуйте ознаки відкритості  економіки.

14. Дайте визначення платіжного  балансу. Охарактеризуйте його особли- вості.

15. Поясніть  різницю між політикою  протекціонізму та лібералізму.