Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

1. поняття про кредитну систему. структура сучасної кредитної системи

Сутність,  функції,  форми,  види  кредиту

Поняття про

кредитну систему

реалізуються через кредитну систему. Кредитна система — це сукупність кре- дитних  відносин, їх  форм, видів, методів

реалізації та кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позичкових капіталів, здійснюють акумуляцію і використання  позич- кового капіталу.  Завдяки  цим кредитно-фінансовим  інститутам  у кредитній системі відбувається реалізація кредитних відносин.

Сучасна кредитна система являє собою всю сукупність кредитно- розрахункових та платіжних  відносин, що пов’язані з рухом по- зичкового капіталу у вигляді різних форм, видів кредиту, методів кредитування. Другою складовою кредитної  системи є сукупність функціонуючих кредитно-фінансових інститутів, які здатні акуму- лювати  вільні  грошові кошти, а потім надавати  їх у позичку.  Тобто ці кредитно-фінансові інститути обслуговують реалізацію кредитних відносин.

Кредитна  система  функціонує як кредитний механізм, що озна-

чає:

 

– систему відносин з акумуляції та мобілізації грошового капіта- лу між кредитними інститутами та різними  суб’єктами еконо- міки;

– відносини,  що пов’язані з перерозподілом грошового  капіталу в межах існуючого ринку капіталів між різними кредитними інститутами;

– відносини, що виникають  між кредитними інститутами та кон- кретними  позичальниками з приводу умов надання  позички, її використання, повернення.

Отже, кредитний механізм відображає  всі аспекти позикової,  ін- вестиційної,  посередницької, перерозподільчої діяльності  в межах кредитної  системи через функціонування фінансово-кредитних ін- ститутів.

 

Поняття про кредитну систему

Необхідність акумуляції і розподілу  тим- часово вільних коштів передбачає існу- вання і функціонування численних  інсти- тутів кредитної системи.

Ефективне функціонування кредитної системи потребує ієрархіч- ної побудови її інститутів на двох рівнях. Функціонування кредитної системи  на першому  рівні пов’язане з центральним (національним) банком країни. В Україні це Національний банк України  — НБУ.  На другому рівні функціонування кредитної  системи пов’язане з комер- ційними  банками та спеціалізованими небанківськими кредитно- фінансовими інститутами.

Дворівнева  ієрархічна  структура  кредитної  системи дозволяє за- безпечити  чітку  організацію  взаємодії  різних  ланок  кредитної  сис- теми, регулювання їх діяльності  для підвищення ефективності всієї системи і створення кращих умов розвитку  ринкової економіки  в ці- лому.

Отже,  структура  кредитної  системи  включає  банківську  систе- му та небанківські фінансово-кредитні установи.  Головною  ланкою кредитної  системи  виступають  банки. Банком  є кредитна  установа, що має базові ознаки банку. Вона приймає  депозити, надає кредити, здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів, має обов’язкові  резерви  в центральному банку. Наявність обов’язкових резервів у центральному банку — характерна  риса комерційного  бан- ку і відмінність  його  від небанківських кредитних  установ.  Банки

 

функціонують одночасно в ролі покупців  і продавців наявних  в еко- номіці тимчасово вільних грошових коштів.

Сукупність різних видів банків у їхньому взаємозв’язку створює банківську  систему  — складову  частину  кредитної  системи. Банків- ська система як складова кредитної системи — це законодавчо визна- чена, чітко структурована і субординована сукупність  фінансових посередників,  які функціонально взаємопов’язані в самостійну  еко- номічну структуру та здійснюють кредитні операції на професійній основі.

Банківська система є системою, керованою  з боку центрального банку. Центральний банк установлює  нормативи  діяльності  комер- ційних  банків, які необхідні  для забезпечення стійкості  банківської системи та підтримання довіри економічних  суб’єктів до системи ко- мерційних  банків.

Кредитні операції здійснюються  також небанківськими фінансо- во-кредитними організаціями, такими  як  лізингові  компанії,  інвес- тиційні компанії, інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні  спілки, ломбарди,  факторингові компанії  та ін. Не- банківські  кредитно-фінансові інститути  мають відносно  відособле- ний статус у кредитній системі.

Банківська система і сукупність  небанківських кредитних  інсти- тутів як двох частин кредитної  системи, мають спільні  риси в тому, що виступають  як  фінансові  посередники.  Своїми  діями  вони  ма- ють можливість  впливати  на обсяг грошової маси в обігу. Однак між ними існують і певні відмінності, які пов’язані з тим, що вони діють у різних секторах економіки, виконують  різні функції, кожен з них має свої інструменти впливу на кредитні відносини  та на обсяг грошової маси в обігу.