Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Передмова

Формування високоефективної соціально-орієнтованої ринкової економіки  — найважливіше завдання  незалежної  України.  В ринко- вій економіці роль і значення  грошових і кредитних  механізмів  над- звичайно  важливі.  В умовах ринкової  економіки  та конкуренції між суб’єктами відтворювального процесу успіх більше приходить до тих суб’єктів ринкових відносин, хто краще розуміє сутність грошей і кредиту та краще володіє методами їх використання.

Грошові  та кредитні  системи  значною  мірою  зумовлюють  най- більш ефективне функціонування ринкового  механізму.  Адже біль- шість його інструментів  ґрунтується на використанні грошей та кредиту: це стосується  ціноутворення, розрахунково-платіжних від- носин, банківської  та інвестиційної діяльності, системи економічного стимулювання, оподаткування тощо.

Грошова та кредитна системи істотно впливають на зростання сукупного  національного продукту, національного доходу, на розви- ток підприємств і галузей  господарства,  рівень матеріального забез- печення населення.  Функціонування грошей та кредиту дає змогу поєднати  в безперервний процесс виробництво,  розподіл, обмін та споживання суспільного продукту.

Неабияке значення  для функціонування ринкового  господарства має також економічна політика  держави, що формується з урахуван- ням закономірностей функціонування грошей та кредиту.

У зв’язку  з цим дослідження і вивчення  сутності  та механізмів функціонування категорій «гроші» та «кредит» висувається на перед- ній план економічної науки. Вивчення  дисципліни «Гроші та кредит» є необхідною  складовою  підготовки  економістів,  менеджерів.  Курс

«Гроші та кредит» має забезпечити науково-теоретичну та методоло- гічну базу формування системи  знань у майбутніх  фахівців,  профе- сіоналів економічної сфери.

Навчальний предмет  «Гроші та кредит»  — це загальнотеоретич- ний курс, що має стати продовженням аналізу економічних  процесів в економіці  на мікро-  та макрорівнях. Змістом  цього курсу  є ґрун- товне вивчення  сутності грошей та кредиту, їхньої ролі та функцій  у