Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

1. форми кредиту

Оскільки кредит являє  собою явище сус- пільне (економічні відносини), то його функціонування має показувати,  як саме і в якій формі видається  кредит. Тобто кла-

сифікаційні ознаки форм кредиту мають зовнішній або формальний характер щодо його суті, вони визначають лише загальні контури кре- диту і не характеризують його внутрішнього змісту.

Виходячи з такого підходу до розуміння форм кредиту, визна- чення його конкретних  форм має спиратись на розгляд форм позиче- ної вартості, в якій вона рухається  між кредитором і позичальником. Такими формами виступають товарна (натурально-речова) та гро- шова.

 

Товарна форма кредиту

Товарна  форма  кредиту  історично  пере- дує його грошовій формі. Кредит у товар- ній формі існував до появи грошової фор- ми   вартості,   коли   для   еквівалентного

обміну використовувалися деякі товари (хутра, худоба тощо). У су- часних умовах товарна  форма  кредиту  дещо поступається грошовій

 

Кредитні відносини в товарній формі виникають  у разі продажу товарів чи послуг з відстрочкою платежу, при оренді майна (в тому числі лізинг), під час погашення міждержавних боргів поставками то- варів тощо.

Завдяки товарній формі кредиту суб’єкти кредитних  відносин можуть самостійно  розпоряджатися тимчасово  вільними  ресурсами, прискорювати збут товарів і зменшувати час перебування капіталу  в товарній формі, збільшувати взаємозалежність і взаємоконтроль між суб’єктами кредитних  відносин.

Найтиповішою,   переважаючою   формою

Грошова

форма кредиту

кредиту  в сучасних  умовах виступає кре- дит грошовий. Грошова форма кредиту за- стосовується значно  ширше, ніж товарна

тому, що перерозподіл  вартості, який забезпечується кредитом, здій- снюється  переважно  в грошовій  формі. Переважаюче  використання грошової форми кредиту зумовлюється тим, що гроші є загальним ек- вівалентом  при  обміні  товарних  вартостей,  універсальним засобом обігу та платежу, гроші мають найширшу  сферу застосування, сучас- на економіка має переважно грошову форму, а кредит виконує  пере- розподільчу функцію. Кошти в грошовій формі кредиту використову- ються не як простий посередник в обміні, а як гроші, що здатні принести прибуток.

У грошовій формі надають позички банки, міжнародні фінансово- кредитні установи, уряди  та ін. Широко використовується  грошова форма кредиту  населенням  при розміщенні заощаджень у банківські депозити, при одержані позичок у банках тощо. Зосередження позич- кових коштів у незалежних посередників  дає змогу використовувати тимчасово вільні кошти усім бажаючим.

Товарна і грошова форми кредиту — це два прояви єдиної форми кредиту — вартісної. Обидві форми між собою внутрішньо  пов’язані і доповнюють  одна одну. Так, позички,  надані в товарній  формі, мо- жуть повертатися в грошовій.

 

Розуміння виду кредиту