Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

3. основні  принципи організації кредитних відносин

Кредитні відносини в ринковій економіці ґрунтуються на певній методологічній базі. Важливим елементом цієї методологічної бази ви- ступають принципи організації кредиту. Їх суворо дотримуються під час організації  операцій  на ринку позичкових  капіталів,  бо ці прин- ципи є визначальними правилами здійснення кредитних операцій як для кредитора, так і позичальника.

Активна роль кредиту у функціонуванні ринкової економіки ґрунтується на  додержанні  основних  принципів кредитування. До них належать:

– поверненість  позичальником коштів  кредитору  в повному  об- сязі;

– строковість надання коштів кредитором позичальникові;

– платність користування позиченими коштами;

– забезпеченість позички;

– цільове призначення позички;

– диференційований підхід до процесу кредитування.

Суть цього принципу полягає в необхіднос-

Поверненість позичаль-

ником коштів кредито- ру в повному обсязі

ті повернення  позичальником  отриманих від кредитора вартостей у повному обся- зі.  Поверненність  отриманих   у  кредит

 

вартостей має забезпечити поновлення кредитних ресурсів позичаль- ника як необхідної умови продовження ним кредитної  діяльності. Кредитор не повинен зазнати збитків під час повернення наданих ним кредитних вартостей у разі девальвації валюти позички; інфляції, яка призводить  до знецінення грошової одиниці та загальної суми грошо- вої позички. Тому кредитор має передбачити  спеціальні  заходи щодо забезпечення повернення  позиченої вартості в повному обсязі.

 

Строковість надання коштів кредитором позичальникові

Цей принцип  відображає необхідність по- вернення позички не тоді, коли цього захоче позичальник,  а в чітко визначений  строк, що зафіксований у кредитній угоді. Тимча-

сово вільні кошти кредитора надаються  позичальникові  на чітко ви- значений  строк. Цей строк має бути узгоджений двома сторонами в момент їхнього вступу в кредитні відносини.

Принцип строковості  випливає з цільового  призначення позич- ки, а тому конкретні  строки її повернення  визначаються залежно від тривалості кругообігу капіталу позичальника, для формування якого й призначалася позичена вартість.

Дотримання строковості  позички  відіграє важливу  роль у забез- печенні економічних інтересів суб’єктів позички, в можливості  по- дальшого продовження кредитних  відносин сторін кредиту.

Порушення позичальником строків повернення  отриманої  по- зички для кредитора може бути достатньою підставою для застосу- вання у відношенні до позичальника економічних  санкцій.

 

Платність користування позиче- ними коштами

Цей принцип виражає необхідність повер- нення позичальником не тільки основної суми боргу, але додатково ще й сплати ко- штів  як  плати  за  право  користуватися

кредитними  ресурсами. Стягнення  плати за користування  позичкою здійснюється шляхом сплати позичкового відсотка, що являє собою частину  чистого доходу суспільства  і сплачується  як частина при- бутку позичальника.

Ставка (чи норма) позичкового відсотка, що визначається як від- ношення суми річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданої позички і виступає як ціна кредитних  ресурсів.

Економічною підставою платності  користування  позичкою є те, що передача  кредитором  тимчасово  вільних  коштів  призводить  до

 

того, що він зазнає певних втрат. Він втрачає дохід, який міг би отри- мати, якби не вилучав з обороту частини коштів, що стали джерелом кредиту. Більше того, надання коштів у позичку супроводжується поя- вою кредитних ризиків та можливих збитків від позички. Усе це змушує кредитора стягувати з позичальника плату за надані в позичку кошти.

Платність  позички  стимулює  позичальника до найбільш  ефек- тивного використання отриманих  у позичку  чужих капіталів.  Отже, у відсотковій  ставці, що визначає  розмір плати за позичку, перехре- щуються інтереси кредитора і позичальника, а тому для нормального функціонування кредитних  відносин  дуже важливо  і необхідно  за- безпечити  розмір  відсоткової  ставки, що задовольняє як кредитора, так і позичальника.

Ціна позички відображає загальне співвідношення попиту та про- позиції на ринку позичкових  капіталів  і залежить  від ряду чинників. До них належать, зокрема, циклічність  розвитку ринкової економіки, темпи  інфляції,  ефективність державного  кредитного  регулювання, що здійснюється через облікову політику  центрального  банку в про- цесі надання ним позичок комерційним банкам, динамікою виробни- цтва та обміну, що визначає  потребу в позичених  ресурсах потенцій- них позичальників, тощо.

 

Забезпеченість позички

Принцип забезпеченості позички виражає необхідність забезпечення захисту майно- вих інтересів кредитора при можливому порушенні  позичальником   прийнятих  на

себе зобов’язань. Принцип забезпеченості позички слугує захисту кре- дитора від неповернення боргу неплатоспроможним позичальником.

Забезпеченість  позички практичний  вираз набуває в наданні по- зички  під заставу,  якою може бути  майно (нерухоме,  рухоме,  цінні папери, валютні  цінності тощо), а також під зобов’язання  третьої сторони, що гарантує кредиторові погашення боргу.

Цей принцип  полягає у використанні  еко-

Цільове призначення

позички

номічними  суб’єктами  позичених  коштів для здійснення конкретно визначених гос- подарських  процесів. Йдеться  іде про те,

що позичальник  повинен заздалегідь чітко визначити,  на що саме бу- дуть використані позичені кошти. Використання цього принципу кре- дитування  теж сприяє забезпеченню повернення позички.

 

Диференційований підхід до процесу кредитування

 

Сутність цього принципу  кредитування полягає в необхідності індивідуального ди- ференційованого підходу до будь-якого по- зичальника з боку кредитора при наданні позички.

Для  ефективного функціонування кредитних  відносин  необхід- но дотримуватися всіх розглянутих принципів кредитування. Усі ці принципи  між собою тісно пов’язані, всі вони випливають із сутності кредиту і тільки в комплексі здатні забезпечити його реалізацію.

Дотримання всіх принципів кредитування створює особливий кредитний механізм. Кредитний механізм, крім принципів кредиту- вання, включає  також кредитне  планування і управління кредитом, умови й методи кредитування, способи їхнього кількісного  регулю- вання.  Цей кредитний механізм  значною  мірою сприяє  досягненню стабільності грошей та динамічності  розвитку  ринкової економіки.

Запитання для самоконтролю

1. Які загальні передумови  та економічні чинники, що обумовлюють  не- обхідність кредиту?

2. У чому полягає сутність кредиту?

3. Які основні ознаки кредитних  відносин?

4. Чи тотожні кредитні та грошові відносини?

5. Які об’єкти та суб’єкти кредитних  відносин?

6. Яка матеріальна база забезпечення функціонування кредиту?

7. Яка роль кредиту у відтворювальному процесі?

8. У чому полягає роль кредиту в розвитку науково-технічного прогресу?

9. Як треба розуміти сутність перерозподільчої функції кредиту?

10. Які ще функції кредиту Ви знаєте?

11. Які принципи  кредитування Вам відомі?

12. У чому сутність принципу  поверненості  кредиту?

13. Яку сутність має принцип строковості кредиту?

14. Як треба розуміти принцип платності користування позичкою?

15. Чому необхідна забезпеченість позички ?

16. Яка сутність цільового призначення позички?

17. Чому необхідний диференційований підхід до процесу кредитування?