Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

РоздІл ІІ. кредитнІ вІдносини. кредит тема 6. суть  та принципи органІзацІЇ кредиту

1. Економічна суть кредиту.

2. Роль кредиту в ринковій  економіці та базові функції кредиту.

3. Основні принципи  організації кредитних  відносин.

Аналіз питань про економічну суть і функції грошей, про грошові системи, їхні типи та складові елементи, про функціонування валют- них відносин тощо дає змогу звернутися до розгляду  ще одного важ- ливого інструмента ринкового  господарства — кредиту.

У ринковій  економіці гроші мають перебувати в постійному русі. Тимчасово  вільні грошові кошти повинні  негайно надходити  на ри- нок позичкових  капіталів,  акумулюватися в кредитно-фінансових установах, а потім ефективно розміщуватися в тих галузях  економі- ки, де в них є нагальна потреба.

Це досягається за допомогою особливої форми руху грошей у ринковому  господарстві  — кредиту. Кредит являє собою форму руху позичкового капіталу,  що здійснюється  на засадах  строковості, по- воротності, платності. Кредит  виникає  на певному  етапі розвитку людського суспільства і вдосконалюється одночасно з розвитком гро- шей і товарного виробництва. Винайдення кредиту поряд з винайден- ням грошей вважається одним з найгеніальніших відкриттів людства.