Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

АнотацІя

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

П. В. Круш,  В. Б. Алексєєв

ГРОШІ ТА КРЕДИТ

Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

III–IV рівнів акредитації

Київ

«Центр учбової літератури»

2010

ББК 65.262я73

УДК 336.7(075.8) К 84

Рекомендовано Вченою радою факультету менеджменту та маркетингу Національного технічного університету

«Київського політехнічного університету»  (Витяг з протоколу № 2 від 28 вересня 2009 року)

Рецензенти:

Шегда А. В. — доктор економічних  наук, професор; Спеченко Д. М. — доктор економічних  наук, професор; Гавриш  О. А. — доктор технічних наук, професор.

 

К 84

Круш П. В., Алексєєв В. Б.

Гроші та кредит: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури,  2010. —

216 с.

ISBN 978-611-01-0026-7

 

У пропонованому навчальному посібнику  висвітлено  найважливіші проблеми сутності та механізмів використання грошей та кредиту, які значною мірою зумовлю- ють ефективне функціонування ринкового механізму.

Вивчення  сутності  грошей  та кредиту,  їхньої ролі та функції  в розвитку  товар- ного  виробництва,  ринкової   економіки   України   є  змістом   загальнотеоретичного курсу «Гроші та кредит». Цей курс — необхідна складова підготовки економістів та менеджерів. Мета і завдання  навчального  посібника  — надати майбутнім менеджерам та економістам  теоретичних  знань і навичок у практичному використанні грошово- кредитних  механізмів.

Навчальний посібник  призначений для  студентів  вищих  закладів,  а також  для широкого кола читачів, які цікавляться проблемами ринкової економіки та механізма- ми її функціонування, насамперед — грошово-кредитними.

 

ISBN 978-611-01-0026-7

ББК 65.262я73

УДК 336.7(075.8)

© Круш П. В., Алексєєв В. Б., 2010

© Центр учбової літератури, 2010