Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

Тема 5. валютнІ вІдносини та валютний курс

1. Валютні відносини. Валюта.

2. Валютний курс.

3. Регулювання валютних курсів.

Перехід до ринкової економіки  і отримання незалежності зумов- лює все більше включення України  у світове господарство.  У цих умовах  посилюється роль  валютно-фінансового механізму  та форм організації валютних відносин.

Валютні відносини, національна валютна система, валюта — важ- ливі складові національної грошової системи. Сутність валютних від- носин в Україні  визначається міжнародними валютно-фінансовими відносинами,  а також  особливостями розвитку  національної еконо- міки та існуючими економічними відносинами.