Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

3. попит та пропозиція на грошовому ринку

Ключова функція грошового ринку полягає у збалансуванні  попиту та пропозиції грошей та формуванні відсотка як ціни грошей.

Попит на гроші — це запас грошей, який

Попит на гроші

прагнуть  мати  у  своєму  розпорядженні економічні суб’єкти на певний момент.

Попит на гроші зумовлений функціями грошей — к купівельного і платіжного  засобу та як засобу нагромадження вартості (багатства). Відповідно сукупний  попит на гроші має включати:

– суму грошей, необхідну для здійснення поточних платежів (цю частину  грошей можна  назвати  поточною  касою або грошима для заключення угод). Створення запасу купівельних і платіж- них засобів повинно бути достатнім для задоволення поточних потреб економічних  суб’єктів у товарах та послугах;

– попит на гроші як засіб збереження  вартості (багатства) чи на- громадження.  Це попит на гроші з боку активів. Фінансові ак- тиви  — цінні папери, валютні цінності, в які вкладені грошові кошти. Нагромадження грошей як капіталу як форми багатства повинно приносити їх власникові дохід у вигляді відсотка.

Динаміка кожної з цих частин попиту на грошовому ринку ви- значається різними  чинниками.  Оскільки попит  на гроші для  угод визначається тим, що гроші економічним  суб’єктам потрібні для ку- півлі і платежів  (торговельних угод), то чим більше в економіці  ви- робляється товарів та послуг, тим більше покупок здійснюється і тим самим  має бути  більший  попит  на гроші для  здійснення цих угод. Отже, попит на гроші залежить насамперед від обсягу виробництва номінального валового національного продукту: чим він більший, тим більше потрібно грошей для торговельних угод, і навпаки.

Попит на гроші як засіб збереження багатства, тобто попит на гроші з боку активів, залежить від доходів на цінні папери. Зберігаючи частину свого доходу, економічні суб’єкти завжди вирішують, у якій формі тримати свої збереження. Їх можна розподілити між грошами та цінними паперами.

Використання цих частин для збережень має свої переваги і свої недоліки.  Гроші не приносять їх власникові доходу, зате забезпечу- ють абсолютну  ліквідність,  бо негайно та без усяких  витрат  можуть

 

бути використані для купівлі  необхідних  товарів та послуг. Цінні ж папери здатні приносити своєму власникові дохід у вигляді відсотка, але вони менш ліквідні.

Тому вибір варіанта розміщення збережень залежить  від рівня ставки відсотка. Чим вона вища, тим більший попит на цінні папери та менший на гроші, і навпаки.

Сукупний попит на гроші може бути отриманий шляхом сумуван- ня попиту на гроші для складання угод та попиту на гроші з боку ак- тивів. Розмір поточної каси при даному обсягу валового внутрішнього продукту залишається незмінним для усякого рівня відсоткової став- ки. Інша частина попиту перебуває в обернено пропорційній залежнос- ті від ставки відсотка. З її підвищенням попит на гроші в готівковій формі зменшується.

Провідними чинниками, що визначають сукупний попит на гроші на макроекономічному рівні, виступають: зміна обсягів виробництва (національного доходу),  зміна  рівня  цін,  швидкість   обігу  грошей. Чим вища швидкість обігу грошей, тим меншим буде попит на гроші. Чинник швидкості  обігу грошей не діє на мікроекономічному рівні. Натомість діє чинник  зміни норми відсотка. Серед інших макроеко- номічних чинників, що впливають на попит, це інфляція, нагрома- дження багатства, очікуване погіршення  кон’юнктури ринків тощо.

Друга  сила, що у взаємодії з попитом  на

Пропозиція грошей

грошовому  ринку  визначає  його кон’юнк- туру, є пропозиція грошей. Пропозиція гро-

шей — це та кількість грошей, що перебуває в будь-який  момент у роз- порядженні економічних суб’єктів, яку вони за сприятливих обставин можуть спрямувати  в обіг. Пропозиція  грошей виражає прагнення економічних  суб’єктів дати в борг певну частину  своїх грошових ко- штів для отримання  доходу. На мікроекономічному рівні кожний економічний суб’єкт, взаємодіючи  зі своїм  попитом,  у разі  переви- щення  запасу  грошей  може пропонувати їх для  продажу  на ринку. Якщо  ж має місце перевищення попиту  над наявними запасами,  то формується попит  на гроші. Це означає,  що на мікроекономічному рівні відбувається постійне чергування  попиту та пропозиції.

На макроекономічному рівні на формування пропозиції грошей впливає обсяг фактичної грошової маси в обігу. Ця фактична грошова маса в обігу становить природну межу пропозиції грошей. Розширити

 

пропозицію грошей понад цю межу може лише додаткова емісія гро- шей Національним банком України.

Пропозицію грошей контролює  держава. В Україні цей контроль здійснює  Національний банк України  як шляхом  емісії грошей, так і за допомогою управління грошово-кредитною системою. Саме він визначає необхідну кількість грошей в економіці, виходячи з її стану. Необхідна  кількість  грошей  фіксується на певний  період і не зале- жить від рівня відсоткової ставки.

Отже, загальний  розмір пропозиції  грошей визначається банків- ською системою і на його розмір впливають  такі об’єктивні чинники:

– емісія банкнот і випуск депозитних  грошей;

– процес обслуговування державного  боргу і покриття дефіциту державного бюджету;

– нагромадження резервів іноземної валюти;

– розширення кредитної емісії комерційних банків.

Попит на гроші має бути задоволений від-

Рівновага на

грошовому ринку

повідною пропозицією  грошей. Оптималь- ним станом грошового ринку є його рівно- вага. Така  рівновага  на  грошовому  ринку

встановлюється внаслідок взаємодії попиту на гроші та їх пропозиції.

Рівновага  на грошовому ринку означає, що кількість  грошей, яку економічні  суб’єкти хочуть мати в портфелі  своїх активів,  дорівнює кількості  грошей, що їх пропонує  банківська  система. Рівновага  гро- шового ринку визначає величину  рівноважної норми відсотка.

Рівновага  на грошовому ринку може порушитися внаслідок зміни попиту на гроші, що спричинений збільшенням чи зменшенням обся- гів виробництва і реалізації товарів або зміною рівня цін. У разі зрос- тання обсягів виробництва чи зростання рівня цін збільшується попит на гроші і підвищується рівноважна відсоткова ставка. При зменшенні реального обсягу виробництва чи зниженні  цін відбудеться зменшен- ня попиту на гроші, а отже, зниження рівноважної відсоткової ставки.

При зниженні відсотка рівень попиту на гроші перевищуватиме їхню кількісну  пропозицію,  а в разі підвищення відсоткової  ставки пропозиція грошей перевищуватиме попит. Підвищення відсоткової ставки приводить до переміщення суб’єктами ринку більшої частини своїх грошових залишків  до високодохідних активів. Попит на гроші зменшується, бо володіння  ними не приносить  доходу.

 

Підтримання рівноваги на грошовому ринку забезпечує грошам найкраще  виконання  ними своїх функцій,  сприяє нагромадженню ка- піталу, створенню інвестицій для розширеного відтворення. Навпаки, розходження  між пропозицією  і попитом здатне  спричинити  пору- шення платіжного балансу,  падіння  обсягів виробництва  і реалізації продукції, високі темпи інфляції.

Тому  підтримання рівноваги  на грошовому  ринку  потребує  від держави (її центрального банку) проведення виваженої грошово- кредитної політики, яка повинна на тривалий час забезпечити збалан- сованість грошового механізму, чітку взаємодію грошової маси в обі- гу, реальність доходів фізичних та юридичних осіб та норми відсотка.

Стабілізація кон’юнктури  на ринку грошей визначається зрівно- важенням попиту та пропозиції грошей, що зумовлює об’єктивний рі- вень ставки відсотка. Взаємодія на ринку грошей попиту, пропозиції та відсотка (як ціни грошей) відбувається відповідно до загальних за- кономірностей функціонування усякого ринку: попит на гроші впли- ває на рівень відсотка прямо пропорційно,  а пропозиція грошей — обернено пропорційно.

Отже, попит та пропозиція — це дві невіддільні і водночас проти- лежні сторони єдиного економічного механізму, що постійно взаємоді- ють на ринку грошей.