Гроші та кредит - Навчальний посібник (Круш П. В., Алексєєв В. Б.)

1. економічна сутність грошового ринку

Грошовий ринок   — це  ринок,  на  якому

Грошовий ринок

продається  і купується  особливий специ- фічний  товар  — гроші, формуються  по-

пит, пропозиція  та ціна на цей товар. Індивідуальні учасники  діло- вих угод на грошовому  ринку  задовольняють потреби в додаткових коштах, що перевищують  обсяги  нагромадження тимчасово  вивіль- нених власних надходжень. Джерелами таких власних надходжень виступають отриманий прибуток, амортизаційні відрахування, обіго- ві кошти та резерви.

Об’єктом купівлі-продажу  на грошовому ринку є тимчасово вільні грошові кошти. Передавання грошей  від одного суб’єкта грошового ринку до іншого має місце за умови, що в одного з них вони тимча-

 

сово є вільними  і немає потреби  в негайному  їх витрачанню  на ку- півлю матеріальних благ, а в іншого суб’єкта їх немає взагалі, але є нагальна потреба в грошових коштах. Таке передавання тимчасово вільних  грошових  коштів здійснюється або у формі прямої  позички із зобов’язанням повернути  кошти у визначений строк, або у формі купівлі  особливих  фінансових  інструментів  (облігацій,  акцій, вексе- лів, депозитних  сертифікатів, банківських акцептів тощо).

Тим самим грошовий ринок являє механізм перерозподілу грошових коштів між різними секторами і суб’єктами економіки, збалансування окремих грошових потоків і грошового обігу в цілому.

На грошовому ринку діє багато суб’єктів з різними цілями. Це юридичні та фізичні особи, продавці, покупці, посередники. Головни- ми учасниками купівлі-продажу грошей на грошовому ринку висту- пають комерційні банки, державні структури, спеціальні кредитно- фінансові інститути, які забезпечують функціонування грошових відносин, сукупність  грошових ресурсів країни, їх постійне перемі- щення, розподіл і перерозподіл  на основі взаємодії  попиту та пропо- зиції.

Комерційні  банки діють на грошовому ринку як постійні продав- ці і покупці грошових коштів. Держава теж може виступати суб’єктом грошового ринку, але виходить  на нього переважно  як позичальник. В операціях з купівлі-продажу грошей на грошовому ринку виступа- ють також професійні  посередники,  такі як маклери, ділери, облікові доми тощо.

 

Специфіка грошового ринку

Специфіка грошей як абсолютно ліквідного товару, що є об’єктом купівлі-продажу  на грошовому ринку, зумовлює специфіку їх переміщення   між  суб’єктами   грошового

ринку, та механізму  функціонування цього ринку, а також усіх його інструментів.

Традиційні поняття «купівля» та «продаж», що склалися на товар- них ринках, стосовно ринку грошового набувають нового специфічно- го змісту. Ця специфіка полягає в тому, що продавець (власник) гро- шей, здійснюючи їх продаж і передаючи їх покупцеві, не втрачає права власності  на них і може повернути  їх у своє розпорядження на зазда- легідь визначених  умовах. Отже, акт купівлі-продажу  грошей не озна- чає втрати власником — продавцем права власності на продані гроші.

 

У момент продажу грошей продавець не отримує їх реального екві- валента. Тобто продаж грошей на грошовому ринку не є еквівалентною операцією, як це має місце на товарних  ринках.  Відповідно покупець грошей не відчужує еквівалентної суми вартості в товарній формі. Він лише розпоряджається купленими  грішми тимчасово.

Передача  грошей  від продавця  до покупця  відбувається умовно у формі позички  під зобов’язання  повернути  кошти у встановлений строк чи у вигляді  купівлі-продажу акцій, облігацій, векселів,  депо- зитних сертифікатів та інших фінансових  інструментів.  Ці фінансові інструменти повинні забезпечити на грошовому ринку рух визна- чального  об’єкта — грошей.  За  своїм  характером  фінансові  інстру- менти грошового ринку виступають як певні зобов’язання покупців грошей перед їх продавцями.

Ці зобов’язання залежно від їхнього виду поділяються на неборгові та боргові. Неборгові зобов’язання надають право участі в управлінні діяльністю покупця  грошей та в його доходах. Такі зобов’язання  ма- ють форму акцій. Боргові зобов’язання — це зобов’язання покупця гро- шей повернути продавцеві одержану від нього суму грошей і сплатити по ній дохід. Такими зобов’язаннями оформляються залучення  грошей банками від їхніх клієнтів. Форма  таких зобов’язань — угоди на від- криття поточних та страхових рахунків, депозитних та ощадних вкладів тощо. Боргові зобов’язання можуть вносити певні обмеження у права покупця розпоряджатися купленими грошима, визначати,  на які цілі вони можуть бути використані та інші обмеження.  Такі бор- гові зобов’язання мають форму кредитних угод, облігацій, векселів тощо.

Істотною особливістю грошового ринку  є також зміна статусу грошей і цілей їх купівлі-продажу.  З допоміжного  засобу обігу това- рів на товарних  ринках,  на грошовому  ринку  гроші перетворюють- ся на визначальний об’єкт ринкових  відносин,  у їх самоціль. Метою переміщення грошей  на ринку  грошей  стає одержання  додаткового доходу. Цей додатковий  дохід у продавця  грошей виникає  як плата за тимчасову відмову від використання цих грошей і передачу права їх використання іншій особі. Він набуває форми відсоткового доходу. Тимчасова  купівля  грошей має на меті одержання  додаткового дохо- ду від розширення виробничої  та комерційної діяльності  за рахунок використання отриманої додаткової суми грошей.

 

Отримання на грошовому ринку грошового доходу пов’язане з ці- ною грошей. Ціною товару — грошей, що продається і купується  на грошовому ринку,  виступає  позичковий  відсоток. Ціна на грошовому ринку теж істотно відрізняє її від звичайної ціни на товарних ринках. Розмір  ціни грошей — відсотка  визначається не величиною  вартос- ті, яку містять у собі куплені гроші, не сукупністю  затрат суспільно- необхідної  праці та затрат  основних  факторів  виробництва, а їхньої споживчою  вартістю  — здатністю  приносити покупцеві  додатковий дохід чи блага, необхідні для задоволення особистих  чи виробничих потреб. Тобто ціна грошей визначається ступенем корисності грошей та їх кількісного  пропонування. Чим  більшою  буде ця корисність  і чим довше покупець  користуватиметься одержаними грошима,  тим більшою буде сума відсоткових платежів.

Істотні відмінності на грошовому ринку мають також такі еле- менти усякого ринку, як попит та пропонування. Однак специфіка товару  грошового  ринку  —  грошей  визначає  особливий  характер  і цих елементів  грошового  ринку,  тобто попиту  і пропонування гро- шей. Детальніше  сутність попиту та пропозиції  на грошовому ринку буде розглянута в наступних  розділах.